123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby odwie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
:
o
[
]
Z
U

Kar­ta nr 3. Ka­ta­lo­gi i zdję­cia

Kar­ta nr 3. Ka­ta­lo­gi i zdję­cia.


Je­śli po­pra­wia­my już ist­nie­ją­ca ga­le­rię, mo­że­my za­zna­czyć opcję Mam już zdję­cia i mi­nia­tu­ry do ga­le­rii. Po je­go za­zna­cze­niu, pro­gram nie bę­dzie prze­twa­rzał zdjęć. Ta op­cja jest przy­dat­na wte­dy, gdy ma­my już wy­ge­ne­ro­wa­ną ga­le­rię, ale chce­my tyl­ko zmie­nić nie­któ­re op­cje (np. ko­lo­ry, cza­sy, itp.).

Je­śli zna­cznik Mam już zdję­cia i mi­nia­tu­ry do ga­le­rii nie jest za­zna­czo­ny – za po­mo­cą tej kar­ty usta­li­my na­stę­pu­ją­ce op­cje:

  1. Ka­ta­log źród­ło­wy – jest to ka­ta­log, w któ­rym znaj­du­ją się zdję­cia, któ­re chce­my po­ka­zać w ga­le­rii. Uwzglę­dnio­ne zo­sta­ną zdję­cia ty­pu jpg i png. Je­śli we wska­za­nym ka­ta­lo­gu nie bę­dzie ani je­dne­go zdję­cia te­go ty­pu, pro­gram nie po­zwo­li nam przejść do na­stęp­nej kar­ty. Aby wy­brać ka­ta­log, na­le­ży klik­nąć od­noś­nik znaj­du­ją­cy się pod na­pi­sem Ka­ta­log źród­ło­wy i w ot­war­tym ok­nie prze­glą­da­nia ka­ta­lo­gów wska­zać wła­ści­wy ka­ta­log. Przy­cisk Ot­wórz znaj­du­ją­cy się po pra­wej stro­nie krea­to­ra umoż­li­wia nam ot­war­cie wska­za­ne­go ka­ta­lo­gu (np. w ce­lu spraw­dze­nia je­go za­war­to­ści).
  2. Ka­ta­log do­ce­lo­wy – w tym ka­ta­lo­gu pro­gram umie­ści wszyst­kie pli­ki zwią­za­ne z two­rzo­ną ga­le­rią (pli­ki: xml, html, js, pli­ki dźwię­ko­we, itd.), a tak­że utwo­rzy pod­ka­ta­log o naz­wie ta­kiej jak two­rzo­na ga­le­ria, a w nim umie­ści prze­two­rzo­ne zdję­cia. Wy­bo­ru ka­ta­lo­gu do­ce­lo­we­go do­ko­nu­je­my od­noś­ni­kiem znaj­du­ją­cym się pod na­pi­sem Ka­ta­log do­ce­lo­wy.
  3. Wiel­kość zdjęć wy­świet­la­nych w ga­le­rii. Ok­no ga­le­rii mo­że mieć do­wol­ne roz­mia­ry. W cza­sie przes­ka­lo­wy­wa­nia ok­na ga­le­rii (np. po we­jściu w tryb peł­ne­go ekra­nu) zdję­cia zo­sta­ną ró­wnież au­to­ma­tycz­nie prze­ska­lo­wa­ne, ale z za­cho­wa­niem pro­por­cji. Zdję­cia w ga­le­rii mo­gą być pre­zen­to­wa­ne „sta­tycz­nie” (ja­ko nie­ru­cho­me, zmie­nia­ją­ce się ob­ra­zy) lub „dy­na­micz­nie” – przez pa­no­ra­mo­wa­nie (i ewen­tual­nie po­więk­sza­nie). W związ­ku z po­wyż­szym, w za­leż­no­ści od prze­wi­dy­wa­ne­go spo­so­bu pre­zen­ta­cji, na­le­ży do­brać wła­ści­wy roz­miar zdjęć. Np. je­śli za­ło­ży­my, że ga­le­ria mo­że być wy­świet­la­na w try­bie peł­ne­go ekra­nu na mo­ni­to­rze o roz­dziel­czo­ści 1280 pik­se­li i zdję­cia bę­dą pa­no­ra­mo­wa­ne, to aby za­cho­wać naj­lep­szą ja­kość zdję­cie mu­si mieć roz­miar dłuż­sze­go bo­ku więk­szy od 1280 pik­se­li. W tej sy­tua­cji utwo­rze­nie zdjęć np. o roz­mia­rze 1400 pik­se­li zo­sta­wi pro­gra­mo­wi 120 pik­seli (1400–1280) na pa­no­ra­mo­wa­nie. Z dru­giej je­dnak stro­ny, je­śli zdję­cie bę­dzie mia­ło wy­mia­ry mniej­sze niż ob­szar na któ­rym ma być wy­świet­lo­ne – pro­gram po­więk­szy je, co spo­wo­du­je nie­zna­czne ob­ni­że­nie ja­ko­ści, je­dnak w try­bie z pa­no­ra­mo­wa­niem ruch zdję­cia sku­te­cznie mas­ku­je utra­tę ja­ko­ści. Dla­te­go też pro­gram pro­po­nu­je prze­ska­lo­wa­nie zdjęć do wy­mia­ru 1000 pik­se­li na dłuż­szym bo­ku, co bę­dzie wiel­ko­ścią dob­rą dla więk­szo­ści za­sto­so­wań. Jest oczy­wi­ście moż­li­we wy­bra­nie in­nej (okreś­lo­nej przez nas) wiel­ko­ści.
