123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
o
[
]
Z
U

Plik konfiguracyjny

W przy­kła­dach po­ka­za­nych na stro­nie Ła­do­wa­nie ga­le­rii wi­dzi­my, że do fun­kcji VG_start() prze­ka­zu­je­my dwa pa­ra­me­try (pa­ra­me­trów tych mo­że być wię­cej i oma­wia­my je na stro­nie Uru­cha­mia­nie ga­le­rii), ale dwa pier­wsze pa­ra­me­try są wy­ma­ga­ne. Pier­wszym z nich jest obiekt, do któ­re­go ga­le­ria bę­dzie przy­pię­ta i pa­ra­metr ten oma­wia­my szcze­gó­ło­wo na wspo­mnia­nej przed chwi­lą stro­nie. Tu za­jmie­my się pa­ra­me­trem dru­gim, tj. pli­kiem kon­fi­gu­ra­cyj­nym ga­le­rii.

Plik ten jest pli­kiem Ja­va­Script (z roz­sze­rze­niem *.js) i ma na­stę­pu­ją­cą skła­dnię

(1)function VG_myconfig(){
this.parametr_1=... ;
this.parametr_2=... ;
...
}

Oczy­wi­ście w miej­sce ... na­le­ży wsta­wić od­po­wie­dnie war­to­ści oraz ko­lej­ne pa­ra­me­try. Więk­szość pa­ra­me­trów mo­że być po­mi­nię­ta. Pro­gram przy­jmie wte­dy dla każ­de­go pa­ra­me­tru od­po­wie­dnią (po­da­ną ni­żej w ta­be­li) war­tość do­myśl­ną.

Naj­pro­stszy plik kon­fi­gu­ra­cyj­ny mu­si za­wie­rać ścież­kę do pli­ku z li­stą slaj­dów oraz ścież­ki do­stę­pu do ka­ta­lo­gów ze slaj­da­mi. Plik ta­ki wy­glą­dał­by na­stę­pu­ją­co (dla przy­kła­do­wej ga­le­rii At­las wy­ko­na­nej w ra­mach prze­wo­dni­ka Jak za­cząć):

(2)function VG_myconfig(){
this.my_file_images="atlas/images.js";
this.my_dir_normal="atlas/";
this.my_dir_small="atlas/mini/";
}

Na­sza przy­kła­do­wa ga­le­ria uru­cho­mio­na z ta­kim pli­kiem kon­fi­gu­ra­cyj­nym wy­glą­da­ła­by tak.

Po­niż­sza ta­be­la za­wie­ra wy­kaz wszyst­kich pa­ra­me­trów ob­słu­gi­wa­nych przez ga­le­rię wraz z przy­kła­do­wy­mi war­to­ścia­mi od­po­wia­da­ją­cy­mi wspo­mnia­nej już ga­le­rii At­las. Te sa­me pa­ra­me­try moż­na edy­to­wać za po­mo­cą Krea­to­ra Ga­le­rii, przy czym obo­wią­zu­je na­stę­pu­ją­ca kon­wen­cja za­pi­su pa­ra­me­trów w pli­ku kon­fi­gu­ra­cyj­nym:
  1. Je­śli w Krea­to­rze Ga­le­rii ja­kiś pa­ra­metr jest po­da­wa­ny w pro­cen­tach, to w pli­ku kon­fi­gu­ra­cyj­nym jest on za­pi­sa­ny ja­ko li­czba zmien­no­prze­cin­ko­wa z prze­dzia­łu 0 do 1.
  2. Je­śli pa­ra­metr jest ob­słu­gi­wa­ny przez zna­cznik (check­box), to w pli­ku kon­fi­gu­ra­cyj­nym pa­ra­metr ten mo­że przy­jąć dwie war­to­ści (0 lub 1).
  3. Je­śli pa­ra­metr jest po­zy­cją wy­bie­ra­ną z roz­wi­ja­nej li­sty, to w pli­ku kon­fi­gu­ra­cyj­nym przy­jmu­je ko­lej­ne war­to­ści cał­ko­wi­te (0, 1, itd.).
  4. Je­śli pa­ra­metr jest tek­stem (np. ścież­ką do­stę­pu), to w pli­ku kon­fi­gu­ra­cyj­nym jest za­pi­sa­ny w cu­dzy­sło­wie ("").

Lp.
Parametr / Opis parametru / Wartość domyślna
Opis parametru
Wartość domyślna
1.this.my_file_images="atlas/images.js";Ścież­ka do pli­ku za­wie­ra­ją­ce­go li­stę wy­świet­la­nych slaj­dów. Wartość domyślnaParametr musi być określony.
2.this.my_file_snd="";Ścież­ka do pli­ku bę­dą­ce­go pli­kiem dźwię­ko­wym. Plik ten mo­że być od­twa­rza­ny w cza­sie trwa­nia pre­zen­ta­cji (przy­kład). To usta­wie­nie od­po­wia­da op­cji Plik dźwię­ko­wy od­twa­rza­ny w tle usta­wia­nej na kar­cie Dźwię­ki. War­tość "" ozna­cza brak pli­ku dźwię­ko­we­go. War­tość do­myśl­na"" (pu­sty tekst ozna­cza­ją­cy brak pli­ku).
3.this.my_file_links=""; Ścież­ka do pli­ku z od­noś­ni­ka­mi. Te­go pa­ra­me­tru nie moż­na edy­to­wać za po­mo­cą Krea­to­ra Ga­le­rii. War­tość do­myśl­na"" (pu­sty tekst ozna­cza­ją­cy brak pli­ku).
4.this.my_file_texts=""; Ścież­ka do pli­ku z opi­sa­mi slaj­dów. Te­go pa­ra­me­tru nie moż­na edy­to­wać za po­mo­cą Krea­to­ra Ga­le­rii. War­tość do­myśl­na"" (pu­sty tekst ozna­cza­ją­cy brak pli­ku).
5.this.my_dir_normal="atlas/"; Ścież­ka do ka­ta­lo­gu ze slaj­da­mi. Je­śli w pli­ku okreś­lo­nym w pa­ra­me­trze 1 bę­dzie np. slajd o naz­wie 1CE2_1100.jpg, a ka­ta­lo­giem po­da­nym w tym pa­ra­me­trze bę­dzie at­las/, to slajd bę­dzie po­bra­ny z pli­ku atlas/​1CE2_1100.jpg. Naz­wa ka­ta­lo­gu (w tym wy­pad­ku at­las/ od­po­wia­da naz­wie two­rzo­nej ga­le­rii edy­to­wa­nej na kar­cie Za­pis ga­le­rii. Moż­na rę­cznie edy­to­wać tę ścież­kę. War­tość do­myśl­naPa­ra­metr mu­si być okreś­lo­ny, ale po­da­nie war­to­ści "" ozna­czać bę­dzie, że pli­ki slaj­dów bę­dą po­bie­ra­ne z te­go sa­me­go ka­ta­lo­gu, w któ­rym jest plik ga­le­rii.
6.this.my_dir_small="atlas/mi­ni/"; Ścież­ka do ka­ta­lo­gu z mi­nia­tu­ra­mi. Je­śli w pli­ku okreś­lo­nym w pa­ra­me­trze 1 bę­dzie np. slajd o naz­wie 1CE2_1100.jpg, a ka­ta­lo­giem po­da­nym w tym pa­ra­me­trze bę­dzie at­las/mi­ni/, to mi­nia­tu­ra bę­dzie po­bra­na z pli­ku atlas/​mini/​1CE2_1100.jpg. Je­śli ścież­ka tu po­da­na bę­dzie ta­ka sa­ma jak po­da­na w pa­ra­me­trze 5, to ja­ko mi­nia­tu­ra bę­dzie wy­świet­la­ny slajd. Roz­wią­za­nie to nie zwięk­szy cza­su ła­do­wa­nia ga­le­rii, po­nie­waż plik bę­dzie ła­do­wa­ny je­dno­krot­nie, ale przeg­lą­dar­ka bę­dzie mu­sia­ła każ­do­ra­zo­wo po­mniej­szać plik do ma­łych roz­mia­rów mi­nia­tu­ry. Naz­wa ka­ta­lo­gu (w tym wy­pad­ku atlas/​mini/ od­po­wia­da naz­wie two­rzo­nej ga­le­rii edy­to­wa­nej na kar­cie Za­pis ga­le­rii, a człon mi­ni jest zaw­sze do­da­wa­ny au­to­ma­tycz­nie. Moż­na rę­cznie edy­to­wać tę ścież­kę. War­tość do­myśl­naBrak. Pa­ra­metr mu­si być okreś­lo­ny, ale po­da­nie war­to­ści "" ozna­czać bę­dzie, że pli­ki mi­nia­tur bę­dą po­bie­ra­ne z te­go sa­me­go ka­ta­lo­gu, w któ­rym jest plik ga­le­rii.
