123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby odwie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
:
o
[
]
Z
U

Kar­ta nr 5. Cza­sy i opóź­nie­nia

Kar­ta nr 5. Cza­sy i opóź­nie­nia.


Na tej za­kład­ce usta­la­my trzy cza­sy:
 1. Czas wy­świet­la­nia po­je­dyn­cze­go zdję­cia. Czas wy­świet­la­nia zdjęć po­da­je­my w mi­li­se­kun­dach (1000 ms od­po­wia­da je­dnej se­kun­dzie). Mi­ni­mal­na war­tość, ja­ką mo­że­my tu wpi­sać – to 500 ms (czy­li pół se­kun­dy).
 2. Czas, po któ­rym po uru­cho­mie­niu ga­le­rii pa­sek me­nu i pa­sek z mi­nia­tu­ra­mi zo­sta­nie au­to­ma­tycz­nie ukry­ty. Po uru­cho­mie­niu ga­le­rii pro­gram wy­świet­li na gó­rze ok­na pa­sek z przy­cis­ka­mi (pole 1) i na do­le ok­na – pa­sek z mi­nia­tu­ra­mi (pole 3). Po upły­nię­ciu cza­su edy­to­wa­ne­go w oma­wia­nym tu po­lu edy­cyj­nym, oba pas­ki zo­sta­ną au­to­ma­tycz­nie ukry­te. Po­dob­nie jak w przy­pad­ku po­prze­dniej op­cji czas po­da­je­my w mi­li­se­kun­dach. Mo­że­my tu wpi­sać też war­tość –1, co bę­dzie ozna­cza­ło, że pas­ki nie bę­dą ukry­te au­to­ma­tycz­nie po uru­cho­mie­niu ga­le­rii. War­tość 0 na­to­miast ozna­cza, że pas­ki nie po­ja­wią się w ogó­le.
  UWAGA! – omó­wio­ne wy­żej za­leż­no­ści do­ty­czą sta­nu bez­po­śre­dnio po uru­cho­mie­niu ga­le­rii (czy­li po we­jściu na stro­nę, na któ­rej jest ga­le­ria). Np. war­tość 0 po­da­na w tym po­lu ozna­cza, że po we­jściu na stro­nę z ga­le­rią zdję­cia zo­sta­ną wy­świet­lo­ne, ale pas­ka me­nu i pas­ka z mi­nia­tu­ra­mi nie bę­dzie wi­dać, ale – po zbli­że­niu mysz­ki do kra­wę­dzi ok­na od­po­wie­dni pa­sek zo­sta­nie wy­su­nię­ty.
 3. Czas, po któ­rym po prze­su­nię­ciu mysz­ki znad pas­ka me­nu lub pas­ka z mi­nia­tu­ra­mi zo­sta­ną one au­to­ma­tycz­nie ukry­te. Op­cja dzia­ła po­dob­nie do omó­wio­nej wy­żej, ale do­ty­czy ru­chów mysz­ką nad pas­kiem me­nu i pas­kiem z mi­nia­tu­ra­mi. War­tość więk­sza od 0 ozna­cza, że po wy­je­cha­niu mysz­ką po­za ob­szar da­ne­go pas­ka, pro­gram za­czy­na od­li­czać po­da­ny czas. Po upły­nię­ciu te­go cza­su, od­po­wie­dni pa­sek zo­sta­nie ukry­ty. War­tość –1 ozna­cza, że pa­sek ni­gdy nie zo­sta­nie ukry­ty. Na­to­miast war­tość 0 ozna­cza, że pas­ki w ogó­le nie rea­gu­ją na ruch mysz­ki (czy­li je­śli nie zo­sta­ną wy­świet­lo­ne za­raz po star­cie – za po­mo­cą op­cji omó­wio­nej wy­żej), to nie nie zo­sta­ną już wy­świet­lo­ne w ogó­le.

