123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby odwie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
:
o
[
]
Z
U

Przykładowe galerie

Wszyst­kie przedstawione niżej ga­le­rie przy­go­to­wa­no za po­mo­cą pa­kie­tu oma­wia­ne­go w tym ser­wi­sie. Przy każ­dej ga­le­rii po­da­no krót­ki opis za­sto­so­wa­nych op­cji.

Ga­le­ria no­wo­ści w In­ter­ne­to­wym Ban­ku Fo­to­gra­fii. Bez tła mu­zycz­ne­go. Bez czo­łów­ki. Gór­ny pa­sek na­rzę­dzi­owy ukry­ty, w dolnym pas­ku za­miast mi­nia­tu­rek są wy­świe­tla­ne sza­re kwa­dra­ty (opcja Zastąp miniatury kolorowym kwadratem). Prze­jście ty­pu Prze­ni­ka­nie, włą­czo­ne opcje: Kadruj do wymiarów oknaWłącz „Start” po uru­cho­mie­niu ga­le­rii. Pre­zen­ta­cja roz­po­czy­na się od lo­so­wo wy­bra­ne­go slaj­du. Włą­czo­na op­cja: Za­trzy­maj auto­ma­tycz­ną zmia­nę slaj­dów po wy­bra­niu in­ne­go sla­jdu.

Ga­le­ria ty­tu­ło­wa stro­ny fir­mo­wej 3n.com.pl. War­to zwró­cić uwa­gę na to, że w ga­le­rii, za­miast zdjęć są pre­zen­to­wa­ne in­ne witryny oraz film. Ta­ka moż­li­wość wy­ni­ka z fak­tu, że obiek­tem wy­świet­la­nym w ga­le­rii mo­że być in­na stro­na in­ter­ne­to­wa, a co za tym idzie – w za­sa­dzie do­wol­na treść.

Ga­le­ria zdjęć z wyprawy do Ke­nii. Za­sto­so­wa­no tło mu­zycz­ne oraz czo­łów­kę Włas­ną. Pas­ki na­rzę­dzio­we ukry­wa­ne wg op­cji stan­dar­do­wych (3 i 5 se­kund). Prze­jście ty­pu Wstęga, włą­czo­ne opcja: Włącz „Start” po uru­cho­mie­niu ga­le­rii oraz Wyświetl pa­nel z mi­nia­tu­ra­mi po uru­cho­mie­niu ga­le­rii. Wy­ko­rzy­sta­no mo­żli­wość lin­ko­wa­nia zdjęć w ga­lerii do in­nych ser­wisów.

Ga­le­ria zdjęć z In­dii. Za­sto­so­wa­no tło mu­zycz­ne z włą­czo­ną op­cją Za­pęt­le­nia dźwię­ku. Czo­łów­ka Włas­na. Pas­ki na­rzę­dzio­we nie ukry­wa­ne (-1 i -1). Prze­jście ty­pu Mi­gaw­ka. Ani­ma­cja zdjęć wy­łą­czo­na. Włączone op­cje: Włącz „Start” po uru­cho­mie­niu i Kad­ruj do wy­mia­rów ok­na. Wskaźnik po­stę­pu – Pa­sek po­zio­my.

Ta sa­ma ga­le­ria co wy­żej, ale w wer­sji de­mon­stra­cyj­nej. Zwróć uwa­gę na do­dat­ko­we przy­cis­ki w gór­nym menu ga­le­rii.

Ga­le­ria zdjęć z Maroka utwo­rzo­na ze wszyst­ki­mi op­cja­mi usta­wio­ny­mi do­myśl­nie w ra­mach prze­wo­dni­ka Jak za­cząć?

Ga­le­ria zdjęć z Ka­pa­do­cji. Prze­jście ty­pu Prze­su­wa­nie. Po­ło­że­nie paska z mi­nia­tu­ra­mi – Do pra­wej kra­wę­dzi z wy­su­wa­niem, pa­sek po­stę­pu – Trój­kąt­ny.

Nowości w banku

6030-0300; 5400 x 3600; abstrakcja, fraktal

6030-0310; 5400 x 3600; abstrakcja, fraktal

6028-0141; 5400 x 3600; abstrakcja, fraktal, martwa natura

6028-0143; 5400 x 3600; abstrakcja, fraktal, martwa natura

6028-0145; 5400 x 3600; abstrakcja, fraktal, martwa natura

6023-0200; 5400 x 3600; abstrakcja, fraktal, miasto

1158-0100; 4025 x 2673; Europa, Polska, Jawor, Kościół Pokoju

1158-0510; 5867 x 2713; Europa, Polska, Jawor, Kościół Pokoju

1158-0511; 6261 x 2054; Europa, Polska, Jawor, Kościół Pokoju

1158-0512; 5082 x 2411; Europa, Polska, Jawor, Kościół Pokoju

1158-1150; 3827 x 4663; Europa, Polska, Jawor, Kościół Pokoju

1158-1140; 7439 x 3103; Europa, Polska, Jawor, Kościół Pokoju

1158-1160; 3958 x 4799; Europa, Polska, Jawor, Kościół Pokoju

1158-1170; 4058 x 2696; Europa, Polska, Jawor, Kościół Pokoju

1158-1180; 4101 x 2723; Europa, Polska, Jawor, Kościół Pokoju

1158-1190; 4004 x 2660; Europa, Polska, Jawor, Kościół Pokoju

1158-1200; 4265 x 2832; Europa, Polska, Jawor, Kościół Pokoju

1158-1210; 4113 x 2731; Europa, Polska, Jawor, Kościół Pokoju

1158-1220; 4024 x 2187; Europa, Polska, Jawor, Kościół Pokoju

1158-1230; 4081 x 2217; Europa, Polska, Jawor, Kościół Pokoju

« 1 2 »

Więcej nowości