123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby odwie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
:
o
[
]
Z
U

Jak za­cząć

 1. Po­bierz pro­gram.
 2. Uru­chom po­bra­ny pro­gram. Po­wi­nie­neś zo­ba­czyć ta­kie ok­no:
 3. Klik­nij Roz­pa­kuj. Po­wi­nie­neś zo­ba­czyć ta­kie ok­no:
 4. Wy­bierz ka­ta­log, w któ­rym chcesz umie­ścić pro­gram (lub po­zo­staw ka­ta­log, któ­ry za­pro­po­nu­je pro­gram). Klik­nij OK. Po­wi­nie­neś zo­ba­czyć ta­kie ok­no:
 5. Zdję­cia, któ­re chcesz przed­sta­wić w ga­le­rii sko­piuj do ka­ta­lo­gu src, któ­ry wi­dzisz na zrzu­cie wy­żej. Za­łóż­my, że bę­dzie to osiem zdjęć, jak to wi­dać w ok­nie ni­żej:
 6. Uru­chom pro­gram VG.e­xe (któ­ry wi­dzisz na zrzu­cie w pkt 4). Po­wi­nie­neś zo­ba­czyć ta­kie ok­no:
  Je­śli za­ku­pi­łeś li­cen­cję i masz kod od­blo­ko­wu­ją­cy – klik­nij Mam kod od­blo­ko­wu­ją­cy pro­gram, wpro­wadź go w po­le edy­cyj­ne.
  Je­śli nie masz ko­du od­blo­ko­wu­ją­ce­go – klik­nij Chcę uży­wać wer­sji de­mon­stra­cyj­nej.
 7. Klik­nij przy­cisk Da­lej. Po­wi­nie­neś zo­ba­czyć ta­kie ok­no:
  Po­zo­staw włą­czo­ną op­cję No­wa ga­le­ria.
 8. Kli­kaj przy­cisk Da­lej, aż do­jdziesz do kar­ty Za­pis ga­le­rii. Oczy­wi­ście mo­żesz zmie­niać op­cje na po­szcze­gól­nych kar­tach, ale do­myśl­ne usta­wie­nia są tak dob­ra­ne, że mo­żesz przy­go­to­wać pier­wszą ga­le­rię bez ża­dnej in­ge­ren­cji w usta­wie­nia. Szcze­gó­ło­wy opis op­cji na po­szcze­gól­nych kar­tach znaj­dziesz w dzia­le Po­moc.

