123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby odwie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
:
o
[
]
Z
U

Wa­run­ki ko­rzy­sta­nia z ser­wi­su

  1. Ni­niej­szy ser­wis po­świę­co­ny jest pa­kie­to­wi pro­gra­mów o naz­wie Wir­tual­na Ga­le­ria Fo­to­gra­fii (Virtual Gallery of Photography), któ­re­go dzia­ła­nie po­le­ga na umoż­li­wie­niu użyt­ko­wni­ko­wi two­rze­nia i osa­dza­nia na stro­nie in­ter­ne­to­wej pre­zen­ta­cji mul­ti­me­dial­nych. Au­to­rem i wła­ści­cie­lem praw au­tor­skich do pa­kie­tu jest Ste­fan Naw­roc­ki.
  2. Wła­ści­cie­lem ser­wi­su Wir­tual­na Ga­le­ria Fo­to­gra­fii (Virtual Gallery of Photography) jest fir­ma 3N Usłu­gi Kom­pu­te­ro­we Ste­fan Naw­roc­ki, ul. Za­ko­le 20/7, 75-814 Ko­sza­lin, e-mail office@3n.com.pl, za­re­je­stro­wa­na w CEIDG pod numerem NIP 669-116-77-04.
  1. Każ­da oso­ba odwie­dza­ją­ca ten ser­wis mo­że po­brać bez­płat­nie wer­sję de­mon­stra­cyj­ną pa­kie­tu Wir­tual­na Ga­le­ria Fo­to­gra­fii i użyt­ko­wać ją nie­ko­mer­cyj­nie zgo­dnie z Umo­wą Li­cen­cyj­ną na wer­sję de­mon­stra­cyj­ną. Nie jest przy tym wy­ma­ga­na ża­dna re­je­stra­cja oraz nie są zbie­ra­ne ża­dne da­ne oso­bo­we (zobacz więcej w Polityce prywatności).
  2. Pod­mio­ty go­spo­dar­cze (fir­my, oso­by pro­wa­dzą­ce dzia­łal­ność go­spo­dar­czą) mo­gą za­ku­pić wer­sję ko­mer­cyj­ną pro­duk­tu.

Nowości w banku

6030-0300; 5400 x 3600; abstrakcja, fraktal

6030-0310; 5400 x 3600; abstrakcja, fraktal

6028-0141; 5400 x 3600; abstrakcja, fraktal, martwa natura

6028-0143; 5400 x 3600; abstrakcja, fraktal, martwa natura

6028-0145; 5400 x 3600; abstrakcja, fraktal, martwa natura

6023-0200; 5400 x 3600; abstrakcja, fraktal, miasto

1158-0100; 4025 x 2673; Europa, Polska, Jawor, Kościół Pokoju

1158-0510; 5867 x 2713; Europa, Polska, Jawor, Kościół Pokoju

1158-0511; 6261 x 2054; Europa, Polska, Jawor, Kościół Pokoju

1158-0512; 5082 x 2411; Europa, Polska, Jawor, Kościół Pokoju

1158-1150; 3827 x 4663; Europa, Polska, Jawor, Kościół Pokoju

1158-1140; 7439 x 3103; Europa, Polska, Jawor, Kościół Pokoju

1158-1160; 3958 x 4799; Europa, Polska, Jawor, Kościół Pokoju

1158-1170; 4058 x 2696; Europa, Polska, Jawor, Kościół Pokoju

1158-1180; 4101 x 2723; Europa, Polska, Jawor, Kościół Pokoju

1158-1190; 4004 x 2660; Europa, Polska, Jawor, Kościół Pokoju

1158-1200; 4265 x 2832; Europa, Polska, Jawor, Kościół Pokoju

1158-1210; 4113 x 2731; Europa, Polska, Jawor, Kościół Pokoju

1158-1220; 4024 x 2187; Europa, Polska, Jawor, Kościół Pokoju

1158-1230; 4081 x 2217; Europa, Polska, Jawor, Kościół Pokoju

« 1 2 »

Więcej nowości