123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby odwie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
:
q
o
[
]
Z
U

O pa­kie­cie

Pa­kiet Wir­tual­na Ga­le­ria Fo­to­gra­fii, to ze­staw na­rzę­dzi umo­żli­wia­ją­cy szyb­kie i łat­we two­rze­nie mul­ti­me­dial­nych ga­le­rii in­ter­ne­to­wych. Stwo­rzo­ne pre­zen­ta­cje mo­gą być wy­świet­la­ne w przeg­lą­dar­kach in­ter­ne­to­wych za­ró­wno w sie­ci, jak i lo­kal­nie (na kom­pu­te­rach nie pod­łą­czo­nych do In­ter­ne­tu).

Wszyst­kie ga­le­rie pre­zen­to­wa­ne na tej stro­nie są ob­słu­gi­wa­ne właś­nie przez ten pa­kiet.

Pa­kiet skła­da się z dwóch mo­du­łów:
  • Na­pi­sa­nej w ję­zy­ku Ja­va­Script galerii slajdów, któ­ra wy­ko­nu­je po­le­ce­nia utwo­rzo­ne przez opi­sa­ny ni­żej ge­ne­ra­tor. Galeria wy­ko­rzy­stu­je tech­no­lo­gię Ja­va­Script i mo­że pra­co­wać w każ­dym śro­do­wis­ku, któ­re tę tech­no­lo­gię jest w sta­nie ob­słu­żyć.
  • Na­pi­sa­ne­go w ję­zyku C ge­ne­ra­to­ra ga­le­rii. Ten mo­duł jest na­pi­sa­ny dla śro­do­wis­ka Win­dows i tyl­ko w tym śro­do­wis­ku mo­że być uru­cha­mia­ny.

Pa­kiet do­stęp­ny jest w dwóch wer­sjach:
  • w wer­sji de­mon­stra­cyj­nej, któ­ra po­sia­da peł­ną fun­kcjo­nal­ność, ale nie mo­że być wy­ko­rzy­sty­wa­na w ce­lach ko­mer­cyj­nych. Po­nad­to w wer­sji de­mon­stra­cyj­nej wy­stę­pu­ją re­kla­my pro­wa­dzą­ce do stron pro­du­cen­ta (tu zo­ba­czysz jak wy­glą­da przy­kła­do­wa ga­le­ria w wer­sji te­sto­wej – zwróć uwa­gę na dodatkowe przy­cis­ki w gór­nym menu),
  • w wer­sji ko­mer­cyj­nej, w któ­rej nie ma ża­dnych ogra­ni­czeń co do wy­ko­rzy­sty­wa­nia pro­gra­mu do do­wol­nych ce­lów oraz ża­dnych ogra­ni­czeń co do fun­kcjo­nal­no­ści pro­gra­mu (tu mo­żesz ku­pić, a tu spraw­dzić li­cen­cję na uży­wa­nie te­go pro­gra­mu).

Pro­gram, któ­ry moż­na po­brać z na­szej stro­ny in­ter­ne­to­wej jest wer­sją de­mon­stra­cyj­ną. Po ewen­tu­al­nym za­ku­pie­niu li­cen­cji otrzy­masz link do po­bra­nia wer­sji ko­mer­cyj­nej.

Pro­gram po po­bra­niu na­le­ży roz­pa­ko­wać do do­wol­ne­go ka­ta­lo­gu. Po­wsta­nie wów­czas je­den wy­ko­ny­wal­ny plik – vg.exe. Ten plik jest sa­mo­wy­star­czal­ny – do pra­cy nie wy­ma­ga ża­dnych in­nych pli­ków (po­za pli­kiem li­cen­cji, któ­ry jest two­rzo­ny po ewen­tual­nym wpi­sa­niu ko­du od­blo­ko­wu­ją­ce­go) i nie wy­ma­ga in­sta­la­cji. Wszyst­kie po­trzeb­ne do pra­cy ga­le­rii pli­ki po­wsta­ną au­to­ma­tycz­nie pod­czas pra­cy pro­gra­mu vg.exe. Pro­gram pra­cu­je w śro­do­wis­ku Win­dows i ma mi­ni­mal­ne wy­ma­ga­nia sprzę­to­we.

Za­pra­sza­my do prze­te­sto­wa­nia pro­gra­mu, a w ra­zie pytań, czy wąt­pli­wo­ści zwią­za­nych z dzia­ła­niem pa­kie­tu – do sko­rzy­sta­nia z po­mo­cy do­stęp­nej na na­szej stro­nie.

Za­pra­sza­my ró­wnież do dzie­le­nia się opi­nia­mi, uwa­ga­mi i wnios­ka­mi na na­szym fo­rum fir­mo­wym.

Ste­fan Naw­roc­ki