7.this.my_margin_top=0; Ten pa­ra­metr usta­la war­tość gór­ne­go mar­gi­ne­su w try­bie bez kad­ro­wa­nia (pa­ra­metr 14). Je­śli ta war­tość wy­no­si 0, to slajd w try­bie bez kad­ro­wa­nia sty­ka się z gór­ną kra­wę­dzią ok­na ga­le­rii (przy­kład). Je­śli ta war­tość wy­no­si np. 10 (pik­se­li), to od­su­nię­cie slaj­du od gór­nej kra­wę­dzi ok­na ga­le­rii wy­no­si 10 pik­se­li (przy­kład). War­tość do­myśl­na0
8.this.my_margin_bottom=0; Ten pa­ra­metr dzia­ła tak sa­mo jak pa­ra­metr opi­sa­ny wy­żej, ale do­ty­czy mar­gi­ne­su dol­ne­go. Oba mar­gi­ne­sy (gór­ny i dol­ny) usta­la­my op­cją Mar­gi­ne­sy na kar­cie Ani­ma­cja i prze­jścia. Mar­gi­ne­sy nie ma­ją wpły­wu na spo­sób wy­świet­la­nia slaj­dów, je­śli włą­czo­ne jest kad­ro­wa­nie (pa­ra­metr 14) lub ani­ma­cja (pa­ra­metr 15). War­tość do­myśl­na0
9.this.my_show_time=3000; Pa­ra­metr usta­la czas trwa­nia wy­świet­la­nia je­dne­go slaj­du w try­bie au­to­ma­tycz­nej zmia­ny slaj­dów (pa­ra­metr 39). Czas ten po­da­je­my w mi­li­se­kun­dach. Pa­ra­metr od­po­wia­da op­cji Czas wy­świet­la­nia po­je­dyn­cze­go slaj­du edy­to­wa­nej na kar­cie Cza­sy i opóź­nie­nia. War­tość do­myśl­na3000 ms
10.this.my_show_scale=1.1; Ten pa­ra­metr usta­la war­tość po­więk­sze­nia slaj­du przy włą­czo­nej op­cji ani­ma­cji (pa­ra­metr 15). Je­że­li ta war­tość wy­no­si 1, to ani­ma­cja nie jest moż­li­wa. Je­że­li war­tość ta jest mniej­sza od 1, to slajd jest mniej­szy od ok­na ga­le­rii i jest prze­su­wa­ny po ok­nie ga­le­rii (przy­kład). Je­śli ten pa­ra­metr jest więk­szy od 1, ok­no ga­le­rii jest prze­su­wa­ne po po­wie­rzchni slaj­du (przy­kład). Pa­ra­metr od­po­wia­da op­cji Po­więk­sze­nie slaj­du wzglę­dem ob­sza­ru ro­bo­cze­go edy­to­wa­nej na kar­cie Ani­ma­cja i prze­jścia. War­tość 100(%) edy­to­wa­na na tej kar­cie od­po­wia­da war­to­ści 1 za­pi­sa­nej w pli­ku kon­fi­gu­ra­cyj­nym. War­tość do­myśl­na1.1
11.this.my_show_zoom=1; Ten pa­ra­metr usta­la war­tość po­więk­sze­nia slaj­du pod­czas każ­de­go kro­ku ani­ma­cji (pa­ra­metr 15). Je­że­li ta war­tość wy­no­si 1, to po­więk­sze­nie slaj­du pod­czas ani­ma­cji jest sta­łe. Je­że­li war­tość ta jest mniej­sza od 1, to slajd w cza­sie ani­ma­cji jest po­mniej­sza­ny (przy­kład). Je­śli ten pa­ra­metr jest więk­szy od 1, to slajd jest po­więk­sza­ny w ko­lej­nych kro­kach ani­ma­cji (przy­kład). Pa­ra­metr od­po­wia­da op­cji Zoomo­wa­nie (po­więk­sza­nie) slaj­dów pod­czas po­ka­zu edy­to­wa­nej na kar­cie Ani­ma­cja i prze­jścia. War­tość 100(%) edy­to­wa­na na tej kar­cie od­po­wia­da war­to­ści 1 za­pi­sa­nej w pli­ku kon­fi­gu­ra­cyj­nym. War­tość do­myśl­na1
12.this.my_show_center=1; Ten pa­ra­metr mo­że przy­jmo­wać dwie war­to­ści, tj.: 0 i 1. Je­śli war­tość pa­ra­me­tru jest 0 i włą­czo­na jest ani­ma­cja (pa­ra­metr 15), to slajd jest ani­mo­wa­ny po prze­kąt­nej (przy­kład), Je­śli war­tość jest rów­na 1, to slajd jest ani­mo­wa­ny tyl­ko w po­zio­mie lub tyl­ko w pio­nie (w za­leż­no­ści od te­go, w któ­rym kie­run­ku jest więk­sza swo­bo­da prze­su­wa­nia ok­na ga­le­rii po slaj­dzie) (przy­kład). Op­cja od­po­wia­da zna­czni­ko­wi Cen­tro­wa­nie na kar­cie Ani­ma­cja i prze­jścia. War­tość do­myśl­na1
13.this.my_show_bkcolor="#000000"; Pa­ra­metr usta­la ko­lor tła ga­le­rii. Je­śli slajd jest mniej­szy od ok­na ga­le­rii i nie wy­peł­nia go w ca­ło­ści, to ko­lo­rem tym zo­sta­ną za­ma­lo­wa­ne ob­sza­ry nie­za­sło­nię­te slaj­dem (przy­kład). Pa­ra­metr od­po­wia­da ko­lo­ro­wi Ko­lor tła ok­na ga­le­rii na kar­cie Ko­lo­ry i mi­nia­tu­ry. War­tość do­myśl­na"#000000"
14.this.my_show_fit=1; Ten pa­ra­metr mo­że przy­jmo­wać dwie war­to­ści, tj.: 0 i 1. Je­śli war­tość pa­ra­me­tru jest 0 i ani­ma­cja jest wy­łą­czo­na (pa­ra­metr 15), to slajd jest do­pa­so­wy­wa­ny do wy­mia­rów ok­na (z uwzglę­dnie­niem ewen­tual­nych mar­gi­ne­sów pa­ra­metr 78) (przy­kład). Je­śli war­tość pa­ra­me­tru jest rów­na 1, to slajd jest kad­ro­wa­ny tak, że­by ca­łe ok­no ga­le­rii by­ło wy­peł­nio­ne slaj­dem (przy­kład). Op­cja od­po­wia­da zna­czni­ko­wi Kad­ruj do wy­mia­rów ok­na na kar­cie Ani­ma­cja i prze­jścia. Je­śli ani­ma­cja jest włą­czo­na to ten pa­ra­metr nie ma wpły­wu na spo­sób wy­świet­la­nia slaj­dów. War­tość do­myśl­na1
15.this.my_show_animate=1; Ten pa­ra­metr mo­że przy­jmo­wać dwie war­to­ści, tj.: 0 i 1. Je­śli war­tość pa­ra­me­tru jest 1 i włą­czo­na jest au­to­ma­tycz­na zmia­na slaj­dów (pa­ra­metr 39), to slajd jest ani­mo­wa­ny (przy­kład). Je­śli war­tość pa­ra­me­tru jest rów­na 0, to slaj­dy nie są ani­mo­wa­ne pod­czas ich wy­świet­la­nia. Op­cja od­po­wia­da zna­czni­ko­wi Włącz ani­ma­cję slaj­dów pod­czas po­ka­zu na kar­cie Ani­ma­cja i prze­jścia. War­tość do­myśl­na1
16.this.my_stop_onselect=1; Je­śli ta op­cja jest włą­czo­na (pa­ra­metr ma war­tość 1), to wy­bra­nie do­wol­nym spo­so­bem in­ne­go slaj­du niż jest ak­tual­nie wy­świet­la­ny za­trzy­ma au­to­ma­tycz­ną zmia­nę slaj­dów (pa­ra­metr 39) (przy­kład). Pa­ra­metr od­po­wia­da zna­czni­ko­wi Za­trzy­maj au­to­ma­tycz­ną zmia­nę slaj­dów po wy­bra­niu in­ne­go slaj­du na kar­cie In­ne op­cje. War­tość do­myśl­na1
17.this.my_stop_onend=0; Je­śli ta op­cja jest włą­czo­na (pa­ra­metr ma war­tość 1), to wy­świet­le­nie ostat­nie­go slaj­du za­trzy­ma au­to­ma­tycz­ną zmia­nę slaj­dów (pa­ra­metr 39) (przy­kład). Pa­ra­metr od­po­wia­da zna­czni­ko­wi Za­trzy­maj au­to­ma­tycz­ną zmia­nę slaj­dów po wy­świet­le­niu ostat­nie­go slaj­du na kar­cie In­ne op­cje. War­tość do­myśl­na0
18.this.my_snd_autostart=1; Je­śli ta op­cja jest włą­czo­na (pa­ra­metr ma war­tość 1), to od­twa­rza­nie dźwię­ku usta­lo­ne­go pa­ra­me­trem 2 roz­po­cznie się au­to­ma­tycz­nie za­raz po wy­świet­le­niu czo­łów­ki. Op­cja od­po­wia­da zna­czni­ko­wi Włącz od­twa­rza­nie dźwię­ków na kar­cie Dźwię­ki. Uwaga! Nie­któ­re prze­glą­dar­ki mo­gą mieć w op­cjach kon­fi­gu­ra­cyj­nych op­cję blo­ko­wa­nia auto­ma­tycz­ne­go od­twa­rza­nia dźwię­ków na stro­nie. Jeśli ta­ka op­cja bę­dzie w prze­glą­dar­ce włą­czo­na, to dźwięk nie bę­dzie mógł być od­twa­rza­ny auto­ma­tycz­nie. W ta­kiej sy­tu­acji trze­ba rę­cznie klik­nąć ikonę 0 na pas­ku z iko­na­mi. War­tość do­myśl­na0
