123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby odwie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
:
o
[
]
Z
U

Wa­run­ki ko­rzy­sta­nia z ser­wi­su

 1. Ni­niej­szy ser­wis po­świę­co­ny jest pa­kie­to­wi pro­gra­mów o naz­wie Wir­tual­na Ga­le­ria Fo­to­gra­fii (Virtual Gallery of Photography), któ­re­go dzia­ła­nie po­le­ga na umoż­li­wie­niu użyt­ko­wni­ko­wi two­rze­nia i osa­dza­nia na stro­nie in­ter­ne­to­wej pre­zen­ta­cji mul­ti­me­dial­nych. Au­to­rem i wła­ści­cie­lem praw au­tor­skich do pa­kie­tu jest Ste­fan Naw­roc­ki.
 2. Wła­ści­cie­lem ser­wi­su Wir­tual­na Ga­le­ria Fo­to­gra­fii (Virtual Gallery of Photography) jest fir­ma 3N Usłu­gi Kom­pu­te­ro­we Ste­fan Naw­roc­ki, ul. Za­ko­le 20/7, 75-814 Ko­sza­lin, e-mail office@3n.com.pl, za­re­je­stro­wa­na w CEIDG pod numerem NIP 669-116-77-04.
 3. Każ­da oso­ba odwie­dza­ją­ca ten ser­wis mo­że po­brać bez­płat­nie wer­sję de­mon­stra­cyj­ną pa­kie­tu Wir­tual­na Ga­le­ria Fo­to­gra­fii i użyt­ko­wać ją nie­ko­mer­cyj­nie zgo­dnie z do­stęp­ną obok Umo­wą Li­cen­cyj­ną. Nie jest przy tym wy­ma­ga­na ża­dna re­je­stra­cja oraz nie są zbie­ra­ne ża­dne da­ne oso­bo­we (zobacz więcej w Polityce prywatności).
 4. Pod­mio­ty go­spo­dar­cze (fir­my, oso­by pro­wa­dzą­ce dzia­łal­ność go­spo­dar­czą) mo­gą za­ku­pić wer­sję ko­mer­cyj­ną pro­duk­tu. W tym ce­lu pro­si­my o skon­tak­to­wa­nie się z wła­ści­cie­lem ser­wi­su. Ce­na za je­dno­sta­no­wis­ko­wą wer­sję prze­zna­czo­ną do użyt­ku ko­mer­cyj­ne­go wy­no­si 49,00 PLN.

Umo­wa li­cen­cyj­na

na uży­wa­nie pa­kie­tu opro­gra­mo­wa­nia Wir­tual­na Ga­le­ria Fo­to­gra­fii
 1. Pro­du­cen­tem, wła­ści­cie­lem praw au­tor­skich oraz wy­łą­cznym dy­stry­bu­to­rem pa­kie­tu Wir­tual­na Ga­le­ria Fo­to­gra­fii jest fir­ma 3N Usłu­gi Kom­pu­te­ro­we Ste­fan Naw­roc­ki z sie­dzi­bą w Ko­sza­li­nie przy uli­cy Za­ko­le 20/7, e-mail: office@3n.com.pl.
 2. Pro­du­cent udzie­la Użyt­ko­wni­ko­wi bez­ter­mi­no­wej i nie­wy­łą­cznej li­cen­cji na użyt­ko­wa­nie ko­pii pa­kie­tu Wir­tual­na Ga­le­ria Fo­to­gra­fii na na­stę­pu­ją­cych wa­run­kach:
  1. Ze­zwa­la się na bez­płat­ne użyt­ko­wa­nie pa­kie­tu w wer­sji de­mon­stra­cyj­nej w ce­lach nie­ko­mer­cyj­nych. W wer­sji de­mon­stra­cyj­nej ga­le­ria wy­świet­la po­za stan­dar­do­wy­mi ele­men­ta­mi in­ter­fej­su dwa do­dat­ko­we przy­cis­ki z od­noś­ni­ka­mi kie­ru­ją­cy­mi do stron pro­du­cen­ta: vg.3n.com.pl oraz photo3n.pl lub photo3n.com (w zależności od wersji językowej).
  2. Wy­ko­rzy­sty­wa­nie pa­kie­tu w ce­lach ko­mer­cyj­nych wy­ma­ga ui­szcze­nia opła­ty li­cen­cyj­nej.
 3. W spra­wach nie ure­gu­lo­wa­nych w ni­niej­szej li­cen­cji obo­wią­zu­ją prze­pi­sy Usta­wy o Pra­wie Au­tor­skim i Pra­wach Po­kre­wnych.

Nowości w banku

042Z-0900; 9630 x 4048; Azja, Sri Lanka, Cejlon, pantera, lampart, leopard

042Z-0910; 6076 x 4036; Azja, Sri Lanka, Cejlon, pantera, lampart, leopard

042Z-0920; 6076 x 4036; Azja, Sri Lanka, Cejlon, pantera, lampart, leopard

042Z-0930; 6076 x 4036; Azja, Sri Lanka, Cejlon, pantera, lampart, leopard

042Z-0940; 5972 x 3967; Azja, Sri Lanka, Cejlon, pantera, lampart, leopard

042Z-0950; 5822 x 3867; Azja, Sri Lanka, Cejlon, pantera, lampart, leopard

1BBT-1000; 4288 x 2848; Azja, Indie, Himalaje, góry

1BBT-1010; 4288 x 2848; Azja, Indie, Himalaje, góry

1BBT-1020; 4230 x 2809; Azja, Indie, Himalaje, góry

1BBT-1030; 4086 x 2344; Azja, Indie, Himalaje, góry

1BBT-1050; 4161 x 2764; Azja, Indie, Himalaje, góry

1BBT-1052; 4136 x 2748; Azja, Indie, Himalaje, góry

1BBT-1054; 4288 x 2848; Azja, Indie, Himalaje, góry

1BBT-1070; 4074 x 2705; Azja, Indie, Himalaje, góry, droga

1BBT-1072; 4288 x 2848; Azja, Indie, Himalaje, góry, droga

1BBT-1074; 4288 x 2848; Azja, Indie, Himalaje, góry, droga

1BBT-1076; 4085 x 2713; Azja, Indie, Himalaje, góry, rzeka

1BBT-3102; 4288 x 2848; Azja, Indie, Himalaje, góry, śnieg

1BBT-3104; 4250 x 3478; Azja, Indie, Himalaje, góry, śnieg

1BBT-3142; 4288 x 2848; Azja, Indie, Himalaje, góry

« 1 2 3 »

Więcej nowości