123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby odwie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
:
o
[
]
Z
U

Bu­do­wa i za­sa­da dzia­ła­nia pa­kie­tu

(ta sek­cja za­wie­ra szcze­gó­ły tech­nicz­ne, je­śli nie je­steś ni­mi za­in­te­re­so­wa­ny, przejdź do sek­cji In­ter­fejs przeg­lą­dar­ki).

Wir­tual­na Ga­le­ria Fo­to­gra­fii w ok­nie przeg­lą­dar­ki in­ter­ne­to­wej.


Po ot­war­ciu stro­ny in­ter­ne­to­wej, na któ­rej znaj­du­je się za­in­sta­lo­wa­na Wir­tual­na Ga­le­ria Fo­to­gra­fii zo­ba­czy­my przeg­lą­dar­kę ta­ką, jak na zdję­ciu wy­żej. Mo­że­my w niej wy­róż­nić trzy po­la:
 • na gó­rze – ozna­czo­ny cyf­rą 1 – pa­sek me­nu,
 • w cen­tral­nej czę­ści – ozna­czo­ne cyf­rą 2 – miej­sce, w któ­rym wy­świet­la­ne bę­dą pre­zen­to­wa­ne zdję­cia,
 • w dol­nej czę­ści – ozna­czo­ny cyf­rą 3 – pa­sek z mi­nia­tu­ra­mi.

Pli­kiem od­po­wie­dzial­nym za wy­świet­le­nie przeg­lą­dar­ki jest plik o naz­wie vg.js. Plik ten po uru­cho­mie­niu (po­przez stro­nę in­ter­ne­to­wą, na któ­rej się znaj­du­je) szu­ka pli­ku kon­fi­gu­ra­cyj­ne­go o roz­sze­rze­niu js, któ­re­go naz­wę na­le­ży prze­ka­zać do przeg­lą­dar­ki po­przez wpi­sa­nie jej w kod stro­ny in­ter­ne­to­wej.

Po od­czy­ta­niu pli­ku kon­fi­gu­ra­cyj­ne­go plik przeg­lą­dar­ki (vg.js) już „wie” jak wy­świet­lać zdję­cia w ga­le­rii. Po­nad­to – z pli­ku kon­fi­gu­ra­cyj­ne­go przeg­lą­dar­ka do­wia­du­je się, gdzie znaj­du­je się ko­lej­ny plik o roz­sze­rze­niu js, w któ­rym z ko­lei znaj­du­je się li­sta zdjęć do wy­świet­le­nia.

Zdję­cia do wy­świet­le­nia w ga­le­rii mu­szą być przy­go­to­wa­ne w dwóch wiel­ko­ściach, tj.: ja­ko „duże” – w ta­kim wy­mia­rze w ja­kim chce­my je osta­te­cznie oglą­dać w ok­nie przeg­lą­dar­ki (na zdję­ciu wy­żej – w po­lu 2), oraz ja­ko tzw. „miniaturki”, któ­re bę­dą wy­świet­la­ne na do­le ok­na (na zdję­ciu wy­żej – w po­lu 3).

Pod­su­mo­wu­jąc – do pra­wid­ło­we­go wy­świet­le­nia ga­le­rii wy­ma­ga­ne jest:
 • przy­go­to­wa­nie „dużych” zdjęć do ga­le­rii,
 • przy­go­to­wa­nie mi­nia­tu­rek do ga­le­rii,
 • przy­go­to­wa­nie li­sty pli­ków,
 • usta­le­nie op­cji (cza­su wy­świet­la­nia, spo­so­bu ani­ma­cji zdjęć, dźwię­ków, itp.), czy­li przy­go­to­wa­nie pli­ku kon­fi­gu­ra­cyj­ne­go oraz
 • prze­ka­za­nie naz­wy pli­ku kon­fi­gu­ra­cyj­ne­go do pli­ku vg.js i osa­dze­nie te­go pli­ku na stro­nie in­ter­ne­to­wej (czy­li wpi­sa­nie od­po­wie­dnich po­le­ceń w plik stro­ny in­ter­ne­to­wej).
Jak wi­dzi­my, czyn­no­ści tych jest cał­kiem spo­ro, dla­te­go też przy­go­to­wa­liś­my pro­gram (o naz­wie vg.e­xe), któ­ry au­to­ma­ty­zu­je wy­mie­nio­ne wy­żej czyn­no­ści.