19.this.my_snd_loop=1; Je­śli ta op­cja jest włą­czo­na (pa­ra­metr ma war­tość 1), to od­twa­rza­nie dźwię­ku usta­lo­ne­go pa­ra­me­trem 2 bę­dzie od­by­wa­ło się w nie­skoń­czo­nej pęt­li. Op­cja od­po­wia­da zna­czni­ko­wi Za­pęt­le­nie dźwię­ku od­twa­rza­ne­go w tle na kar­cie Dźwię­ki. War­tość do­myśl­na0
20.this.my_snd_btn=1; Je­śli ta op­cja jest włą­czo­na (pa­ra­metr ma war­tość 1), to w gór­nym me­nu znaj­dzie się iko­na 0. Op­cja od­po­wia­da zna­czni­ko­wi Włącz iko­nę ob­słu­gi dźwię­ku na kar­cie Dźwię­ki. War­tość do­myśl­na1
21.this.my_menu_bar=1; Je­śli ta op­cja jest włą­czo­na (pa­ra­metr ma war­tość 1), to w ok­nie ga­le­rii bę­dzie wy­świet­la­ny pa­sek z iko­na­mi. Op­cja od­po­wia­da zna­czni­ko­wi Wy­świetl gór­ny pa­sek z iko­na­mi na kar­cie In­ne op­cje. War­tość do­myśl­na1
22.this.my_menu_nohide=0; Je­śli ta op­cja jest włą­czo­na (pa­ra­metr ma war­tość 1), to gór­ny pa­sek z iko­na­mi nie bę­dzie ukry­wa­ny bez wzglę­du na stan in­nych op­cji. Pa­ra­metr od­po­wia­da zna­czni­ko­wi Nie ukry­waj pas­ka z iko­na­mi na kar­cie In­ne op­cje. War­tość do­myśl­na0
23.this.my_menu_btn=1; Je­śli ta op­cja jest włą­czo­na (pa­ra­metr ma war­tość 1), to w gór­nym me­nu znaj­dzie się iko­na J. Pa­ra­metr od­po­wia­da zna­czni­ko­wi Wy­łącz me­nu na kar­cie Ko­lo­ry i mi­nia­tu­ry. War­tość do­myśl­na1
24.this.my_menu_color="#2A2A2A"; Ten pa­ra­metr usta­la ko­lor tła roz­wi­ja­ne­go me­nu. Pa­ra­metr od­po­wia­da ko­lo­ro­wi Ko­lor tła me­nu na kar­cie Ko­lo­ry i mi­nia­tu­ry. War­tość do­myśl­na"#2A2A2A"
25.this.my_menu_alpha=0.8; Ten pa­ra­metr usta­la prze­jrzy­stość roz­wi­ja­ne­go me­nu. Pa­ra­metr od­po­wia­da war­to­ści Kry­cie tła me­nu na kar­cie Ko­lo­ry i mi­nia­tu­ry. War­tość do­myśl­na0.8
26.this.my_menu_text_color="#FFFFFF"; Ten pa­ra­metr usta­la ko­lor li­ter w roz­wi­ja­nym me­nu. Pa­ra­metr od­po­wia­da ko­lo­ro­wi Ko­lor tek­stów w me­nu na kar­cie Ko­lo­ry i mi­nia­tu­ry. War­tość do­myśl­na"#FFFFFF"
27.this.my_text_field_color="#000000"; Ten pa­ra­metr usta­la ko­lor tła po­la tek­sto­we­go. Pa­ra­metr od­po­wia­da ko­lo­ro­wi Ko­lor po­la tek­sto­we­go na kar­cie Ko­lo­ry i mi­nia­tu­ry. Ten ko­lor bę­dzie miał za­sto­so­wa­nie tyl­ko w przy­pad­ku, gdy po­le tek­sto­we bę­dzie wy­świet­la­ne pod ok­nem ga­le­rii. Je­śli po­le tek­sto­we jest na­kła­da­ne na ok­no tek­sto­we, to tło po­la tek­sto­we­go bę­dzie prze­jrzy­ste. War­tość do­myśl­na"#000000"
28.this.my_text_field_height=-110; Ten pa­ra­metr usta­la wy­so­kość i po­ło­że­nie po­la tek­sto­we­go. Je­śli war­tość te­go pa­ra­me­tru jest do­dat­nia, to po­le tek­sto­we jest wy­świet­la­ne pod ok­nem ga­le­rii (przy­kład). Je­śli war­tość jest ujem­na, to po­le tek­sto­we jest na­kła­da­ne na ok­no ga­le­rii tak, że dol­na kra­wędź po­la tek­sto­we­go bę­dzie po­kry­wa­ła się z dol­ną kra­wę­dzią ok­na ga­le­rii (przy­kład). Je­śli war­tość te­go pa­ra­me­tru na­le­ży do prze­dzia­łu od -1, do 1, to war­to­ści te są trak­to­wa­ne jak pro­cent wy­so­ko­ści ok­na ga­le­rii. Np. war­tość -0.5 ozna­czać bę­dzie na­ło­że­nie po­la tek­sto­we­go na ok­no ga­le­rii i bę­dzie ono mia­ło wy­so­kość rów­ną po­ło­wie wy­so­ko­ści ok­na ga­le­rii (przy­kład). Pa­ra­metr od­po­wia­da war­to­ści Wy­so­kość po­la tek­sto­we­go na kar­cie Ko­lo­ry i mi­nia­tu­ry, przy czym w Krea­to­rze mo­że­my wpro­wa­dzać tyl­ko war­to­ści do­dat­nie. Aby umie­ścić po­le tek­sto­we pod ok­nem ga­le­rii na­le­ży za­zna­czyć zna­cznik Po­le tek­sto­we pod ga­le­rią. War­tość do­myśl­na-110
29.this.my_text_field_class="vg_text"; Ten pa­ra­metr usta­la naz­wę kla­sy css, któ­ra bę­dzie za­sto­so­wa­na do wy­świet­le­nia tek­stu w po­lu tek­sto­wym. Pa­ra­metr od­po­wia­da war­to­ści edy­to­wa­nej w po­lu Naz­wa kla­sy css po­la tek­sto­we­go na kar­cie Ko­lo­ry i mi­nia­tu­ry. War­tość do­myśl­na"vg_text"
30.this.my_loader_color="#A20016"; Ten pa­ra­metr usta­la ko­lor wskaź­ni­ków po­stę­pu. W ga­le­rii wskaź­ni­ki po­stę­pu wy­stę­pu­ją w trzech miej­scach, tj.: przy star­cie ga­le­rii (przy­kład), pod­czas ła­do­wa­nia po­szcze­gól­nych slaj­dów oraz pod­czas od­li­cza­nia cza­su wy­świet­la­nia slaj­du. Ko­lor wszyst­kich ty­pów wskaź­ni­ków jest je­dna­ko­wy i usta­la­ny tym pa­ra­me­trem. Pa­ra­metr od­po­wia­da ko­lo­ro­wi Ko­lor wskaź­ni­ków po­stę­pu na kar­cie Ko­lo­ry i mi­nia­tu­ry. War­tość do­myśl­na"#A20016"
31.this.my_loader_type=1; Ten pa­ra­metr usta­la typ wskaź­ni­ka po­stę­pu sto­so­wa­ne­go pod­czas wy­świet­la­nia po­stę­pu ła­do­wa­nia slaj­dów oraz od­mie­rza­nia upły­wu cza­su wy­świet­la­nia slaj­du. Moż­li­we war­to­ści to:
0 –brak wskaź­ni­ka po­stę­pu,
1 –wskaź­nik okrąg­ły (przy­kład),
2 –pa­sek po­zio­my (przy­kład),
3 –trój­kąt­ny (przy­kład),
4 –cyf­ro­wy (przy­kład),
5 –cyf­ro­wy w dół (przy­kład).
Pa­ra­metr od­po­wia­da op­cji Wskaź­nik po­stę­pu ła­do­wa­nia slaj­dów na kar­cie Ko­lo­ry i mi­nia­tu­ry.
War­tość do­myśl­na0
32.this.my_init_loader_type=2; Ten pa­ra­metr usta­la typ wskaź­ni­ka po­stę­pu sto­so­wa­ny pod­czas ła­do­wa­nia ga­le­rii. Do­stęp­ne ty­py omó­wio­no w pa­ra­me­trze 31. Pa­ra­metr od­po­wia­da op­cji Wskaź­nik po­stę­pu ła­do­wa­nia ga­le­rii na kar­cie Ko­lo­ry i mi­nia­tu­ry. War­tość do­myśl­na0
33.this.my_link_mode=3; Ten pa­ra­metr usta­la spo­sób ob­słu­gi klik­nię­cia mysz­ką w wy­świet­la­ny slajd. Moż­li­we war­to­ści to:
0 –brak ak­cji,
1 –sta­ły od­noś­nik,
2 –zmien­ny od­noś­nik,
3 –pa­nel z mi­nia­tu­ra­mi.
Pa­ra­metr od­po­wia­da op­cji Ak­cja po klik­nię­ciu w slajd na kar­cie Od­noś­ni­ki. Tam też użyt­ko­wnik znaj­dzie dok­ła­dne ob­jaś­nie­nie dzia­ła­nia po­szcze­gól­nych op­cji wraz z przy­kła­da­mi.