  1. Wiel­kość zdjęć uży­tych ja­ko mi­nia­tur­ki w ga­le­rii. W dol­nej czę­ści ok­na ga­le­rii wy­świet­la­ne są mi­nia­tur­ki zdjęć. Wiel­kość mi­nia­tu­rek, któ­re zaw­sze są kwad­ra­to­we usta­la­my na in­nej kar­cie. Tu na­to­miast usta­la­my wiel­kość zdjęć, z któ­rych mi­nia­tur­ki zo­sta­ną wy­cię­te. Za­kła­da­jąc, że mi­nia­tur­ki w ok­nie ga­le­rii bę­dą mia­ły wiel­kość od 60, do 90 pik­se­li moż­na przy­jąć, że zdję­cia z któ­rych mi­nia­tur­ki zo­sta­ną przy­go­to­wa­ne mo­gą mieć wy­miar oko­ło 100 pik­se­li. Teo­re­tycz­nie by­ło­by moż­li­we przy­go­to­wa­nie mi­nia­tu­rek ze zdjęć „du­żych”, ale wte­dy za­cho­dzi­ła­by po­trze­ba po­bra­nia ich z ser­we­ra, co mog­ło­by chwi­lę po­trwać. W za­sto­so­wa­nym roz­wią­za­niu po­bie­ra­ne są tyl­ko mi­nia­tur­ki i ak­tual­nie wy­świet­la­ne zdję­cie „du­że”. Ko­lej­ne „du­że” zdję­cie jest po­bie­ra­ne w cza­sie wy­świet­la­nia zdję­cia po­prze­dnie­go.
  2. In­ter­po­la­cja. In­ter­po­la­cja (zo­bacz w wi­ki­pe­dii) jest pro­ce­sem za­cho­dzą­cym pod­czas przes­ka­lo­wy­wa­nia gra­fi­ki ra­stro­wej. Pro­gram udo­stęp­nia trzy naj­po­pu­lar­niej­sze me­to­dy opi­sa­ne na po­da­nej wcześ­niej stro­nie wi­ki­pe­dii. Za­le­ca­ną i naj­dok­ła­dniej­szą me­to­dą jest Bi­cu­bic In­ter­po­la­tion (in­ter­po­la­cja dwu­sze­ścien­na), je­dnak przy du­żej li­czbie prze­twa­rza­nych zdjęć ta me­to­da mo­że być cza­so­chłon­na, dla­te­go na eta­pie te­sto­wa­nia ga­le­rii moż­na użyć me­tod mniej dok­ła­dnych, a do­ce­lo­wo wy­ge­ne­ro­wać zdję­cia tą me­to­dą.
  3. Wyo­strza­nie. Po ope­ra­cji prze­ska­lo­wa­nia zdję­cia są lek­ko roz­my­te. Wyo­strza­nie po­zwa­la de­li­kat­nie wy­o­strzyć zdję­cia. War­tość 0 po­wo­du­je po­mi­nię­cie te­go kro­ku. War­tość 9 po­wo­du­je mak­sy­mal­ne wy­o­strze­nie. Pro­gram do­myśl­nie pro­po­nu­ję wyo­strza­nie na po­zio­mie 1.
  4. For­mat do­ce­lo­wy zdjęć. Ak­tual­nie dy­stry­buo­wa­na wer­sja po­zwa­la za­pi­sy­wać zdję­cia w for­ma­cie jpg i png. For­mat png jest for­ma­tem bez­strat­nym i da­je nie­co lep­szą ja­kość, ale otrzy­ma­ne pli­ki są śred­nio 3-5 ra­zy więk­sze wzglę­dem for­ma­tu jpg. Użyt­ko­wnik mu­si za­de­cy­do­wać, któ­re­go for­ma­tu użyć (je­śli ja­kość zdjęć w ga­le­rii w for­ma­cie jpg jest nie­za­do­wa­la­ją­ca, moż­na wy­ge­ne­ro­wać ga­le­rię po­no­wnie w for­ma­cie png).
  5. Kom­pre­sja jpg. For­mat jpg sto­su­je kom­pre­sje strat­ną. Im więk­szy po­ziom kom­pre­sji, tym mniej­szy plik, ale gor­sza ja­kość. Pro­gram umoż­li­wia ste­ro­wa­nie po­zio­mem kom­pre­sji w za­kre­sie od 50 do 100 (przy czym 100 ozna­cza naj­więk­szą moż­li­wą do uzys­ka­nia ja­kość). Pro­gram pro­po­nu­je po­ziom kom­pre­sji rów­ny 75.