123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby odwie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
:
o
[
]
Z
U

Kar­ta nr 7. Ko­lo­ry i mi­nia­tu­ry

Kar­ta nr 7. Ko­lo­ry i mi­nia­tu­ry.


Na tej kar­cie usta­la­my ko­lo­ry na­stę­pu­ją­cych ele­men­tów in­ter­fej­su:

 1. Ko­lor tła ok­na ga­le­rii – ten ko­lor bę­dzie uży­ty do za­ma­lo­wa­nia tła w ok­nie ga­le­rii w sy­tua­cji, gdy wy­świet­la­ne zdję­cie nie za­jmie ca­łe­go ob­sza­ru ok­na.
 2. Ko­lor tła me­nu – ten ko­lor bę­dzie uży­ty do wy­peł­nie­nia tła gór­nej li­stwy z przy­cis­ka­mi oraz tła roz­wi­ja­ne­go me­nu.
 3. Ko­lor tek­stów w me­nu – ten ko­lor bę­dzie uży­ty do wy­świet­le­nia na­pi­sów w roz­wi­ja­nym me­nu.
 4. Ko­lor li­stwy pod mi­nia­tu­ra­mi – ten ko­lor bę­dzie uży­ty do wy­peł­nie­nia tła dol­nej li­stwy z mi­nia­tu­ra­mi.
 5. Ko­lor tła pod mi­nia­tu­ra­mi – ten ko­lor bę­dzie uży­ty do wy­peł­nie­nia pól pod mi­nia­tu­ra­mi. Ko­lor ten bę­dzie miał zna­cze­nie w sy­tua­cji, gdy usta­li­my, że mi­nia­tu­ry bę­dą mia­ły prze­źro­czy­stość mniej­szą od 100%.
 6. Ko­lor ob­ra­mo­wa­nia wy­bra­nej mi­nia­tu­ry – ten ko­lor bę­dzie uży­ty do ob­ry­so­wa­nia mi­nia­tu­ry od­po­wia­da­ją­cej ak­tual­nie wy­świet­la­ne­mu slaj­do­wi.
 7. Ko­lor wskaź­ni­ków po­stę­pu – ten ko­lor bę­dzie uży­ty do wy­świet­la­nia wskaź­ni­ka po­stę­pu ła­do­wa­nia po­ja­wia­ją­ce­go się przy star­cie ga­le­rii oraz pod­czas ła­do­wa­nia ko­lej­nych zdjęć.
Wszyst­kie wy­mie­nio­ne wy­żej ko­lo­ry moż­na edy­to­wać al­bo po­przez ok­no dia­lo­go­we, któ­re ot­wo­rzy­my kli­ka­jąc w od­po­wie­dni przy­cisk, al­bo wpi­su­jąc od­po­wie­dnią (szes­nast­ko­wą) war­tość w po­le edy­cyj­ne od­po­wia­da­ją­ce edy­to­wa­ne­mu ko­lo­ro­wi.

Po­nad­to, dla nie­któ­rych ele­men­tów in­ter­fej­su, po­za ko­lo­rem mo­że­my usta­lić je­szcze do­dat­ko­we atry­bu­ty. I tak:

 1. Dla me­nu moż­na usta­lić Kry­cie tła w me­nu. War­tość 0% ozna­cza zu­peł­nie prze­źro­czy­ste tło. War­tość 100% ozna­cza, że me­nu bę­dzie nieprze­jrzy­ste.
 2. Dla li­stwy pod mi­nia­tu­ra­mi moż­na usta­lić Kry­cie li­stwy pod mi­nia­tu­ra­mi.
 3. Dla ob­ra­mo­wa­nia wy­bra­nej mi­nia­tu­ry moż­na usta­lić Gru­bość ram­ki. War­tość 0 ozna­cza brak ram­ki wo­kół wy­bra­nej mi­nia­tu­ry.
 4. Dla wskaź­ni­ków po­stę­pu moż­na z roz­wi­ja­nej li­sty wy­brać Wskaź­nik po­stę­pu. W ak­tual­nej wer­sji moż­na wy­brać Brak co ozna­cza, że wskaź­ni­ki po­stę­pu ła­do­wa­nia nie bę­dą wy­świet­la­ne oraz Okrąg­ły, któ­ry ma po­stać okrę­gu, dla któ­re­go dłu­gość na­ry­so­wa­ne­go już łu­ku (po ob­wo­dzie) od­po­wia­da w przy­bli­że­niu do­tych­cza­so­we­mu cza­so­wi ła­do­wa­nia da­ne­go zdję­cia, zaś dłu­gość ca­łe­go ob­wo­du od­po­wia­da cał­ko­wi­te­mu cza­so­wi ła­do­wa­nia te­go zdję­cia.

Na tej kar­cie moż­na też usta­lić trzy do­dat­ko­we pa­ra­me­try zwią­za­ne z mi­nia­tu­ra­mi:

 1. Wiel­kość mi­nia­tu­rek – jest to wiel­kość (w pik­se­lach) kwad­ra­tów, w któ­rych – na do­le ok­na ga­le­rii – bę­dą wy­świet­la­ne mi­nia­tu­ry zdjęć za­mie­szczo­nych w ga­le­rii.
 2. Mar­gi­ne­sy mię­dzy mi­nia­tur­ka­mi – jest to od­stęp (w pik­se­lach), któ­ry bę­dzie do­da­wa­ny pod i nad mi­nia­tu­rą, a tak­że mię­dzy mi­nia­tu­ra­mi. In­ny­mi sło­wy, każ­da mi­nia­tu­ra bę­dzie oto­czo­na wo­kół wol­nym po­lem o za­da­nej tu wiel­ko­ści.
 3. Kry­cie mi­nia­tu­rek – to war­tość w pro­cen­tach usta­la­ją­ca sto­pień prze­jrzy­sto­ści mi­nia­tu­ry. War­tość 0 ozna­cza, że mi­nia­tu­ra jest zu­peł­nie prze­źro­czy­sta i wi­dzi­my tło znaj­du­ją­ce się pod nią. War­tość 100% ozna­cza, że pod mi­nia­tu­rą nie wi­dać zu­peł­nie tła.