War­tość do­myśl­na0
34.this.my_link_target=0; Ten pa­ra­metr mo­że przy­jąć dwie war­to­ści. Je­śli je­go war­tość jest rów­na 1, to wszel­kie prze­kie­ro­wa­nia po kli­knię­ciu w wy­świet­la­ny w ga­le­rii slajd bę­dą ot­wie­ra­ne w no­wym ok­nie (no­wej za­kład­ce). Je­śli war­tość pa­ra­me­tru jest rów­na 0, to klik­nię­cie w slajd i ewen­tual­ne ot­war­cie no­wej stro­ny na­stą­pi w tym ok­nie (za­kład­ce), w któ­rej jest ak­tual­nie wy­świet­la­na ga­le­ria. Pa­ra­metr od­po­wia­da zna­czni­ko­wi Prze­kie­ruj od­noś­nik do no­we­go ok­na przeg­lą­dar­ki na kar­cie Od­noś­ni­ki. War­tość do­myśl­na0
35.this.my_link_permanent=""; War­tość przy­pi­sa­na te­mu pa­ra­me­tro­wi od­po­wia­da war­to­ści edy­to­wa­nej w po­lu Sta­ły od­noś­nik na kar­cie Od­noś­ni­ki. War­tość do­myśl­na""
36.this.my_link_various=""; War­tość przy­pi­sa­na te­mu pa­ra­me­tro­wi od­po­wia­da war­to­ści edy­to­wa­nej w po­lu Zmien­ny od­noś­nik na kar­cie Od­noś­ni­ki. War­tość do­myśl­na""
37.this.my_start_on_click=0; Je­śli ten pa­ra­metr ma war­tość 1 i au­to­ma­tycz­na zmia­na slaj­dów (pa­ra­metr 39) jest za­trzy­ma­na, to klik­nię­cie w wy­bra­ną mi­nia­tu­rę uru­cho­mi po­no­wnie au­to­ma­tycz­ne zmie­nia­nie slaj­dów (przy­kład). Pa­ra­metr od­po­wia­da zna­czni­ko­wi Umieść iko­nę „Start” na mi­nia­tu­rach na kar­cie Ko­lo­ry i mi­nia­tu­ry. War­tość do­myśl­na0
38.this.my_start_alpha=0.8; Je­śli pa­ra­metr 37 ma war­tość 1, to na mi­nia­tu­ry jest na­kła­da­na iko­na 3 lub 2 (w za­leż­no­ści od te­go, czy au­to­ma­tycz­na zmia­na slaj­dów jest włą­czo­na, czy nie) (przy­kład). Oma­wia­ny tu pa­ra­metr usta­la prze­jrzy­stość wspo­mnia­nych ikon i od­po­wia­da op­cji Kry­cie iko­ny „Start” na mi­nia­tu­rach na kar­cie Ko­lo­ry i mi­nia­tu­ry. War­tość do­myśl­na1
39.this.my_start_auto=1; Je­śli ten pa­ra­metr ma war­tość 1, to ga­le­ria zmie­nia au­to­ma­tycz­nie slaj­dy w tem­pie okreś­lo­nym pa­ra­me­trem 9. Pa­ra­metr od­po­wia­da zna­czni­ko­wi Włącz „Start” po uru­cho­mie­niu ga­le­rii na kar­cie Czo­łów­ka. War­tość do­myśl­na0
40.this.my_start_btn=1; Je­śli ta op­cja jest włą­czo­na (pa­ra­metr ma war­tość 1), to w gór­nym me­nu znaj­dzie się iko­na 3 umoż­li­wia­ją­ca włą­cze­nie au­to­ma­tycz­nej zmia­ny slaj­dów. Op­cja od­po­wia­da zna­czni­ko­wi Wy­świetl iko­nę „Start” na kar­cie In­ne op­cje. War­tość do­myśl­na1
41.this.my_start_intro=1; Ten pa­ra­metr de­cy­du­je o spo­so­bie uru­cha­mia­nia ga­le­rii. Moż­li­we war­to­ści to:
-1 –Brak ja­kiej­kol­wiek czo­łów­ki, czy wskaź­ni­ka po­stę­pu pod­czas uru­cha­mia­nia ga­le­rii (przy­kład),
0 –Tyl­ko wskaź­nik po­stę­pu uru­cha­mia­nia ga­le­rii (przy­kład),
1 –Wskaź­nik po­stę­pu oraz czo­łów­ka „fir­mo­wa” ga­le­rii (przy­kład),
2 –Wskaź­nik po­stę­pu oraz czo­łów­ka „włas­na” ga­le­rii (przy­kład),
Pa­ra­metr od­po­wia­da op­cji Czo­łów­ka na kar­cie Czo­łów­ka.
War­tość do­myśl­na0
42.this.my_start_time=3000; Pa­ra­metr usta­la czas trwa­nia czo­łów­ki w ms. War­tość te­go pa­ra­me­tru nie ma zna­cze­nia, je­śli pa­ra­me­tr 41 ma war­tość in­ną niż 2. Pa­ra­metr od­po­wia­da war­to­ści Czas trwa­nia czo­łów­ki na kar­cie Czo­łów­ka. War­tość do­myśl­na3000 ms
43.this.my_start_photo=""; Ścież­ka do pli­ku, któ­ry bę­dzie wy­świet­la­ny pod­czas star­tu ga­le­rii, je­śli pa­ra­metr 41 bę­dzie miał war­tość 2. Je­śli ścież­ka za­czy­na się naz­wą pro­to­ko­łu http lub https, to jest w ta­kiej po­sta­ci sto­so­wa­na. W prze­ci­wnym wy­pad­ku trak­to­wa­na jest ja­ko ścież­ka wzglę­dna wzglę­dem ka­ta­lo­gu, w któ­rym znaj­du­je się plik ga­le­rii (vg.js). Ścież­kę te mo­że­my edy­to­wać w po­lu edy­cyj­nym Zdję­cie ty­tu­ło­we na kar­cie Czo­łów­ka. War­tość do­myśl­na"" (pu­sty tekst ozna­cza­ją­cy brak pli­ku)
44.this.my_start_snd=""; Ścież­ka do pli­ku dźwię­ko­we­go, któ­ry bę­dzie od­twa­rza­ny pod­czas star­tu ga­le­rii, je­śli pa­ra­metr 41 bę­dzie miał war­tość 2. Je­śli ścież­ka za­czy­na się naz­wą pro­to­ko­łu http lub https, to jest w ta­kiej po­sta­ci sto­so­wa­na. W prze­ci­wnym wy­pad­ku trak­to­wa­na jest ja­ko ścież­ka wzglę­dna wzglę­dem ka­ta­lo­gu, w któ­rym znaj­du­je się plik ga­le­rii (vg.js) (przy­kład). Ścież­kę te mo­że­my edy­to­wać w po­lu edy­cyj­nym Mu­zy­ka ty­tu­ło­wa na kar­cie Czo­łów­ka. War­tość do­myśl­na"" (pu­sty tekst ozna­cza­ją­cy brak pli­ku)
45.this.my_prev_dim=44; Pa­ra­metr usta­la wiel­kość mi­nia­tu­rek w dol­nym pas­ku z mi­nia­tu­ra­mi. Pa­ra­metr od­po­wia­da war­to­ści Wiel­kość mi­nia­tu­rek na kar­cie Ko­lo­ry i mi­nia­tu­ry. War­tość do­myśl­na44
46.this.my_prev_margin=4; Pa­ra­metr usta­la wiel­kość mar­gi­ne­su mię­dzy mi­nia­tur­ka­mi w dol­nym pas­ku z mi­nia­tu­ra­mi. Pa­ra­metr od­po­wia­da war­to­ści Mar­gi­ne­sy mię­dzy mi­nia­tur­ka­mi na kar­cie Ko­lo­ry i mi­nia­tu­ry. War­tość do­myśl­na4
47.this.my_prev_delta=3; Pa­ra­metr usta­la wiel­kość po­więk­sze­nia mi­nia­tur­ki po na­pro­wa­dze­niu nad nią mysz­ki. Je­śli war­tość ta wy­no­si np. 1, to mi­nia­tu­ra po na­pro­wa­dze­niu nad nią mysz­ki zo­sta­nie po­wię­kszo­na o 1 pik­sel w każ­dym kie­run­ku. Pa­ra­metr od­po­wia­da war­to­ści Po­więk­sza­nie mi­nia­tu­rek na kar­cie Ko­lo­ry i mi­nia­tu­ry. War­tość do­myśl­na3
48.this.my_prev_alpha=0.8; Pa­ra­metr usta­la prze­jrzy­stość mi­nia­tur w dol­nym pas­ku z mi­nia­tu­ra­mi. Pa­ra­metr od­po­wia­da war­to­ści Kry­cie (sto­pień prze­jrzy­sto­ści) mi­nia­tu­rek na kar­cie Ko­lo­ry i mi­nia­tu­ry. War­tość do­myśl­na0.8
49.this.my_prev_bkcolor="#444444"; Pa­ra­metr usta­la ko­lor tła pod mi­nia­tur­ka­mi w dol­nym pas­ku z mi­nia­tu­ra­mi. Pa­ra­metr od­po­wia­da ko­lo­ro­wi Ko­lor tła pod mi­nia­tu­ra­mi na kar­cie Ko­lo­ry i mi­nia­tu­ry. War­tość do­myśl­na"#444444"
50.this.my_prev_frame_color="#A20016"; Pa­ra­metr usta­la ko­lor ob­ry­su mi­nia­tu­ry od­po­wia­da­ją­cej wy­bra­ne­mu slaj­do­wi. Pa­ra­metr od­po­wia­da ko­lo­ro­wi Ko­lor ob­ra­mo­wa­nia wy­bra­nej mi­nia­tu­ry na kar­cie Ko­lo­ry i mi­nia­tu­ry. War­tość do­myśl­na"#A20016"
51.this.my_prev_frame_width=2; Pa­ra­metr usta­la gru­bość ob­ry­su mi­nia­tu­ry od­po­wia­da­ją­cej wy­bra­ne­mu slaj­do­wi. Pa­ra­metr od­po­wia­da war­to­ści Gru­bość ram­ki na kar­cie Ko­lo­ry i mi­nia­tu­ry. War­tość do­myśl­na1
52.this.my_bar_alpha=0.8; Pa­ra­metr usta­la prze­jrzy­stość dol­ne­go pas­ka z mi­nia­tu­ra­mi. Pa­ra­metr od­po­wia­da war­to­ści Kry­cie li­stwy pod mi­nia­tu­ra­mi na kar­cie Ko­lo­ry i mi­nia­tu­ry. War­tość do­myśl­na0.8
53.this.my_bar_color="#2A2A2A"; Pa­ra­metr usta­la ko­lor dol­nej li­stwy z mi­nia­tu­ra­mi. Pa­ra­metr od­po­wia­da ko­lo­ro­wi Ko­lor li­stwy pod mi­nia­tu­ra­mi na kar­cie Ko­lo­ry i mi­nia­tu­ry. War­tość do­myśl­na"#2A2A2A"
54.this.my_bar_hide=1000; Pa­ra­metr usta­la czas, po któ­rym gór­ny pa­sek z iko­na­mi lub dol­ny pa­sek z mi­nia­tu­ra­mi zo­sta­nie ukry­ty w sy­tua­cji, gdy mysz­ka zo­sta­nie wy­su­nię­ta po­za ob­szar za­jmo­wa­ny przez da­ny pa­sek. Czas ten po­da­je­my w mi­li­se­kun­dach. Moż­li­we war­to­ści:
-1 –ozna­cza, że pas­ki nie ma­ją być w ogó­le ukry­wa­ne,
0 –ozna­cza, że pas­ki nie ma­ją być w ogó­le wy­świet­la­ne,
> 0 –war­to­ści więk­sze od ze­ra usta­la­ją czas w ms, po któ­rym pa­sek zo­sta­nie ukry­ty.
