123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby odwie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
:
o
[
]
Z
U

Po­li­ty­ka pry­wat­no­ści

  1. Właś­ci­cie­lem ser­wi­su Wir­tual­na Ga­le­ria Fo­tog­ra­fii (Vir­tual Gal­le­ry of Pho­tog­ra­phy) jest fir­ma 3N Us­łu­gi Kom­pu­te­ro­we Ste­fan Naw­roc­ki, ul. Za­ko­le 20/7, 75-814 Kos­za­lin, e-mail office@3n.com.pl, za­re­jes­tro­wa­na w CEIDG pod nu­me­rem NIP 669-116-77-04.
  2. Ser­wis dos­tęp­ny jest pod ad­re­sa­mi: vir­tu­al-gal­le­ry.­3n.com.plvg.3n.com.pl. Oba wy­mie­nio­ne ad­re­sy wska­zu­ją ko­pię te­go sa­me­go ser­wi­su.
  3. Ni­niej­sza witryna wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cookies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby odwie­dzin.
  1. Aby wy­łą­czyć lub ogra­ni­czyć dzia­ła­nie pli­ków cook­ies użyj od­po­wie­dnich op­cji w swo­jej przeg­lą­dar­ce in­ter­ne­to­wej. Oto ad­re­sy stron, na któ­rych znaj­dziesz od­po­wie­dnie in­for­ma­cje dla naj­po­pu­lar­niej­szych przeg­lą­da­rek: Ope­ra, Mo­zil­la Fi­re­fox, Mic­ro­soft In­ter­net Ex­plo­rer, Chro­me.
  2. Tu usu­niesz wszyst­kie pli­ki cook­ies zwią­za­ne z tą wi­try­ną.
  3. Pod­czas prze­glą­da­nia tej wi­try­ny nie są zbie­ra­ne i nie są gro­ma­dzo­ne ża­dne da­ne oso­bo­we. Prze­glą­da­nie ser­wi­su nie wy­ma­ga ani za­kła­da­nia kon­ta, ani lo­go­wa­nia.
  4. W przy­pad­ku ja­kich­kol­wiek py­tań lub wąt­pli­wo­ści zwią­za­nych z po­li­ty­ką pry­wat­no­ści skon­tak­tuj się z ad­mi­ni­stra­to­rem ser­wi­su pod ad­re­sem e-mail: admin@3n.com.pl.

Nowości w banku

1BBU-0130; 4000 x 2657; Azja, Indie, Srinagar, ogrody Nishat

1BBU-0135; 4034 x 2680; Azja, Indie, Srinagar, ogrody Nishat

1BBU-0500; 4026 x 2675; Azja, Indie, Srinagar, jezioro Dali

1BBU-0510; 7000 x 2586; Azja, Indie, Srinagar, jezioro Dali

1BFP-0500; 4288 x 2848; Azja, Malezja, Malakka, armata

1BFP-0510; 4288 x 2848; Azja, Malezja, Malakka, armata

1BG4-0400; 4195 x 2787; Azja, Wietnam, Tay Ninh, Świątynia Kaodaistyczna

1BG4-0410; 4288 x 2848; Azja, Wietnam, Tay Ninh, Świątynia Kaodaistyczna

1BG4-0430; 3981 x 2645; Azja, Wietnam, Tay Ninh, Świątynia Kaodaistyczna

1BG4-0440; 4132 x 2745; Azja, Wietnam, Tay Ninh, Świątynia Kaodaistyczna

1BG4-0445; 3761 x 2499; Azja, Wietnam, Tay Ninh, Świątynia Kaodaistyczna

1BG4-0450; 4205 x 2793; Azja, Wietnam, Tay Ninh, Świątynia Kaodaistyczna

1BG4-0460; 4120 x 2736; Azja, Wietnam, Tay Ninh, Świątynia Kaodaistyczna

1BG4-0470; 4207 x 2795; Azja, Wietnam, Tay Ninh, Świątynia Kaodaistyczna

1BG4-0480; 4036 x 2680; Azja, Wietnam, Tay Ninh, Świątynia Kaodaistyczna

1BG4-0490; 2729 x 4109; Azja, Wietnam, Tay Ninh, Świątynia Kaodaistyczna

1BG4-0500; 2729 x 4109; Azja, Wietnam, Tay Ninh, Świątynia Kaodaistyczna

1BG4-0510; 2739 x 4124; Azja, Wietnam, Tay Ninh, Świątynia Kaodaistyczna

1BG4-0520; 4112 x 2731; Azja, Wietnam, Tay Ninh, Świątynia Kaodaistyczna

1BBU-0320; 4145 x 2754; Azja, Indie, Srinagar, jezioro Dal, dom na łodzi

« 1 2 »

Więcej nowości