123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
o
[
]
Z
U

O ga­le­riach fo­to­gra­fii słów kil­ka

Ga­le­ria Fo­to­gra­fii – w za­sa­dzie trud­no so­bie wy­ob­ra­zić stro­nę bez niej. Ale czym tak nap­raw­dę jest w ca­łej struk­tu­rze ser­wi­su?

Z pun­ktu wi­dze­nia od­bior­cy, ga­le­ria mo­że peł­nić sze­reg zu­peł­nie róż­nych fun­kcji:
 1. Ga­le­ria, ja­ko stro­na we­jścio­wa do ser­wi­su.
 2. Ga­le­ria, ja­ko roz­sze­rzo­na pre­zen­ta­cja po­je­dyn­cze­go zdję­cia w tre­ści.
 3. Ga­le­ria, ja­ko ba­ner rek­la­mo­wy pro­duk­tu.
 4. Ga­le­ria, ja­ko pre­zen­ta­cja mul­ti­me­dial­na, np. na stois­ku tar­go­wym.
 5. Ga­le­ria, ja­ko część fun­kcjo­nal­na stro­ny in­ter­ne­to­wej (nie tyl­ko do­da­tek, ale ele­ment in­ter­fej­su).
 6. Czy wre­szcie ga­le­ria, ja­ko miej­sce do prze­glą­da­nia zdjęć (np. ro­dzin­nych, z wy­pra­wy, itp.

Z pe­wno­ścią nie wy­mie­ni­łem tu wszyst­kich moż­li­wo­ści, ale wi­dzi­my, że bez ga­le­rii nie ma ży­cia, a dob­ra ga­le­ria mo­że nam to ży­cie bar­dzo ułat­wić.

Czym jest z ko­lei ga­le­ria fo­to­gra­fii wi­dzia­na od stro­ny ko­du stro­ny in­ter­ne­to­wej?

Że­by od­po­wie­dzieć na to py­ta­nie wy­mie­nię i scha­rak­te­ry­zu­ję naj­pierw czte­ry pod­sta­wo­we tech­no­lo­gie in­ter­ne­to­we w to „za­mie­sza­ne”:

 1. HTML – nie­któ­rzy mó­wią, że to ję­zyk pro­gra­mo­wa­nia. Nie - to nie jest ję­zyk pro­gra­mo­wa­nia. To jest ję­zyk (czy­li zbiór za­sad i w przy­pad­ku HTML-a ró­wnież zna­czni­ków), za któ­re­go po­mo­cą opi­su­je­my wy­gląd stro­ny in­ter­ne­to­wej. Z fak­tu, że nie jest to ję­zyk pro­gra­mo­wa­nia wy­ni­ka np. to, że w HTML-u nie mo­że­my uży­wać zmien­nych. Czy­li coś co jest wpi­sa­ne w kod stro­ny nie mo­że być (za po­mo­cą te­go ję­zy­ka) zmie­nia­ne. Więc że­by zmie­nić wpi­sa­ną w kod stro­ny naz­wę pli­ku ze zdję­ciem trze­ba al­bo stro­nę prze­ła­do­wać, al­bo użyć praw­dzi­we­go ję­zy­ka pro­gra­mo­wa­nia.

 2. PHP – to jest ję­zyk pro­gra­mo­wa­nia, któ­ry ma za za­da­nie zro­bić je­dną rzecz – wy­ge­ne­ro­wać (na pod­sta­wie róż­nych da­nych - po­bie­ra­nych z baz da­nych, ze skryp­tów, pli­ków tek­sto­wych, itp.). kod stro­ny HTML. Re­la­cja mię­dzy ty­mi dwo­ma ję­zy­ka­mi jest na­stę­pu­ją­ca: Ser­wer Strzałka PHP Strzałka HTML Strzałka Prze­sył da­nych Strzałka HTML Strzałka Przeg­lą­dar­ka. Przeg­lą­dar­ka jest w sta­nie wy­świet­lić kod HTML (nie PHP). Ser­wer jest w sta­nie wy­ko­nać kod PHP, w wy­ni­ku cze­go po­wsta­nie kod HTML. Przez sieć prze­pły­wa stru­mień da­nych już w ję­zy­ku HTML.

 3. Java­Script (JS) – to ję­zyk pro­gra­mo­wa­nia, któ­ry ope­ru­je na ko­dzie HTML. To Java­Script jest w sta­nie zmie­nić w spo­sób dy­na­micz­ny naz­wę zdję­cia wpi­sa­ne­go w kod stro­ny HTML.

  Uwa­ga! Java­Script zaw­sze wy­ko­nu­je się po stro­nie kli­en­ta (czy­li w przeg­lą­dar­ce).

  Ale – kod Java­Script jest ró­wnież prze­sy­ła­ny z ser­we­ra do przeg­lą­dar­ki, przy czym moż­li­we są tu dwa wa­rian­ty: al­bo kod Java­Script jest wpi­sa­ny w kod stro­ny HTML i jest prze­sy­ła­ny z nią ra­zem, al­bo – jest wy­dzie­lo­ny do osob­ne­go pli­ku i jest prze­sy­ła­ny ja­ko osob­ny plik.

  Pier­wsze roz­wią­za­nie jest mniej efek­ty­wne (bo je­śli zmie­ni się za­war­tość stro­ny i stro­na mu­si być prze­sła­na po­no­wnie, to za­war­ty na niej kod JS bę­dzie ró­wnież prze­sła­ny po­no­wnie). W dru­gim roz­wią­za­niu, raz prze­sła­ny kod mo­że być wy­ko­rzy­sty­wa­ny wie­lo­krot­nie.