Pa­ra­metr od­po­wia­da war­to­ści edy­to­wa­nej w po­lu Czas, po upły­wie któ­re­go po prze­su­nię­ciu mysz­ki znad gór­ne­go pas­ka me­nu lub dol­ne­go pas­ka z mi­nia­tu­ra­mi zo­sta­ną one au­to­ma­tycz­nie ukry­te na kar­cie Cza­sy i opóź­nie­nia.
War­tość do­myśl­na1000
55.this.my_bar_hide_init=5000; Pa­ra­metr usta­la czas, po któ­rym gór­ny pa­sek z iko­na­mi i dol­ny pa­sek z mi­nia­tu­ra­mi zo­sta­nie ukry­ty bez­po­śre­dnio po uru­cho­mie­niu ga­le­rii. Czas ten po­da­je­my w mi­li­se­kun­dach. Moż­li­we war­to­ści:
-1 –ozna­cza, że pas­ki nie ma­ją być w ogó­le ukry­wa­ne,
0 –ozna­cza, że pas­ki nie ma­ją być w ogó­le wy­świet­la­ne,
> 0 –war­to­ści więk­sze od ze­ra usta­la­ją czas w ms, po któ­rym pa­sek zo­sta­nie ukry­ty.
Pa­ra­metr od­po­wia­da war­to­ści edy­to­wa­nej w po­lu Czas, po upły­wie któ­re­go, po uru­cho­mie­niu ga­le­rii gór­ny pa­sek me­nu oraz dol­ny pa­sek z mi­nia­tu­ra­mi zo­sta­nie au­to­ma­tycz­nie ukry­ty na kar­cie Cza­sy i opóź­nie­nia. Na stro­nie Cza­sy i opóź­nie­nia po­da­no też moż­li­we ze­sta­wie­nia te­go pa­ra­me­tru oraz pa­ra­me­tru 54 w ce­lu uzys­ka­nia okre­ślo­nych efek­tów.
War­tość do­myśl­na5000
56.this.my_video_bar_hide=3000; Ten pa­ra­metr dzia­ła ana­lo­gicz­nie do pa­ra­me­tru 54, ale do­ty­czy pas­ka ste­ru­ją­ce­go vi­deo, je­śli slaj­dem jest vi­deo. Pa­ra­metr od­po­wia­da war­to­ści edy­to­wa­nej w po­lu Czas, po upły­wie któ­re­go, po prze­su­nię­ciu mysz­ki znad pas­ka z przy­cis­ka­mi ste­ru­ją­cy­mi vi­deo zo­sta­nie on au­to­ma­tycz­nie ukry­ty na kar­cie Cza­sy i opóź­nie­nia. War­tość do­myśl­na3000
57.this.my_video_bar_hide_init=1000; Ten pa­ra­metr dzia­ła ana­lo­gicz­nie do pa­ra­me­tru 55, ale do­ty­czy pas­ka ste­ru­ją­ce­go vi­deo, je­śli slaj­dem jest vi­deo. Pa­ra­metr od­po­wia­da war­to­ści edy­to­wa­nej w po­lu Czas, po upły­wie któ­re­go, po wy­świet­le­niu vi­deo pa­sek z przy­cis­ka­mi ste­ru­ją­cy­mi vi­deo zo­sta­nie au­to­ma­tycz­nie ukry­ty na kar­cie Cza­sy i opóź­nie­nia. War­tość do­myśl­na1000
58.this.my_tick_freq=25; Pa­ra­metr usta­la li­czbę kla­tek ani­ma­cji wy­świet­la­nych w cza­sie je­dnej se­kun­dy. Pa­ra­metr od­po­wia­da war­to­ści edy­to­wa­nej w po­lu Li­czba kla­tek na se­kun­dę na kar­cie Cza­sy i opóź­nie­nia i tam też opi­sa­no szcze­gó­ło­wo je­go zna­cze­nie. War­tość do­myśl­na25
59.this.my_fade=10; Pa­ra­metr usta­la li­czbę kla­tek na prze­jście mię­dzy slaj­da­mi. Je­śli prze­jście mię­dzy slaj­da­mi wy­ma­ga ani­ma­cji (np. je­den slajd prze­su­wa się wzglę­dem dru­gie­go) to ten pa­ra­metr usta­la w ilu kro­kach ta ani­ma­cja zo­sta­nie wy­ko­na­na (przy­kład 1przy­kład 2) War­tość do­myśl­na10
60.this.my_trans_type=0; Pa­ra­metr usta­la spo­sób prze­jścia mię­dzy slaj­da­mi. Do­zwo­lo­ne war­to­ści to:
0 –prze­jście przez prze­ni­ka­nie,
1 –prze­jście ty­pu mi­gaw­ka,
2 –prze­jście przez prze­su­wa­nie,
3 –prze­jście przez na­jazd/od­jazd,
4 –war­tość nie ob­słu­gi­wa­na w tej wer­sji pro­gra­mu,
5 –prze­jście ty­pu wstę­ga.
Pa­ra­metr od­po­wia­da op­cji wy­bie­ra­nej z li­sty Prze­jście na kar­cie Ani­ma­cja i prze­jścia. Uwaga! Nie wszyst­kie ty­py przejść mo­gą mieć za­sto­so­wa­nie do slaj­dów, któ­re nie są zdję­cia­mi (np. do vi­deo lub do stron in­ter­ne­to­wych). Je­śli typ slaj­du nie zezwa­la na wy­ko­rzy­sta­nie wy­bra­ne­go spo­so­bu prze­jścia, to sto­so­wa­ne jest prze­ni­ka­nie.
War­tość do­myśl­na0
61.this.my_fnc=6; Pa­ra­metr usta­la fun­kcję prze­jścia mię­dzy slaj­da­mi. Do­zwo­lo­ne war­to­ści to:
0 –li­nio­wa,
1 –kwad­ra­to­wa na po­cząt­ku,
2 –kwad­ra­to­wa na koń­cu,
3 –kwad­ra­to­wa,
4 –sze­ścien­na na po­cząt­ku,
5 –sze­ścien­na na koń­cu,
6 –sze­ścien­na,
7 –dwu­kwad­ra­to­wa na po­cząt­ku,
8 –dwu­kwad­ra­to­wa na koń­cu,
9 –dwu­kwad­ra­to­wa,
10 –kwad­ra­to­wo­sze­ścien­na na po­cząt­ku,
11 –kwad­ra­to­wo­sze­ścien­na na koń­cu,
12 –kwad­ra­to­wo­sze­ścien­na.
Pa­ra­metr od­po­wia­da op­cji wy­bie­ra­nej z li­sty Przy­spie­sze­nia na kar­cie Ani­ma­cja i prze­jścia (Uwa­ga! Li­sta Przy­spie­sze­nia jest do­stęp­na tyl­ko po wy­bra­niu prze­jścia ty­pu Wstę­ga).
War­tość do­myśl­na6 (fun­kcja sze­ścien­na).
