123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
o
[
]
Z
U

Wa­run­ki ko­rzy­sta­nia z ser­wi­su

  1. Ni­niej­szy ser­wis po­świę­co­ny jest pa­kie­to­wi pro­gra­mów o naz­wie Wir­tual­na Ga­le­ria Fo­to­gra­fii (Virtual Gallery of Photography), któ­re­go dzia­ła­nie po­le­ga na umoż­li­wie­niu użyt­ko­wni­ko­wi two­rze­nia i osa­dza­nia na stro­nie in­ter­ne­to­wej pre­zen­ta­cji mul­ti­me­dial­nych. Au­to­rem i wła­ści­cie­lem praw au­tor­skich do pa­kie­tu jest Ste­fan Naw­roc­ki.
  2. Wła­ści­cie­lem ser­wi­su Wir­tual­na Ga­le­ria Fo­to­gra­fii (Virtual Gallery of Photo­graphy) dzia­ła­ją­ce­go pod adre­sem https://vg.​3n.​com.pl jest fir­ma 3N Usłu­gi Kom­pu­te­ro­we Ste­fan Naw­roc­ki, ul. Za­ko­le 20/7, 75-814 Ko­sza­lin, e-mail: office@​3n.com.pl, za­re­je­stro­wa­na w CEIDG pod nu­me­rem NIP 669-116-77-04.
  3. Stro­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki co­o­kies. Wię­cej in­for­ma­cji na ten te­mat znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści.
  1. W ce­lu spra­wne­go ko­rzy­sta­nia z ser­wi­su użyt­ko­wnik mu­si dy­spo­no­wać od­po­wie­dnim sprzę­tem i opro­gra­mo­wa­niem bę­dą­cym w sta­nie ob­słu­żyć opro­gra­mo­wa­nie ser­wi­su. W szcze­gól­no­ści sprzęt i opro­gra­mo­wa­nie mu­si ob­słu­gi­wać tech­no­lo­gie: Java­Script i HTML5. W prze­ci­wnym wy­pad­ku nie wszyst­kie fun­kcje ser­wi­su bę­dą pra­wid­ło­wo dzia­ła­ły, a w skraj­nym wy­pad­ku re­je­stra­cja i ko­rzy­sta­nie z ser­wi­su mo­że nie być moż­li­we. Tu ustawisz opcje przeglądania serwisu.
  2. Można po­brać bez­płat­nie wer­sję de­mon­stra­cyj­ną Wir­tual­nej Ga­le­rii Fo­to­gra­fii oraz in­ne pli­ki do­stę­pne na stro­nie Do po­bra­nia i użyt­ko­wać je nie­ko­mer­cyj­nie zgo­dnie z Umo­wą Li­cen­cyj­ną na wer­sję de­mon­stra­cyj­ną. Nie jest przy tym wy­ma­ga­na ża­dna re­je­stra­cja oraz nie są zbie­ra­ne ża­dne da­ne oso­bo­we.
  3. Pod­mio­ty go­spo­dar­cze (fir­my, oso­by pro­wa­dzą­ce dzia­łal­ność go­spo­dar­czą) mo­gą za­ku­pić wer­sję ko­mer­cyj­ną pro­duk­tu.

Serwisy 3n

Logo Kombi
Logo Wirtualnej Galerii
Logo 3N STOCK PHOTOS
Logo Kombi PDF Tools
Logo Projektora K3D
Logo 3N Games