123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby odwie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
:
o
[
]
Z
U

Kar­ta nr 1. Wy­bór wer­sji pro­gra­mu

Kar­ta nr 1. Wy­bór wer­sji pro­gra­mu.


Pro­gram mo­że być użyt­ko­wa­ny w dwóch wer­sjach. W wer­sji de­mon­stra­cyj­nej, po­za stan­dar­do­wy­mi ele­men­ta­mi in­ter­fej­su, pro­gram wy­świet­la do­dat­ko­we dwa przy­cis­ki z od­noś­ni­ka­mi do stron pro­du­cen­ta. Tu mo­żesz zo­ba­czyć, jak to wy­glą­da w prak­ty­ce (zwróć uwa­gę, na le­wy gór­ny na­roż­nik ga­le­rii). Po­nad­to wer­sji de­mon­stra­cyj­nej, zgo­dnie z umo­wa li­cen­cyj­ną, nie wol­no użyt­ko­wać w ce­lach ko­mer­cyj­nych.

Wer­sja peł­na pro­gra­mu nie za­wie­ra wspo­mnia­nych wy­żej od­noś­ni­ków do stron pro­du­cen­ta i mo­że być użyt­ko­wa­na ko­mer­cyj­nie.
Na tej kar­cie ma­my moż­li­wość od­blo­ko­wa­nia pro­gra­mu i zmia­ny try­bu pra­cy z wer­sji de­mon­stra­cyj­nej na ko­mer­cyj­ną. Aby od­blo­ko­wać pro­gram, na­le­ży wpro­wa­dzić kod od­blo­ko­wu­ją­cy w ok­no edy­cyj­ne. Kod od­blo­ko­wu­ją­cy otrzy­mu­je­my po za­ku­pie­niu li­cen­cji. Po wpro­wa­dze­niu ko­du od­blo­ko­wu­ją­ce­go, ta kar­ta nie bę­dzie wię­cej wy­świet­la­na, chy­ba że prze­nie­siesz pro­gram w in­ne miej­sce na dys­ku. Wte­dy pro­gram po­pro­si Cię po­no­wnie o po­da­nie ko­du od­blo­ko­wu­ją­ce­go.