62.this.my_move_x=10; Ten pa­ra­metr usta­la prze­su­nię­cie slaj­du w ko­lej­nym kro­ku ani­ma­cji w kie­run­ku osi X dla prze­jścia ty­pu Prze­su­wa­nie. Pa­ra­metr mo­że przy­jmo­wać war­to­ści do­dat­nie i ujem­ne, co znaj­dzie od­bi­cie w prze­su­wa­niu slaj­du w pra­wo lub w le­wo. Na urzą­dze­niach do­ty­ko­wych kie­ru­nek ru­chu usta­la­ny jest na pod­sta­wie kie­run­ku prze­su­nię­cia pal­ca. Pa­ra­metr od­po­wia­da war­to­ści edy­to­wa­nej w po­lu Prze­su­wa­nie w po­zio­mie na kar­cie Ani­ma­cja i prze­jścia. (Uwa­ga! Po­le Prze­su­wa­nie w po­zio­mie jest do­stęp­ne tyl­ko po wy­bra­niu prze­jścia ty­pu Prze­su­wa­nie). War­tość do­myśl­na10
63.this.my_move_y=0; Ten pa­ra­metr usta­la prze­su­nię­cie slaj­du w ko­lej­nym kro­ku ani­ma­cji w kie­run­ku osi Y dla prze­jścia ty­pu Prze­su­wa­nie. Pa­ra­metr mo­że przy­jmo­wać war­to­ści do­dat­nie i ujem­ne, co znaj­dzie od­bi­cie w prze­su­wa­niu slaj­du w gó­rę lub w dół. Pa­ra­metr od­po­wia­da war­to­ści edy­to­wa­nej w po­lu Prze­su­wa­nie w pio­nie na kar­cie Ani­ma­cja i prze­jścia. (Uwa­ga! Po­le Prze­su­wa­nie w pio­nie jest do­stęp­ne tyl­ko po wy­bra­niu prze­jścia ty­pu Prze­su­wa­nie). War­tość do­myśl­na0
64.this.my_sib_alpha=0.5; Pa­ra­metr usta­la prze­jrzy­stość slaj­dów są­sia­du­ją­cych ze slaj­dem ak­tual­nie wy­świet­la­nym dla prze­jścia ty­pu Wstę­ga (przy­kład, zwróć uwa­gę na slaj­dy po le­wej i pra­wej stro­nie slaj­du głó­wne­go). Pa­ra­metr od­po­wia­da war­to­ści edy­to­wa­nej w po­lu Kry­cie slaj­dów są­sie­dnich na kar­cie Ani­ma­cja i prze­jścia. (Uwa­ga! Po­le Kry­cie slaj­dów są­sie­dnich jest do­stęp­ne tyl­ko po wy­bra­niu prze­jścia ty­pu Wstę­ga). War­tość do­myśl­na0
65.this.my_mirror=0; Pa­ra­metr usta­la wy­so­kość efek­tu lu­stra (przy­kład). Pa­ra­metr od­po­wia­da war­to­ści edy­to­wa­nej w po­lu Efekt lu­stra na kar­cie Ko­lo­ry i mi­nia­tu­ry. War­tość po­da­je­my ja­ko licz­bę zmien­no­prze­cin­ko­wą z prze­dzia­łu od 0 do 0.9 i jest to uła­mek wy­so­koś­ci ok­na ga­lerii (np. war­tość 0.25 ozna­cza, że lu­stro bę­dzie mia­ło wy­so­kość ró­wną 25% wy­so­ko­ści ok­na ga­le­rii). War­tość do­myśl­na0
66.this.my_zoom_zoom=0.9; Ten pa­ra­metr usta­la po­więk­sze­nie slaj­du w ko­lej­nym kro­ku ani­ma­cji dla prze­jścia ty­pu Na­jazd/Od­jazd. Pa­ra­metr mo­że przy­jmo­wać war­to­ści więk­sze lub mniej­sze od 1, co znaj­dzie od­bi­cie w po­więk­sza­niu lub po­mniej­sza­niu slaj­du pod­czas ani­ma­cji (zo­bacz przy­kła­dy: 1, 23). Pa­ra­metr od­po­wia­da war­to­ści edy­to­wa­nej w po­lu Współ­czyn­nik na­jaz­du/od­jaz­du na kar­cie Ani­ma­cja i prze­jścia. (Uwa­ga! Po­le Współ­czyn­nik na­jaz­du/od­jaz­du jest do­stęp­ne tyl­ko po wy­bra­niu prze­jścia ty­pu Na­jazd/Od­jazd). War­tość do­myśl­na0.9
67.this.my_max_dim=1; Je­śli ten pa­ra­metr ma war­tość 0, to slaj­dy pod­czas ani­ma­cji mo­gą być do­wol­nie po­więk­sza­ne i po­mniej­sza­ne w za­leż­noś­ci od sta­nu in­nych op­cji i od wiel­ko­ści ok­na ga­le­rii. Je­śli na­to­miast pa­ra­metr ten ma war­tość 1, to zdję­cie nie mo­że być po­więk­szo­ne po­nad je­go roz­miar na­tu­ral­ny. Klik­nij ten od­noś­nik i zmie­niaj wy­mia­ry ok­na. Za­u­waż, że po­wy­żej pe­wnej wiel­ko­ści wy­świet­la­ne zdję­cie nie bę­dzie już po­więk­sza­ne. Pa­ra­metr od­po­wia­da zna­czni­ko­wi Nie po­więk­szaj po­nad 100% na kar­cie Ani­ma­cja i prze­jścia. War­tość do­myśl­na1
68.this.my_time_gauge=1; Je­śli ten pa­ra­metr ma war­tość 1 i włą­czo­na jest au­to­ma­tycz­na zmia­na slaj­dów, to ga­le­ria wy­świet­la wskaź­nik upły­wu cza­su (przy­kład). Pa­ra­metr od­po­wia­da zna­czni­ko­wi Włącz wskaź­nik upły­wu cza­su na kar­cie Cza­sy i opóź­nie­nia. War­tość do­myśl­na1
69.this.my_kbd_always=1; War­tość 1 te­go pa­ra­me­tru wy­mu­sza na przeg­lą­dar­ce, aby wszyst­kie zda­rze­nia z kla­wia­tu­ry wy­sy­ła­ła do ok­na z ga­le­rią. Na­le­ży je­dnak zwró­cić uwa­gę na kil­ka istot­nych ele­men­tów z tym zwią­za­nych: je­śli na stro­nie bę­dzie kil­ka ga­le­rii – to op­cja ta nie zda eg­za­mi­nu, bo nie bę­dzie moż­na zde­cy­do­wać, do któ­re­go ok­na są wy­sy­ła­ne in­for­ma­cje z kla­wia­tu­ry. Po­nad­to, je­śli na stro­nie po­za ga­le­rią są in­ne ele­men­ty ob­słu­gi­wa­ne przez kla­wia­tu­rę (np. for­mu­larz), to włą­cze­nie tej op­cji unie­moż­li­wi ich dzia­ła­nie. Pa­ra­metr od­po­wia­da zna­czni­ko­wi Wy­muś ob­słu­gę kla­wia­tu­ry na kar­cie In­ne op­cje. War­tość do­myśl­na0
70.this.my_preview_all=1; Je­śli ten pa­ra­metr ma war­tość 1, to w gór­nej bel­ce z iko­na­mi bę­dzie wy­świet­la­na iko­na F. Jej klik­nię­cie wy­świet­li pa­nel z mi­nia­tu­ra­mi (przy­kład). Op­cja od­po­wia­da zna­czni­ko­wi Wy­świetl iko­nę do­stę­pu do pa­ne­lu wy­bie­ra­nia slaj­dów na kar­cie In­ne op­cje. War­tość do­myśl­na1
71.this.my_fs_btn=1; Je­śli ten pa­ra­metr ma war­tość 1, to w gór­nej bel­ce z iko­na­mi bę­dzie wy­świet­la­na iko­na o. Jej klik­nię­cie ot­wie­ra ga­le­rię w try­bie peł­ne­go ekra­nu (przy­kład). Iko­na nie zo­sta­nie wy­świet­lo­na, je­śli przeg­lą­dar­ka nie ob­słu­gu­je try­bu peł­ne­go ekra­nu. Op­cja od­po­wia­da zna­czni­ko­wi Wy­świetl iko­nę peł­ne­go ekra­nu na kar­cie In­ne op­cje. War­tość do­myśl­na1
72.this.my_close_btn="window.close()"; Ten pa­ra­metr jest naz­wą fun­kcji, któ­ra zo­sta­nie wy­wo­ła­na, kie­dy użyt­ko­wnik klik­nie iko­nę *. Je­śli naz­wa ta bę­dzie pu­sta (""), przy­cisk * nie bę­dzie wy­świet­la­ny. Fun­kcja po­win­na za­my­kać ok­no prze­glą­dar­ki, ale mo­że też wy­ko­nać do­wol­ną in­na ope­ra­cję (przy­kład). Je­śli pa­ra­metr za­wie­ra dwie fun­kcje od­dzie­lone zna­kiem | (np. "this.my_close_btn = "window.close1() | window.close2()", to fun­kcja przed zna­kiem | jest wy­ko­ny­wa­na dla wy­wo­ła­nia ga­le­rii w pol­skiej wer­sji ję­zy­ko­wej, a fun­kcja znaj­du­ją­ca się za zna­kiem | – dla wersji an­glo­języ­cznej. Pa­ra­metr edy­tu­je­my w po­lu edy­cyj­nym Za­my­ka­nie ga­le­rii na kar­cie In­ne op­cje. War­tość do­myśl­na"window.close()"
73.this.my_arrows=1; Je­śli ten pa­ra­metr ma war­tość 1, to po le­wej i pra­wej stro­nie ok­na ga­le­rii do­stęp­ne są strzał­ki po­zwa­la­ją­ce prze­wi­jać slaj­dy w le­wo i w pra­wo. Op­cja od­po­wia­da zna­czni­ko­wi Wy­świetl strzał­ki prze­wi­ja­nia slaj­dów w le­wo i w pra­wo na kar­cie In­ne op­cje. War­tość do­myśl­na1
74.this.my_no_miniatures=0; Je­śli ten pa­ra­metr ma war­tość 1, to za­miast mi­nia­tur ga­le­ria wy­świet­la kwad­ra­ty (lub ko­ła). O ko­lo­rze tych ele­men­tów de­cy­du­je pa­ra­metr 49. Pa­ra­metr od­po­wia­da zna­czni­ko­wi Za­stąp mi­nia­tu­ry na kar­cie Ko­lo­ry i mi­nia­tu­ry. War­tość do­myśl­na0
75.this.my_prev_circle=0; Je­śli ten pa­ra­metr ma war­tość 0 i pa­ra­metr 74 jest włą­czo­ny, to za­miast mi­nia­tur są wy­świet­la­ne kwad­ra­ty (przy­kład), je­śli ten pa­ra­metr ma war­tość 1, to są wy­świe­tla­ne ko­ła (przy­kład). Pa­ra­metr edy­tu­je­my zna­czni­ka­mi Kwad­ra­temKo­łem na kar­cie Ko­lo­ry i mi­nia­tu­ry. War­tość do­myśl­na0
76.this.my_border_inpanel=1; Je­śli ten pa­ra­metr ma war­tość 1, to mi­nia­tu­ry w pa­ne­lu z mi­nia­tu­ra­mi są oto­czo­ne ram­ką (przy­kład). Pa­ra­metr od­po­wia­da zna­czni­ko­wi Ram­ka w pa­ne­lu mi­nia­tur na kar­cie Ko­lo­ry i mi­nia­tu­ry. War­tość do­myśl­na1
77.this.my_title="Wirtualna Ga­le­ria Fotografii"; Ten pa­ra­metr de­fi­niu­je treść wy­świet­la­ną w pas­ku ty­tu­ło­wym w pa­ne­lu z mi­nia­tu­ra­mi (przy­kład). Pa­ra­metr mo­że za­wie­rać dwie wer­sje ję­zy­ko­we ty­tu­łu od­dzie­lo­ne zna­kiem |. Pa­ra­metr mo­że­my edy­to­wać w po­lu opi­sa­nym Wpisz ty­tuł wy­świet­la­ny w pa­ne­lu z mi­nia­tu­ra­mi na kar­cie Czo­łów­ka. War­tość do­myśl­na"Wirtualna Ga­le­ria Fotografii"
78.this.my_button_color="#FFFFFF"; Pa­ra­metr usta­la ko­lor ikon w gór­nym pas­ku ga­le­rii. Pa­ra­metr od­po­wia­da ko­lo­ro­wi Ko­lor ikon na gór­nej bel­ce na kar­cie Ko­lo­ry i mi­nia­tu­ry. War­tość do­myśl­na"#FFFFFF"
79.this.my_vg_info=0; Je­śli ten pa­ra­metr ma war­tość 1, to w gór­nej bel­ce z iko­na­mi bę­dzie wy­świet­la­na iko­na %. Jej klik­nię­cie ot­wie­ra in­for­ma­cję o ga­le­rii. Je­śli pa­ra­metr 41 ma war­tość 2, to iko­na ot­wo­rzy ekran z ta­kim sa­mym wi­do­kiem jak przy star­cie ga­le­rii (przy­kład). Je­śli ga­le­ria nie za­wie­ra czo­łów­ki włas­nej to iko­na % ot­wo­rzy slajd z in­for­ma­cją o ga­le­rii (przy­kład). Op­cja od­po­wia­da zna­czni­ko­wi Do­daj iko­nę „O galerii” na kar­cie Czo­łów­ka. War­tość do­myśl­na0
80.this.my_show_prev_onstart=0; Je­śli ten pa­ra­metr ma war­tość 1, to pa­nel z mi­nia­tu­ra­mi zo­sta­nie au­to­ma­tycz­nie ot­war­ty bez­po­śre­dnio po uru­cho­mie­niu ga­le­rii (przy­kład). Pa­ra­metr od­po­wia­da zna­czni­ko­wi Wy­świetl pa­nel z mi­nia­tu­ra­mi po uru­cho­mie­niu ga­le­rii na kar­cie Czo­łów­ka. War­tość do­myśl­na0
81.this.my_justify_bar=0; Pa­ra­metr de­cy­du­je o spo­so­bie ju­sto­wa­nia mi­nia­tur w dol­nym pas­ku z mi­nia­tu­ra­mi. Do­stęp­ne war­to­ści to:
0 –cen­tro­wa­nie,
1 –rów­na­nie do pra­wej kra­wę­dzi z wy­su­wa­niem,
2 –rów­na­nie do pra­wej kra­wę­dzi,
3 –rów­na­nie do le­wej kra­wę­dzi.