 4. CSS – to jest ję­zyk (ale nie pro­gra­mo­wa­nia) słu­żą­cy do opi­su wy­glą­du tych ele­men­tów, któ­re są wy­świet­la­ne w przeg­lą­dar­ce za po­mo­cą ję­zy­ka HTML (moż­na po­rów­nać go do sty­lów zna­nych z pro­gra­mów DTP).

Te czte­ry ele­men­ty ze so­bą współ­pra­cu­ją przy two­rze­niu więk­szo­ści ga­le­rii, przy czym ję­zyk PHP mo­że być w dal­szych roz­wa­ża­niach po­mi­nię­ty, bo wszyst­ko co ro­bi PHP mo­że­my w za­sa­dzie zro­bić rę­cznie, od­po­wie­dnio więk­szym na­kła­dem pra­cy. Np. je­śli ma­my stro­nę, na któ­rej ma się zna­leźć ga­le­ria z pięć­dzie­się­cio­ma zdję­cia­mi, to mo­że­my al­bo te pięć­dzie­siąt nazw pli­ków wpi­sać rę­cznie, al­bo mo­że to za nas zro­bić pro­gram w ję­zy­ku PHP, któ­ry np. au­to­ma­tycz­nie prze­jrzy za­war­tość ka­ta­lo­gu i zna­le­zio­ne tam zdję­cia „wpi­sze” do pli­ku.

Po­zo­sta­łe trzy ele­men­ty (tj.: HTML, CSS i Java­Script) bę­dą ze so­bą współ­dzia­ła­ły w róż­nym stop­niu da­jąc nam lep­sze lub gor­sze efek­ty wi­zual­ne.

Prze­jdźmy wo­bec te­go do ga­le­rii. Z pun­ktu wi­dze­nia ko­du stro­ny, ga­le­ria to pro­gram i da­ne. Pro­gram – to kod na­pi­sa­ny w ję­zy­ku Java­Script. A da­ne – to zbiór zdjęć. Ten zbiór zdjęć mo­że być po pro­sty wpi­sa­ny (wkom­po­no­wa­ny) w kod stro­ny. Wte­dy kod pro­gra­mu dzia­ła na zdję­ciach za­war­tych na stro­nie. Lub też – in­ne roz­wią­za­nie – kod pro­gra­mu ma przy­pi­sa­ny do­dat­ko­wy plik ze zbio­rem da­nych, po­bie­ra te da­ne i wy­świet­la je na stro­nie. To dru­gie roz­wią­za­nie jest oczy­wi­ście du­żo wy­daj­niej­sze, bo to ga­le­ria ste­ru­je co i kie­dy ma być po­bra­ne z ser­we­ra. W roz­wią­za­niu pier­wszym, ca­ła stro­na (wraz z ukry­ty­mi zdję­cia­mi) jest po­bie­ra­na, a pro­gram ga­le­rii „od­kry­wa” tyl­ko to zdję­cie, któ­re chce po­ka­zać.

Jak wi­dzi­my spra­wa choć z po­zo­ru pro­sta, wy­ma­ga roz­są­dne­go pode­jścia. Na co więc zwró­cić uwa­gę wy­bie­ra­jąc i de­cy­du­jąc się na kon­kret­ne roz­wią­za­nie? Wy­bór nie jest pro­sty, zwła­szcza w dzi­siej­szym świe­cie, kie­dy wie­le roz­wią­zań jest za przy­sło­wio­we „dar­mo”.

Spró­buj­my upo­rząd­ko­wać te­mat i wy­pun­kto­wać te ele­men­ty, na któ­re wg mnie war­to zwró­cić uwa­gę:

 1. Czy ga­le­ria ko­rzy­sta z tzw. wty­czek lub bib­lio­tek. Ja­kie prob­le­my z tym się wią­żą, jak to wpły­wa na wy­daj­ność (szyb­kość ła­do­wa­nia, ob­cią­że­nie pa­mię­ci).

 2. W ja­ki spo­sób ga­le­ria jest wkom­po­no­wa­na w kod stro­ny in­ter­ne­to­wej. Co w ogó­le mu­si­my zro­bić, ja­kich do­ko­nać prze­ró­bek w na­szej stro­nie, że­by ta­ką ga­le­rię uru­cho­mić w na­szym ser­wi­sie.

 3. Ja­ka jest po­dat­ność (łat­wość) ga­le­rii na jej mo­dy­fi­ka­cje (do­da­wa­nie, usu­wa­nie slaj­dów, zmia­ny pa­ra­me­trów wy­świet­la­nia). Ogól­nie rzecz ujmu­jąc – ja­kim na­kła­dem pra­cy osiąg­nie­my za­do­wa­la­ją­ce nas re­zul­ta­ty.

 4. Ja­ka jest ela­stycz­ność roz­wią­za­nia, na któ­re już się zde­cy­do­wa­liś­my. In­ny­mi sło­wy, czy sto­su­jąc ja­kieś roz­wią­za­nie w okreś­lo­nym ce­lu (np. ga­le­rii ja­ko ba­ner) nie bę­dzie­my mu­sie­li za chwi­lę roz­po­zna­wać in­ne­go roz­wią­za­nia, bo in­ny cel sto­so­wa­nia ga­le­rii wy­ma­ga in­ne­go „sil­ni­ka”.

Na py­ta­nia po­sta­ram się od­po­wie­dzieć w ko­lej­nych ar­ty­ku­łach.

Zespół 3n, Ko­sza­lin, lu­ty 2019


Komentarze: skomentuj tę stronę