123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby odwie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
:
o
[
]
Z
U

Kar­ta nr 6. Ani­ma­cja i prze­jścia

Kar­ta nr 6. Ani­ma­cja i prze­jścia.


W cza­sie au­to­ma­tycz­ne­go po­ka­zu slaj­dów pro­gram mo­że wy­świet­lać zdję­cia „nie­ru­cho­me”, ale moż­na ró­wnież ta­ki po­kaz oży­wić po­przez pro­stą ani­ma­cję zdjęć. Ani­ma­cja ta mo­że po­le­gać po pier­wsze na tzw. pa­no­ra­mo­wa­niu (czy­li prze­su­wa­niu ok­na, przez któ­re oglą­da­my zdję­cie po je­go po­wie­rzchni) i do­dat­ko­wo tzw. zo­o­mo­wa­niu (czy­li po­więk­sza­niu zdję­cia pod­czas je­go wy­świet­la­nia). Oba te spo­so­by ani­ma­cji bę­dą do­stęp­ne po włą­cze­niu op­cji Włącz ani­ma­cję zdjęć w cza­sie po­ka­zu (op­cję tę moż­na ró­wnież zmie­niać w cza­sie trwa­nia po­ka­zu slaj­dów za po­mo­cą po­le­ce­nia Ani­ma­cja zdjęć w me­nu, któ­re ot­wo­rzy­my przy­cis­kiem Menu znaj­du­ją­cym się na gór­nym pas­ku na­rzę­dzio­wym). Po wy­bra­niu tej op­cji mu­si­my usta­lić dwa pa­ra­me­try:

  1. Po­więk­sze­nie zdję­cia wzglę­dem ob­sza­ru ro­bo­cze­go. Wiel­kość tę po­da­je­my w pro­cen­tach. Je­śli np. ok­no ga­le­rii bę­dzie mia­ło sze­ro­kość 1000 pik­se­li, a my usta­li­my war­tość po­więk­sze­nia na 110%, tzn. że pro­gram po­więk­szy zdję­cie tak, aby je­go sze­ro­kość wy­no­si­ła 1100 pik­se­li. W ten spo­sób pro­gram bę­dzie dy­spo­no­wał „za­pa­sem” 100 pik­se­li i bę­dzie mógł w trak­cie wy­świet­la­nia te­go zdjęcia prze­su­nąć je w po­zio­mie o wy­go­spo­da­ro­wa­ne w ten spo­sób 100 pik­se­li. Pro­gram spraw­dza oba wy­mia­ry (sze­ro­kość i wy­so­kość) ok­na i zdję­cia tak, aby w każ­dym kie­run­ku mieć za­ło­żo­ny za­pas. Je­śli je­dnak znaj­du­ją­ca się nie­co ni­żej op­cja Cen­tro­wa­nie jest włą­czo­na, pro­gram bę­dzie pa­no­ra­mo­wał tyl­ko w je­dnym kie­run­ku. Kie­ru­nek ten zo­sta­nie wy­bra­ny au­to­ma­tycz­nie na pod­sta­wie do­stęp­ne­go „za­pa­su” wy­ni­ka­ją­ce­go z po­więk­sze­nia zdję­cia (do za­da­ne­go roz­mia­ru) i ak­tual­nych wy­mia­rów ok­na. Je­śli op­cja Cen­tro­wa­nie jest wy­łą­czo­na, pro­gram bę­dzie pa­no­ra­mo­wał po sko­sie za­czy­na­jąc od lo­so­wo wy­bra­ne­go na­roż­ni­ka prze­su­wa­jąc zdję­cie do na­roż­ni­ka prze­ciw­leg­łe­go.