Pro­gram vg.e­xe pra­cu­je w try­bie „kreatora”, tzn. za­wie­ra sze­reg kart, przez któ­re użyt­ko­wnik mu­si przejść za­zna­cza­jąc (wy­bie­ra­jąc lub wpi­su­jąc) na każ­dej kar­cie od­po­wie­dnie op­cje. Op­cje po­gru­po­wa­no te­ma­tycz­nie, a na ko­lej­nych pod­stro­nach tej po­mo­cy omó­wio­no szcze­gó­ło­wo za­war­tość każ­dej kar­ty oraz zna­cze­nie po­szcze­gól­nych op­cji. Ak­tual­nie dy­stry­buo­wa­na wer­sja po­sia­da na­stę­pu­ją­ce kar­ty:

Na każ­dej kar­cie pro­gram udo­stęp­nia przy­cisk Po­moc, któ­re­go uży­cie ot­wo­rzy pod­rę­czne me­nu kon­tek­sto­we, w któ­rym znaj­dzie­my po­zy­cję Po­moc na stro­nie in­ter­ne­to­wej pro­du­cen­ta, któ­ra skie­ru­je nas bez­po­śre­dnio na od­po­wie­dnią stro­nę ni­niej­sze­go ser­wi­su. Po­nad­to we wspo­mnia­nym me­nu kon­tek­sto­wym znaj­dzie­my po­zy­cje Umo­wa li­cen­cyj­na oraz O pro­gra­mie ot­wie­ra­ją­ce ok­na dia­lo­go­we za­wie­ra­ją­ce od­po­wie­dnie in­for­ma­cje.

In­ter­fejs przeg­lą­dar­ki

Me­nu w ok­nie ga­le­rii.


Przy­cis­ki na gór­nej li­stwie na­rzę­dzio­wej

Na zdję­ciu wy­żej wi­dzi­my pra­wą gór­ną część ok­na przeg­lą­dar­ki. W miej­scu tym znaj­du­je się li­stwa z przy­cis­ka­mi oraz roz­wi­ja­nym me­nu. Ak­tual­nie dy­stry­buo­wa­na wer­sja za­wie­ra na­stę­pu­ją­ce przy­cis­ki:

