123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby odwie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
:
o
[
]
Z
U

Przykładowe galerie

Wszyst­kie przedstawione niżej ga­le­rie przy­go­to­wa­no za po­mo­cą pa­kie­tu oma­wia­ne­go w tym ser­wi­sie. Przy każ­dej ga­le­rii po­da­no krót­ki opis za­sto­so­wa­nych op­cji.

Ga­le­ria no­wo­ści w In­ter­ne­to­wym Ban­ku Fo­to­gra­fii. Bez tła mu­zycz­ne­go. Bez czo­łów­ki. Gór­ny pa­sek na­rzę­dzi­owy ukry­ty, w dolnym pas­ku za­miast mi­nia­tu­rek są wy­świe­tla­ne sza­re kwa­dra­ty. Prze­jście ty­pu Prze­ni­ka­nie, włą­czo­ne opcje: Ani­ma­cja zdjęćWłącz start po uru­cho­mie­niu ga­le­rii.


Ga­le­ria ty­tu­ło­wa stro­ny fir­mo­wej 3n.com.pl. War­to zwró­cić uwa­gę na to, że w ga­le­rii, za­miast zdjęć są pre­zen­to­wa­ne in­ne witryny oraz film. Ta­ka moż­li­wość wy­ni­ka z fak­tu, że obiek­tem wy­świet­la­nym w ga­le­rii mo­że być in­na stro­na in­ter­ne­to­wa, a co za tym idzie – w za­sa­dzie do­wol­na treść.


Ga­le­ria zdjęć z Ke­nii. Za­sto­so­wa­no tło mu­zycz­ne oraz czo­łów­kę Włas­ną. Pas­ki na­rzę­dzio­we ukry­wa­ne wg op­cji stan­dar­do­wych (3 i 5 se­kund). Prze­jście ty­pu Prze­ni­ka­nie, włą­czo­ne opcje: Ani­ma­cja zdjęć, Włącz start po uru­cho­mie­niu ga­le­riiCen­tro­wa­nie.


Ga­le­ria zdjęć z In­dii. Za­sto­so­wa­no tło mu­zycz­ne z włą­czo­ną op­cją Za­pęt­le­nia dźwię­ku. Czo­łów­ka Włas­na. Pas­ki na­rzę­dzio­we nie ukry­wa­ne (-1 i -1). Prze­jście ty­pu Mi­gaw­ka. Ani­ma­cja zdjęć wy­łą­czo­na. Włączone op­cje: Włącz start po uru­cho­mie­niu i Kad­ruj do wy­mia­rów ok­na.


Ta sa­ma ga­le­ria co wy­żej, ale w wer­sji de­mon­stra­cyj­nej. Zwróć uwa­gę na do­dat­ko­we przy­cis­ki w gór­nym menu ga­le­rii.


Ga­le­ria zdjęć z Maroka utwo­rzo­na ze wszyst­ki­mi op­cja­mi usta­wio­ny­mi do­myśl­nie w ra­mach prze­wo­dni­ka Jak za­cząć?


Ga­le­ria zdjęć z Ka­pa­do­cji. Prze­jście ty­pu Prze­su­wa­nie. Pa­sek z mi­nia­tu­ra­mi wy­su­wa się z pra­wej stro­ny ok­na.


Nowości w banku

042Z-0900; 9630 x 4048; Azja, Sri Lanka, Cejlon, pantera, lampart, leopard

042Z-0910; 6076 x 4036; Azja, Sri Lanka, Cejlon, pantera, lampart, leopard

042Z-0920; 6076 x 4036; Azja, Sri Lanka, Cejlon, pantera, lampart, leopard

042Z-0930; 6076 x 4036; Azja, Sri Lanka, Cejlon, pantera, lampart, leopard

042Z-0940; 5972 x 3967; Azja, Sri Lanka, Cejlon, pantera, lampart, leopard

042Z-0950; 5822 x 3867; Azja, Sri Lanka, Cejlon, pantera, lampart, leopard

1BBT-1000; 4288 x 2848; Azja, Indie, Himalaje, góry

1BBT-1010; 4288 x 2848; Azja, Indie, Himalaje, góry

1BBT-1020; 4230 x 2809; Azja, Indie, Himalaje, góry

1BBT-1030; 4086 x 2344; Azja, Indie, Himalaje, góry

1BBT-1050; 4161 x 2764; Azja, Indie, Himalaje, góry

1BBT-1052; 4136 x 2748; Azja, Indie, Himalaje, góry

1BBT-1054; 4288 x 2848; Azja, Indie, Himalaje, góry

1BBT-1070; 4074 x 2705; Azja, Indie, Himalaje, góry, droga

1BBT-1072; 4288 x 2848; Azja, Indie, Himalaje, góry, droga

1BBT-1074; 4288 x 2848; Azja, Indie, Himalaje, góry, droga

1BBT-1076; 4085 x 2713; Azja, Indie, Himalaje, góry, rzeka

1BBT-3102; 4288 x 2848; Azja, Indie, Himalaje, góry, śnieg

1BBT-3104; 4250 x 3478; Azja, Indie, Himalaje, góry, śnieg

1BBT-3142; 4288 x 2848; Azja, Indie, Himalaje, góry

« 1 2 3 »

Więcej nowości