    Je­śli w oma­wia­ne po­le edy­cyj­ne wpi­sze­my war­tość 100%, to pro­gram zaw­sze po­więk­szy zdję­cie tak, aby za­ję­ło ca­łą do­stęp­ną sze­ro­kość i wy­so­kość ok­na ga­le­rii. Ozna­cza to, że je­śli pro­por­cje bo­ków ok­na ga­le­rii bę­dą in­ne niż pro­por­cje bo­ków zdję­cia – zdję­cie zo­sta­nie skad­ro­wa­ne. W tej sy­tua­cji, na­wet przy wy­łą­czo­nej op­cji Cen­tro­wa­nie pro­gram bę­dzie pa­no­ra­mo­wał w ta­kim kie­run­ku, któ­ry za­pe­wni po­ka­za­nie (prze­wi­nię­cie) ca­łe­go zdję­cia.

War­tość 0% wpi­sa­na w oma­wia­ne po­le edy­cyj­ne spo­wo­du­je, że zdję­cia nie bę­dą ani po­więk­sza­ne, ani po­mniej­sza­ne. Pro­gram wy­świet­li je w na­tu­ral­nej wiel­ko­ści, przy czym je­śli z róż­ni­cy wy­mia­rów ok­na ga­le­rii i wy­mia­rów zdję­cia bę­dzie wy­ni­kał pe­wien „za­pas”, to pro­gram bę­dzie zdję­cie pa­no­ra­mo­wał.

  1. Zo­o­mo­wa­nie (po­więk­sza­nie) zdjęć pod­czas po­ka­zu. Je­śli war­tość te­go pa­ra­me­tru jest róż­na od 100%, to pro­gram w trak­cie ko­lej­nych kro­ków pa­no­ra­mo­wa­nia bę­dzie zdję­cie po­więk­szał (lub po­mniej­szał), tak by w ostat­nim kro­ku pa­no­ra­mo­wa­nia uzys­kać wska­za­ne po­więk­sze­nie.

Nie­za­leż­nie od sta­nu op­cji zwią­za­nych z ani­ma­cją mu­si­my usta­lić spo­sób wy­świet­la­nia zdjęć w sy­tua­cji, gdy za­trzy­ma­my po­kaz slaj­dów (uży­je­my spa­cji lub przy­cis­ku Pauza). Je­śli w tej sy­tua­cji op­cja Kad­ruj do wy­mia­rów ok­na jest włą­czo­na, zdję­cia bę­dą po­więk­sza­ne i je­dno­cześ­nie cen­tro­wa­ne tak, by za­jąć ca­ły do­stęp­ny ob­szar ok­na ga­le­rii. W prze­ci­wnym wy­pad­ku zdję­cie zo­sta­nie wy­świet­lo­ne w ca­ło­ści, a ewen­tual­ne mar­gi­ne­sy zo­sta­ną za­ma­lo­wa­ne ko­lo­rem tła. Tę op­cję moż­na ró­wnież zmie­nić w trak­cie trwa­nia po­ka­zu slaj­dów za po­mo­cą op­cji o tej sa­mej naz­wie do­stęp­nej w roz­wi­ja­nym me­nu, któ­re ot­wo­rzy­my iko­ną Menu.

Op­cja Spo­sób zmia­ny zdjęć po­zwa­la usta­lić w ja­ki spo­sób zdję­cia bę­dą wy­mie­nia­ne w ok­nie ga­le­rii. Op­cję tę ró­wnież moż­na zmie­niać w cza­sie wy­świet­la­nia po­ka­zu slaj­dów po­przez wspo­mnia­ne wy­żej me­nu. W ak­tual­nie dy­stry­buo­wa­nej wer­sji do­stęp­ne są dwa spo­so­by:

  • Prze­ni­ka­nie – spo­sób ten po­le­ga na płyn­nym zwięk­sza­niu stop­nia prze­źro­czy­sto­ści je­dne­go zdję­cia przy je­dno­czes­nym zmniej­sza­niu prze­źro­czy­sto­ści na­stęp­ne­go,
  • Mi­gaw­ka – spo­sób ten sy­mu­lu­je dzia­ła­nie mi­gaw­ki apa­ra­tu fo­to­gra­ficz­ne­go. Ob­raz na chwi­lę sta­je się ciem­ny i w tym cza­sie ge­ne­ro­wa­ny jest dźwięk mi­gaw­ki.