Pa­ra­metr mo­że­my wy­brać z li­sty Po­ło­że­nie pas­ka z mi­nia­tu­ra­mi na kar­cie Ko­lo­ry i mi­nia­tu­ry.
War­tość do­myśl­na0
82.this.my_tips_mini=0; Parametr może przyjąć war­tość 0 lub 1. Je­śli war­tość pa­ra­me­tru jest 1 i slaj­dy ma­ją przy­pi­sa­ne opi­sy, to po na­pro­wa­dze­niu mysz­ki nad mi­nia­tu­rę w dol­nym pas­ku z mi­nia­tu­ra­mi, prze­glą­dar­ka wy­świe­tli pod­po­wiedź za­wie­ra­ją­cą opis slaj­du (przy­kład). Je­śli op­is za­wie­ra ta­gi <br> to są one za­mie­nia­ne na znak no­we­go wier­sza. Można spo­wo­do­wać, że treść pod­po­wie­dzi bę­dzie in­na niż treść opi­sów jak to opi­sa­no na kar­cie Pod­po­wie­dzi w ga­le­rii. Pa­ra­metr mo­że­my włączyć znacz­ni­kiem Pod­po­wie­dzi w listwie z mi­nia­tu­ra­mi na kar­cie Ko­lo­ry i mi­nia­tu­ry. War­tość do­myśl­na0
83.this.my_tips_inpanel=0; Parametr może przyjąć war­tość 0 lub 1. Je­śli war­tość pa­ra­me­tru jest 1 i slaj­dy ma­ją przy­pi­sa­ne opi­sy, to po na­pro­wa­dze­niu mysz­ki nad mi­nia­tu­rę w pa­ne­lu z mi­nia­tu­ra­mi, prze­glą­dar­ka wy­świe­tli pod­po­wiedź za­wie­ra­ją­cą opis slaj­du (przy­kład). Je­śli op­is za­wie­ra ta­gi <br> to są one za­mie­nia­ne na znak no­we­go wiersza. Można spo­wo­do­wać, że treść pod­po­wie­dzi bę­dzie in­na niż treść opi­sów jak to opi­sa­no na kar­cie Pod­po­wie­dzi w ga­le­rii. Pa­ra­metr mo­że­my włączyć znacz­ni­kiem Pod­po­wie­dzi w pa­ne­lu z mi­nia­tu­ra­mi na kar­cie Ko­lo­ry i mi­nia­tu­ry. War­tość do­myśl­na0
84.this.my_show_smooth=1; Parametr może przyjąć war­tość 0 lub 1. Je­śli war­tość pa­ra­me­tru jest 1, to wspó­łrzę­dne wy­li­cza­ne w ce­lu ani­mo­wa­nia slaj­dów (prze­su­wa­nia ich, itp.) nie są za­okrą­gla­ne. Je­śli z obli­czeń wy­ni­knie war­tość nie­cał­ko­wi­ta, to sil­nik ren­de­ru­ją­cy prze­glą­dar­ki mo­że do­ko­nać re­sam­plin­gu zdję­cia (zobacz przy­kład). Je­śli pa­ra­metr ten ma war­tość 0, to wszys­tkie współ­rzę­dne są za­okrą­gla­ne do war­to­ści cał­ko­wi­tych. Przy ma­łych prze­su­nię­ciach zdję­cia mo­że się wte­dy zda­rzyć, że dwie ko­lej­ne klat­ki ani­mac­ji bę­dą mia­ły tę sa­mą współ­rzę­dną co skut­ku­je wra­że­niem bra­ku płyn­no­ści ru­chu (zobacz przy­kład). Jednak­że, je­śli slajd za­wie­ra tekst i jest wy­świe­tla­ny w spo­sób sta­tycz­ny, to roz­są­dnym roz­wią­za­niem jest wy­łą­cze­nie wy­gła­dza­nia, bo­wiem w prze­ci­wnym wy­pad­ku zdję­cie mo­że być nie­pot­rze­bnie re­sam­plo­wa­ne, co spo­wo­duje utra­tę ostro­ści. Pa­ra­metr mo­że­my włączyć znacz­ni­kiem Wygładzanie na kar­cie Ko­lo­ry i mi­nia­tu­ry. War­tość do­myśl­na1
85.this.my_file_images_charset="utf-8"; Parametr po­zwa­la zmie­nić do­myś­lny spo­sób ko­do­wa­nia pol­skich zna­ków w pli­ku z listą slajdów. Pa­ra­me­tru nie moż­na zmie­niać za po­mo­cą Kreatora Galerii, mo­żna je­dy­nie edy­to­wać go ręcz­nie w ra­zie ta­kiej po­trze­by. War­tość do­myśl­na"utf-8"
86.this.my_file_texts_charset="utf-8"; Parametr po­zwa­la zmie­nić do­myś­lny spo­sób ko­do­wa­nia pol­skich zna­ków w pli­ku z opisami slajdów. Pa­ra­me­tru nie moż­na zmie­niać za po­mo­cą Kreatora Galerii, mo­żna je­dy­nie edy­to­wać go ręcz­nie w ra­zie ta­kiej po­trze­by. War­tość do­myśl­na"utf-8"
87.this.my_file_tips_charset="utf-8"; Parametr po­zwa­la zmie­nić do­myś­lny spo­sób ko­do­wa­nia pol­skich zna­ków w pli­ku z podpowiedziami. Pa­ra­me­tru nie moż­na zmie­niać za po­mo­cą Kreatora Galerii, mo­żna je­dy­nie edy­to­wać go ręcz­nie w ra­zie ta­kiej po­trze­by. War­tość do­myśl­na"utf-8"
88.this.my_file_tips=""; Ścież­ka do pli­ku z pod­po­wie­dzia­mi do mi­nia­tur. Te­go pa­ra­me­tru nie moż­na edy­to­wać za po­mo­cą Krea­to­ra Ga­le­rii. War­tość do­myśl­na"" (pu­sty tekst ozna­cza­ją­cy brak pli­ku).