  Kar­ta Za­pis ga­le­rii wy­glą­da na­stę­pu­ją­co:
  Klik­nij w od­noś­nik ga­le­ria.xml i wpro­wadź swo­ją naz­wę ga­le­rii (po­nie­waż w mo­im przy­kła­dzie uży­łem zdjęć z gór At­las, na tej kar­cie na­dam właś­nie ta­ką naz­wę two­rzo­nej ga­le­rii). Po na­da­niu naz­wy, klik­nij przy­cisk Da­lej.
 9. Od­cze­kaj, aż pro­gram prze­two­rzy zdję­cia. Po prze­two­rze­niu zo­ba­czysz ta­kie ok­no:
  Two­je zdję­cia zo­sta­ły prze­two­rzo­ne. Na zrzu­cie wy­żej wi­dzisz je w ta­kiej ko­lej­no­ści, w ja­kiej bę­dą wy­świet­la­ne w ga­le­rii. Mo­żesz klik­nąć zdję­cie mysz­ką, po czym trzy­ma­jąc wciś­nię­ty kla­wisz Shift, prze­su­nąć je kla­wi­sza­mi kur­so­ra w in­ne miej­sce.
 10. Klik­nij przy­cisk Da­lej, po czym przy­cisk Za­kończ. Pro­gram VG.e­xe zo­sta­nie za­mknię­ty. Po chwi­li po­wi­nie­neś zo­ba­czyć ot­war­te ok­no przeg­lą­dar­ki in­ter­ne­to­wej, jak na zrzu­cie ni­żej:
 11. Klik­nij od­noś­nik z naz­wą ga­le­rii (w na­szym przy­kła­dzie – at­las). Po­wi­nie­neś zo­ba­czyć swo­ją ga­le­rię:
  Klik­nij po­wyż­sze ok­no, aby zo­ba­czyć dzia­ła­ją­cą ga­le­rię.
 12. Je­śli chcesz prze­nieść ga­le­rię do in­ter­ne­tu – ot­wórz ka­ta­log dst z (pkt 4). Po­wi­nie­neś zo­ba­czyć pli­ki, jak w ok­nie ni­żej:
  Sko­piuj na ser­wer:
  • Pod­ka­ta­log o naz­wie ga­le­rii (w na­szym przy­kła­dzie pod­ka­ta­log at­las).
  • Pli­k vg.js oraz plik o naz­wie ga­le­rii z roz­sze­rze­niem js, (w na­szym przy­kła­dzie plik at­las.js).
 13. Ot­wórz w no­tat­ni­ku plik o naz­wie ga­le­rii z roz­sze­rze­niem htm (w na­szym przy­kła­dzie plik at­las.htm). Po­wi­nie­neś zo­ba­czyć w ok­nie na­stę­pu­ją­cy kod:
  Sko­piuj ten kod do schow­ka (Ctrl+A, Ctrl+C), a na­stęp­nie wklej w od­po­wie­dnie miej­sce w kod swo­jej stro­ny.
 14. Ciesz się efek­ta­mi swo­jej pra­cy :-).

Nowości w banku

1BBU-0130; 4000 x 2657; Azja, Indie, Srinagar, ogrody Nishat

1BBU-0135; 4034 x 2680; Azja, Indie, Srinagar, ogrody Nishat

1BBU-0500; 4026 x 2675; Azja, Indie, Srinagar, jezioro Dali

1BBU-0510; 7000 x 2586; Azja, Indie, Srinagar, jezioro Dali

1BFP-0500; 4288 x 2848; Azja, Malezja, Malakka, armata

1BFP-0510; 4288 x 2848; Azja, Malezja, Malakka, armata

1BG4-0400; 4195 x 2787; Azja, Wietnam, Tay Ninh, Świątynia Kaodaistyczna

1BG4-0410; 4288 x 2848; Azja, Wietnam, Tay Ninh, Świątynia Kaodaistyczna

1BG4-0430; 3981 x 2645; Azja, Wietnam, Tay Ninh, Świątynia Kaodaistyczna

1BG4-0440; 4132 x 2745; Azja, Wietnam, Tay Ninh, Świątynia Kaodaistyczna

1BG4-0445; 3761 x 2499; Azja, Wietnam, Tay Ninh, Świątynia Kaodaistyczna

1BG4-0450; 4205 x 2793; Azja, Wietnam, Tay Ninh, Świątynia Kaodaistyczna

1BG4-0460; 4120 x 2736; Azja, Wietnam, Tay Ninh, Świątynia Kaodaistyczna

1BG4-0470; 4207 x 2795; Azja, Wietnam, Tay Ninh, Świątynia Kaodaistyczna

1BG4-0480; 4036 x 2680; Azja, Wietnam, Tay Ninh, Świątynia Kaodaistyczna

1BG4-0490; 2729 x 4109; Azja, Wietnam, Tay Ninh, Świątynia Kaodaistyczna

1BG4-0500; 2729 x 4109; Azja, Wietnam, Tay Ninh, Świątynia Kaodaistyczna

1BG4-0510; 2739 x 4124; Azja, Wietnam, Tay Ninh, Świątynia Kaodaistyczna

1BG4-0520; 4112 x 2731; Azja, Wietnam, Tay Ninh, Świątynia Kaodaistyczna

1BBU-0320; 4145 x 2754; Azja, Indie, Srinagar, jezioro Dal, dom na łodzi

« 1 2 »

Więcej nowości