123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby odwie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
:
o
[
]
Z
U

Kar­ta nr 10. Odnośniki

Kar­ta nr 10. Odnośniki.


Na za­kład­ce Od­noś­ni­ki mo­że­my usta­lić jak ma się za­cho­wy­wać ga­le­ria po klik­nię­ciu w wy­świet­la­ne zdjęcie. W tym za­kre­sie ma­my trzy op­cje:

  1. Brak ak­cji – ozna­cza, że klik­nię­cie w wy­świet­la­ne zdjęcie nie spo­wo­du­je ża­dnej ak­cji,
  2. Sta­ły od­noś­nik – ozna­cza, że klik­nię­cie w wy­świet­la­ne zdjęcie ot­wo­rzy stro­nę in­ter­ne­to­wą, któ­rej ad­res edy­tu­je­my w po­lu edy­cyj­nym znaj­du­ją­cym się pod oma­wia­ną op­cją,
  3. Zmien­ny od­noś­nik – ozna­cza, że klik­nię­cie w wy­świet­la­ne zdjęcie ot­wo­rzy stro­nę in­ter­ne­to­wą, któ­rej ad­res skła­da się z dwóch czę­ści. Część pier­wszą edy­tu­je­my w po­lu edy­cyj­nym znaj­du­ją­cym się pod oma­wia­ną op­cją, na­to­miast część dru­gą od­noś­ni­ka two­rzy naz­wa zdję­cia.
Np. je­śli zdję­cia mia­ły­by ko­lej­no naz­wy: in­die.jpg, ke­nia.jpg i ma­ro­ko.jpg, a w po­le edy­cyj­ne od­po­wia­da­ją­ce tej op­cji wpi­sa­li­byś­my ad­res: http://3n.com.pl?f=, to po klik­nię­ciu w ko­lej­ny slajd ot­wie­ra­ne by­ły­by stro­ny: http://3n.com.com.pl?f=in­die.jpg, http://3n.com.pl?f=ke­nia.jpg, http://3n.com.pl?f=ma­ro­ko.jpg. W ten spo­sób mo­że­my prze­kie­ro­wać od­bior­cę na od­po­wie­dnią pod­stro­nę od­po­wia­da­ją­cą oglą­da­ne­mu zdję­ciu.

Po­nad­to, je­śli włą­czy­my op­cję in­na niż Brak ak­cji – op­cją Prze­kie­ruj od­noś­nik do no­we­go ok­na przeg­lą­dar­ki de­cy­du­je­my, czy ot­wie­ra­na stro­na in­ter­ne­to­wa ma za­jąć bie­żą­ce ok­no (to w któ­rym jest ga­le­ria), czy też przeg­lą­dar­ka ma ot­wo­rzyć no­we ok­no (lub no­wą za­kład­kę).