89.this.my_prev_panel_nx=0; Pa­ra­metr wy­mu­sza za­da­ną licz­bę mi­nia­tur w kie­run­ku po­zio­mym w pa­ne­lu z mi­nia­tu­ra­mi. War­tość 0 ozna­cza, że pro­gram sam do­bie­rze opty­mal­ną licz­bę mi­nia­tur. Te­go pa­ra­me­tru nie moż­na edy­to­wać za po­mo­cą Krea­to­ra Ga­le­rii. War­tość do­myśl­na0
90.this.my_prev_panel_ny=0; Parametr wy­mu­sza za­da­ną licz­bę mi­nia­tur w kie­run­ku pio­no­wym w pa­ne­lu z mi­nia­tu­rami. War­tość 0 ozna­cza, że pro­gram sam do­bie­rze opty­mal­ną licz­bę mi­nia­tur. Te­go pa­ra­me­tru nie moż­na edy­to­wać za po­mo­cą Krea­to­ra Ga­le­rii. War­tość do­myśl­na0
91.this.my_prev_panel_dim=0; Parametr wy­mu­sza za­da­ny w pi­kse­lach roz­miar mi­nia­tur w pa­ne­lu z mi­nia­tu­ra­mi. War­tość 0 oznacza, że pro­gram sam do­bie­rze opty­mal­ny wy­miar mi­nia­tur. Te­go pa­ra­me­tru nie moż­na edy­to­wać za po­mo­cą Krea­to­ra Ga­le­rii. War­tość do­myśl­na0
92.this.my_speech_mode=0; Ten parametr uaktywnia mo­duł syn­te­zy gło­su w prze­glą­dar­ce. Je­śli war­tość pa­ra­me­tru jest ró­wna 1, to ga­le­ria od­czy­tu­je opi­sy przy­pi­sa­ne slaj­dom (przy­kład). Je­śli war­tość pa­ra­me­tru wy­no­si 2, to od­czy­ty­wa­ne są pod­po­wie­dzi przy­pi­sa­ne slaj­dom (przy­kład). War­tość 0 wy­łą­cza syn­te­zę gło­su. Wa­run­kiem dzia­ła­nia tej fun­kcjo­nal­no­ści jest ob­słu­ga syn­te­zy mo­wy przez prze­glą­dar­kę. Fun­kcja pra­cu­je w ję­zy­ku pol­skim lub angiel­skim (przy­kład) – pod wa­run­kiem za­in­sta­lo­wa­nia od­po­wied­nich gło­sów w sy­ste­mie. War­tość do­myśl­na0
93.this.my_video_ext="webm;mp4;ogg"; Parametr wyszczególnia jakie ty­py pli­ków bę­dą uwzglę­dnia­nie pod­czas ła­do­wa­nia pli­ków vi­deo oraz usta­la ko­lej­ność ich spra­wdza­nia. Jeś­li po­zo­sta­wi­my ten pa­ra­metr nie zmie­nio­ny, to pro­gram bę­dzie w pierw­szej ko­lej­no­ści szu­kał pli­ku ty­pu webm, jeś­li go nie znaj­dzie, to spraw­dzi czy istnie­je plik typu mp4 i na ko­niec spraw­dzi, czy istnie­je pliku ty­pu ogg. Oczywiś­cie, jeś­li np. pierw­sze (lub dru­gie) spraw­dze­nie bę­dzie sku­tecz­ne, to ko­lej­ne nie są wy­ko­ny­wa­ne. Je­śli do­stę­pny bę­dzie np. tyl­ko plik ty­pu ogg, to pierw­sze dwa spraw­dze­nia bę­dą nie­po­trze­bnie wy­ko­ny­wa­ne, co spo­wo­du­je opóź­nie­nie otwar­cia video. Dla­te­go za­le­ca się wy­szcze­gól­nie­nie jakie ty­py pli­ków video są w kon­kret­nej pre­zen­ta­cji uży­wa­ne. To ogra­ni­czy licz­bę spraw­dzeń. Te­go pa­ra­me­tru nie moż­na edy­to­wać za po­mo­cą Krea­to­ra Ga­le­rii, w ra­zie ta­kiej potrze­by na­le­ży go rę­cznie wy­edy­to­wać w pli­ku kon­fi­gu­ra­cyj­nym. War­tość do­myśl­na"webm;mp4;ogg"
94.this.my_force_https=0; Parametr wy­mu­sza uży­wa­nie pro­to­ko­łu https: we wszy­stkich od­noś­ni­kach wy­wo­ły­wa­nych z po­zio­mu ga­le­rii (na­wet jeś­li w pli­kach kon­fi­gu­ra­cyj­nych jest wpi­sa­ny pro­to­kół http:). Te­go pa­ra­me­tru nie moż­na edy­to­wać za po­mo­cą Krea­to­ra Ga­le­rii. War­tość do­myśl­na0
95.this.my_start_delay=0; Parametr pozwala opóźnić roz­po­czę­cie auto­maty­cznej zmia­ny slaj­dów włą­cza­nej pa­ra­me­trem 39. Opóź­nie­nie po­da­je­my w mili­se­kun­dach. Pa­ra­metr edy­tu­je­my w po­lu edy­cyj­nym Uru­chom auto­ma­tycz­ną zmia­nę slaj­dów z opóź­nie­niem na kar­cie Czo­łów­ka. War­tość do­myśl­na0
96.this.my_anim_fnc=3; Pa­ra­metr u­sta­la spo­sób wy­zna­cza­nia prędko­ści ru­chu slaj­dów pod­czas ich ani­ma­cji. Mo­żli­we war­to­ści to:
0 –duże przy­spie­sze­nie z ha­mo­wa­niem,
1 –duże przy­spie­sze­nie bez ha­mo­wa­nia,
2 –małe przy­spie­sze­nie z ha­mo­wa­niem,
3 –małe przy­spie­sze­nie bez ha­mo­wa­nia,
4 –linio­wa z ha­mo­wa­niem,
5 –linio­wa bez ha­mo­wa­nia.
Różnica między opcjami „bez ha­mo­wa­nia”, a „z ha­mo­wa­niem” po­le­ga na tym, że w opcjach „bez ha­mo­wa­nia” slajd po­ru­sza się do koń­ca swo­jej wi­docz­no­ści (nawet w cza­sie prze­cho­dze­nia do na­stę­pne­go slaj­du). W op­cji „z ha­mo­wa­niem” ruch slaj­du zo­sta­nie za­trzy­ma­ny i do­pie­ro wte­dy do­cho­dzi do wy­ko­na­nia prze­jścia mię­dzy slaj­da­mi. Pa­ra­metr wy­bie­ra­my z listy Fun­kcja ru­chu na kar­cie Ani­ma­cja i prze­jścia.
War­tość do­myśl­na3
97.this.my_anim_speed=1; Parametr ustala pręd­kość ruchu slaj­dów w czasie animacji. War­to­ści więk­sze od 1 przy­spie­sza­ją ruch slaj­dów (przy­kład), a mniej­sze od 1 – zwal­nia­ją (przy­kład). W skraj­nym wy­pad­ku – dla warto­ści ze­ro – slaj­dy w cza­sie ani­ma­cji nie są prze­su­wa­ne (ale mogą być „zoomowa­ne”). Pa­ra­metr od­po­wia­da war­to­ści edy­to­wa­nej w po­lu Szyb­kość ru­chu na kar­cie Ani­ma­cja i prze­jścia. War­tość do­myśl­na1
98.this.my_move_autodir=0; Jeśli ta opcja jest włą­czo­na i włą­czo­na jest anima­cja slaj­dów i prze­jście mię­dzy slaj­dami jest ta­kie­go ty­pu, że efekt po­le­ga na prze­su­wa­niu slajdu, to kie­ru­nek wy­ko­na­nia prze­jścia jest usta­la­ny auto­ma­tycz­nie na pod­sta­wie kie­run­ku ru­chu slaj­du w cza­sie ani­ma­cji (przykład). Opcja od­po­wia­da znacznikowi Do­bierz auto­ma­tycz­nie kie­ru­nek prze­jścia na kar­cie Ani­ma­cja i prze­jścia. War­tość do­myśl­na0
99.this.my_prev_touch=0; Jeżeli wartość okre­ślo­na tym pa­ra­me­trem jest wię­ksza od ze­ra, to na urzą­dze­niach do­ty­ko­wych usta­la wiel­kość mi­nia­tu­rek w pas­ku z mi­nia­tu­ra­mi. Te­go pa­ra­me­tru nie moż­na edy­to­wać w Kreato­rze Ga­le­rii. Domyśl­nie ten pa­ra­metr ma war­tość ze­ro i w ta­kiej sy­tu­acji pro­gram sam do­bie­ra tę wiel­kość. War­tość do­myśl­na0
100.this.my_poster_autocreate=0; Jeżeli wartość te­go pa­ra­me­tru jest ró­wna je­den, to pro­gram po za­ła­do­wa­niu vi­deo utwo­rzy auto­ma­tycz­nie po­ster z pier­wszej klat­ki fil­mu. Tak utwo­rzo­ny po­ster za­stą­pi po­ster za­de­kla­ro­wa­ny na liś­cie slaj­dów. Te­go pa­ra­me­tru nie moż­na edy­to­wać w Kreato­rze Ga­le­rii. War­tość do­myśl­na0
101.this.my_start_onclosemini=0; Jeżeli wartość te­go pa­ra­me­tru jest ró­wna je­den, to wy­bra­nie slaj­du w pa­ne­lu z mi­nia­tu­ra­mi spo­wo­du­je zam­knię­cie te­go pa­ne­lu oraz auto­ma­tycz­ne uru­cho­mie­nie po­ka­zu slaj­dów. Te­go pa­ra­me­tru nie moż­na edy­to­wać w Kreato­rze Ga­le­rii. War­tość do­myśl­na0
102.this.my_anim_dir=0; Parametr może przyjąć trzy war­to­ści. Je­śli jest równy ze­ro, to nie wpły­wa na pra­cę ga­le­rii. Je­śli jest rów­ny jeden, to wy­mu­sza pano­ra­mo­wa­nie slaj­dów (przy włą­czo­nym pa­ra­me­trze 15) w kie­run­ku pio­no­wym bez wzglę­du na wy­mia­ry zdję­cia. Na­to­miast war­tość rów­na dwa wy­mu­sza pano­ra­mo­wa­nie w kie­run­ku po­zio­mym. Te­go pa­ra­me­tru nie moż­na edy­to­wać w Kreato­rze Ga­le­rii. War­tość do­myśl­na0
103.this.my_kbd_disable=0; Jeśli ten pa­ra­metr ma war­tość 1, to ga­le­ria nie ob­słu­gu­je w ogóle kla­wia­tu­ry. Wy­łą­cze­nie kla­wia­tu­ry mo­że być potrzeb­ne w sy­tu­acji, gdy na­kła­da­my na sie­bie dzia­ła­nie kil­ku ga­le­rii, jak to ma miej­sce np. w tej galerii. Te­go pa­ra­me­tru nie moż­na edy­to­wać w Kreato­rze Ga­le­rii. War­tość do­myśl­na0

Serwisy 3n

Logo Kombi
Logo Wirtualnej Galerii
Logo 3N STOCK PHOTOS
Logo Kombi PDF Tools
Logo Projektora K3D
Logo 3N Games