Moż­na za­sto­so­wać do­wol­ne kom­bi­na­cje dwóch omó­wio­nych wcześ­niej op­cji. Np. po­da­nie war­to­ści:
 • –1, –1 – ozna­cza, że pas­ki zo­sta­ną wy­świet­lo­ne przy star­cie i nie bę­dą ni­gdy ukry­wa­ne,
 • –1, 0 – ozna­cza, że pas­ki zo­sta­ną po­ka­za­ne przy star­cie i zo­sta­ną ukry­te do­pie­ro, gdy mysz­ka znaj­dzie się nad da­nym pas­kiem i zo­sta­nie znad nie­go wy­su­nię­ta, po czym pas­ki nie zo­sta­ną już ni­gdy wy­su­nię­te,
 • –1, 1000 – ozna­cza, że pas­ki zo­sta­ną po­ka­za­ne przy star­cie i zo­sta­ną ukry­te do­pie­ro, gdy mysz­ka znaj­dzie się nad da­nym pas­kiem i zo­sta­nie znad nie­go wy­su­nię­ta i upły­nie od te­go mo­men­tu je­dna se­kun­da; pas­ki bę­dą mog­ły być po­no­wnie wy­su­nię­te, po zbli­że­niu mysz­ki do od­po­wie­dniej kra­wę­dzi ok­na
 • 1000, –1 – ozna­cza, że pas­ki zo­sta­ną wy­świet­lo­ne przy star­cie, ale zo­sta­ną po­tem au­to­ma­tycz­nie ukry­te po upły­wie je­dnej se­kun­dy. Na­stęp­nie zbli­że­nie mysz­ki do kra­wę­dzi ok­na wy­su­nie da­ny pa­sek, któ­ry już ni­gdy nie zo­sta­nie ukry­ty.
 • 0, –1 – ozna­cza, że pas­ki nie zo­sta­ną wy­świet­lo­ne przy star­cie, ale zbli­że­nie mysz­ki do kra­wę­dzi ok­na wy­su­nie od­po­wie­dni pa­sek, któ­ry już ni­gdy nie zo­sta­nie ukry­ty.
 • 0, 0 – ozna­cza, że pas­ki nie zo­sta­ną wy­świet­lo­ne przy star­cie i zbli­ża­nie mysz­ki do kra­wę­dzi ok­na ich nie wy­su­nie.
 • 0, 1000 – ozna­cza, że pas­ki nie zo­sta­ną wy­świet­lo­ne przy star­cie, ale zbli­że­nie mysz­ki do kra­wę­dzi ok­na wy­su­nie od­po­wie­dni pa­sek, któ­ry zo­sta­nie ukry­ty po se­kun­dzie od mo­men­tu, w któ­rym mysz­ka zo­sta­nie wy­su­nię­ta po­za pa­sek.
 • 1000, 0 – ozna­cza, że pas­ki zo­sta­ną wy­świet­lo­ne przy star­cie, po czym po se­kun­dzie zo­sta­ną ukry­te, ale zbli­że­nie mysz­ki do kra­wę­dzi ok­na już ich nie wy­su­nie.
 • 5000, 1000 (są to war­to­ści do­myśl­ne) – ozna­cza, że pas­ki zo­sta­ną wy­świet­lo­ne przy star­cie, po czym po pię­ciu se­kun­dach zo­sta­ną ukry­te, ale zbli­że­nie mysz­ki do kra­wę­dzi ok­na wy­su­nie od­po­wie­dni pa­sek, któ­ry zo­sta­nie ukry­ty po se­kun­dzie od mo­men­tu, w któ­rym mysz­ka zo­sta­nie wy­su­nię­ta po­za pa­sek.

War­to zwró­cić uwa­gę na dwa spo­so­by uzys­ka­nia efek­tu nie­u­kry­wa­nia pas­ków. Je­śli obie war­to­ści bę­dą rów­ne –1, to pas­ki nie bę­dę ukry­wa­ne, a pro­gram za­re­zer­wu­je dla nich od­po­wie­dnie ob­sza­ry na gó­rze i na do­le ok­na. Zdję­cia bę­dą wy­świet­la­ne mię­dzy tak za­re­zer­wo­wa­ny­mi ob­sza­ra­mi. Je­śli na­to­miast obie war­to­ści bę­dą bar­dzo du­że (np. 100000), to czas, po któ­rym pas­ki zo­sta­ną ukry­te bę­dzie wy­no­sił od­po­wie­dnio du­żo ms, co w prak­ty­ce ró­wnież bę­dzie ozna­cza­ło brak ich ukry­wa­nia (chy­ba, że oso­ba oglą­da­ją­ca po­kaz wy­trzy­ma ty­le cza­su przed mo­ni­to­rem). Je­dnak­że pro­gram za­cho­wa się w tej sy­tua­cji ina­czej niż dla cza­sów rów­nych –1. Po­nie­waż pro­gram uzna, że pas­ki za chwi­lę zo­sta­ną ukry­te – nie re­zer­wu­je na pas­ki ob­sza­rów ok­na, ale wy­świet­la pas­ki z za­da­nym stop­niem prze­źro­czy­sto­ści. Tak więc w tej sy­tua­cji pas­ki bę­dą ca­ły czas wi­do­czne, a przez nie bę­dą prze­bi­ja­ły wy­świet­la­ne zdję­cia.