Czołówkaprzy­cisk ot­wie­ra stro­ną ty­tu­ło­wą (czo­łów­kę) ga­le­rii. Je­śli ga­le­ria nie za­wie­ra czo­łów­ki, ten przy­cisk nie wy­stę­pu­je. Mo­żesz spraw­dzić dzia­ła­nie tej fun­kcji w przy­kła­do­wej ga­le­rii.
Menuprzy­cisk ot­wie­ra me­nu z do­dat­ko­wy­mi op­cja­mi. Me­nu za­wie­ra na­stę­pu­ją­ce po­zy­cje:
 • Au­tou­kry­wa­nie me­nu i mi­nia­tu­rek. Je­śli op­cja jest wy­bra­na (za­zna­czo­na), po upły­wie okreś­lo­ne­go cza­su me­nu oraz znaj­du­ją­cy się na do­le ok­na ga­le­rii pa­sek z mi­nia­tu­ra­mi zo­sta­nie ukry­ty. Na za­kład­ce Cza­sy i opóź­nie­nia krea­to­ra ga­le­rii (pro­gra­mu vg.e­xe) moż­na usta­lić ten czas, oraz po­cząt­ko­wy stan oma­wia­nej op­cji.
 • Ani­ma­cja zdjęć. Je­śli op­cja jest włą­czo­na – zdję­cia pod­czas po­ka­zu są ani­mo­wa­ne. Ani­ma­cja po­le­ga na prze­su­wa­niu ok­na ga­le­rii po po­wie­rzchni zdję­cia (tzw. pa­no­ra­mo­wa­niu) oraz po­więk­sza­niu zdję­cia w cza­sie je­go wy­świet­la­nia (zo­o­mo­wa­niu). Oba pa­ra­me­try moż­na usta­lić w krea­to­rze ga­le­rii na za­kład­ce Ani­ma­cja i prze­jścia.
 • Kad­ruj do wy­mia­rów ok­na. Op­cja ma za­sto­so­wa­nie tyl­ko w sy­tua­cji, gdy op­cja omó­wio­na wy­żej (Ani­ma­cja slaj­dów) jest wy­łą­czo­na. W tej sy­tua­cji ko­lej­ne zdję­cia są po pro­stu wy­świet­la­ne przez okreś­lo­ny czas w ok­nie przeg­lą­dar­ki. Je­śli oma­wia­na op­cja jest wy­łą­czo­na, zdję­cie jest ska­lo­wa­ne tak, by w ca­ło­ści zo­sta­ło wy­świet­lo­ne w ok­nie. Mo­gą przy tym po­ja­wić się po bo­kach (lub na gó­rze i do­le) zdję­cia mar­gi­ne­sy w ko­lo­rze tła. Je­śli op­cja jest włą­czo­na, zdję­cie zo­sta­nie po­więk­szo­ne i wy­kad­ro­wa­ne tak, by mar­gi­ne­sów nie by­ło. Stan po­cząt­ko­wy tej op­cji moż­na usta­wić na za­kład­ce Ani­ma­cja i prze­jścia (op­cja Kad­ruj do wy­mia­rów ok­na).
 • Prze­ni­ka­nie i Mi­gaw­ka. Te op­cje wza­jem­nie się wy­klu­cza­ją i usta­la­ją spo­sób, w ja­ki zdję­cia na­stę­pu­ją po so­bie. W ga­le­rii Ke­nia za­sto­so­wa­no prze­jście ty­pu Prze­ni­ka­nie, a w ga­le­rii In­die – prze­jście ty­pu Mi­gaw­ka. Stan po­cząt­ko­wy tej op­cji usta­li­my w krea­to­rze ga­le­rii na za­kład­ce Ani­ma­cja i prze­jścia (op­cja Spo­sób zmia­ny zdjęć).
 • O pro­gra­mie. Ta po­zy­cja me­nu ot­wo­rzy ok­no in­for­ma­cyj­ne pro­gra­mu Vir­tual­Gal­le­ry.
Wyłącz dźwięk (Ctrl + Kursor w dół)
Włącz dźwięk (Ctrl + Kursor w górę)
Te przy­cis­ki wy­stę­pu­ją wy­mien­nie i włą­cza­ją lub wy­łą­cza­ją dźwięk w pre­zen­ta­cji. Stan po­cząt­ko­wy tej op­cji moż­na usta­lić w krea­to­rze ga­le­rii na za­kład­ce Dźwię­ki (op­cja Włącz od­twa­rza­nie dźwię­ków).
Pauza (Spacja)
Start (Spacja)
Te przy­cis­ki włą­cza­ją lub wy­łą­cza­ją po­kaz slaj­dów. Je­śli wy­bra­ny jest przy­cisk Pau­za zdję­cia moż­na zmie­niać al­bo za po­mo­cą mysz­ki przez wska­za­nie ko­lej­ne­go zdję­cia na pas­ku z mi­nia­tu­ra­mi (na do­le ok­na), al­bo za po­mo­cą kla­wi­szy kur­so­ra na kla­wia­tu­rze. Stan tej op­cji moż­na usta­lić w krea­to­rze ga­le­rii na za­kład­ce Czo­łów­ka (op­cja Włącz 'Start' po uru­cho­mie­niu ga­le­rii).
Tryb pełnoekranowy (Ctrl + F11)
Wróć z trybu pełnoekranowego (Ctrl + F11)
Te przy­cis­ki włą­cza­ją lub wy­łą­cza­ją tryb peł­no­ekra­no­wy (tzw. ful­lscre­en). Nie moż­na skon­fi­gu­ro­wać ga­le­rii tak, by uru­cha­mia­ła się w try­bie peł­no­ekra­no­wym. Przy­cis­ki do­stęp­ne są tyl­ko w przy­pad­ku uru­cho­mie­nia ga­le­rii w przeg­lą­dar­ce, któ­ra ob­słu­gu­je tryb peł­no­ekra­no­wy.

Skró­ty kla­wi­szo­we

W ok­nie przeg­lą­dar­ki dzia­ła­ją na­stę­pu­ją­ce skró­ty kla­wi­szo­we:
 • Kur­sor w le­wo
Prze­jście do po­prze­dnie­go zdję­cia
 • Kur­sor w pra­wo
Prze­jście do na­stęp­ne­go zdję­cia
 • Ho­me
Prze­jście do pier­wsze­go zdję­cia
 • End
Prze­jście do ostat­nie­go zdję­cia
 • Pa­geUp
Prze­jście o dzie­sięć zdjęć w tył
 • Pa­ge­Down
Prze­jście o dzie­sięć zdjęć w przód
 • Spa­cja
Wy­łą­cza lub włą­cza au­to­ma­tycz­ną zmia­nę zdjęć
 • Ctrl+Kur­sor w górę 
Włą­cza od­twa­rza­nie dźwię­ku
 • Ctrl+Kur­sor w dół
Wy­łą­cza od­twa­rza­nie dźwię­ku
 • Ctrl+F11
Wy­łą­cza lub wy­łą­cza tryb peł­no­ekra­no­wy