123

Attention! The website uses cookies to offer you better browsing experience. Find out more on Privacy Policy. Now your browser has blocked cookies. This information will be displayed until you enable cookies in your browser.
I understand and accept cook­ies!
:
o
[
]
Z
U

O pa­kie­cie

Pa­kiet Wir­tual­na Ga­le­ria Fo­to­gra­fii, to ze­staw na­rzę­dzi umo­żli­wia­ją­cy szyb­kie i łat­we two­rze­nie mul­ti­me­dial­nych ga­le­rii in­ter­ne­to­wych. Stwo­rzo­ne pre­zen­ta­cje mo­gą być wy­świet­la­ne w przeg­lą­dar­kach in­ter­ne­to­wych za­ró­wno w sie­ci, jak i lo­kal­nie (na kom­pu­te­rach nie pod­łą­czo­nych do In­ter­ne­tu).

Wszyst­kie ga­le­rie pre­zen­to­wa­ne na tej stro­nie są ob­słu­gi­wa­ne właś­nie przez ten pa­kiet.

Pa­kiet skła­da się z dwóch mo­du­łów:
  • Na­pi­sa­nej w ję­zy­ku Ja­va­Script przeg­lą­dar­ki zdjęć, któ­ra wy­ko­nu­je po­le­ce­nia utwo­rzo­ne przez opi­sa­ny ni­żej ge­ne­ra­tor. Przeg­lą­dar­ka wy­ko­rzy­stu­je tech­no­lo­gię Ja­va­Script i mo­że pra­co­wać w każ­dym śro­do­wis­ku, któ­re tę tech­no­lo­gię jest w sta­nie ob­słu­żyć.
  • Na­pi­sa­ne­go w ję­zyku C ge­ne­ra­to­ra ga­le­rii. Ten mo­duł jest na­pi­sa­ny dla śro­do­wis­ka Win­dows i tyl­ko w tym śro­do­wis­ku mo­że być uru­cha­mia­ny.

Pa­kiet do­stęp­ny jest w dwóch wer­sjach:
  • w wer­sji ko­mer­cyj­nej, w któ­rej nie ma ża­dnych ogra­ni­czeń co do wy­ko­rzy­sty­wa­nia pro­gra­mu do do­wol­nych ce­lów oraz ża­dnych ogra­ni­czeń co do fun­kcjo­nal­no­ści pro­gra­mu,
  • w wer­sji de­mon­stra­cyj­nej, któ­ra po­sia­da peł­ną fun­kcjo­nal­ność, ale nie mo­że być wy­ko­rzy­sty­wa­na w ce­lach ko­mer­cyj­nych. Po­nad­to w wer­sji de­mon­stra­cyj­nej w ok­nie ga­le­rii są wy­świet­la­ne do­dat­ko­we przy­cis­ki pro­wa­dzą­ce do stron pro­du­cen­ta: vg.3n.com.plphoto3n.com (tu zo­ba­czysz jak wy­glą­da przy­kła­do­wa ga­le­ria w wer­sji te­sto­wej – zwróć uwa­gę na dodatkowe przy­cis­ki w gór­nym menu).

Pro­gram, któ­ry moż­na po­brać z na­szej stro­ny in­ter­ne­to­wej jest wer­sją de­mon­stra­cyj­ną, ale po otrzy­ma­niu od pro­du­cen­ta ko­du od­blo­ko­wu­ją­ce­go i wpi­sa­niu te­go ko­du w od­po­wie­dnie miej­sce – sta­nie się on wer­sją ko­mer­cyj­ną.

Pro­gram po po­bra­niu na­le­ży roz­pa­ko­wać do do­wol­ne­go ka­ta­lo­gu. Po­wsta­nie wów­czas je­den wy­ko­ny­wal­ny plik – vg.exe. Ten plik jest sa­mo­wy­star­czal­ny – do pra­cy nie wy­ma­ga ża­dnych in­nych pli­ków (po­za pli­kiem li­cen­cji, któ­ry jest two­rzo­ny po ewen­tual­nym wpi­sa­niu ko­du od­blo­ko­wu­ją­ce­go) i nie wy­ma­ga in­sta­la­cji. Wszyst­kie po­trzeb­ne do pra­cy ga­le­rii pli­ki po­wsta­ną au­to­ma­tycz­nie pod­czas pra­cy pro­gra­mu vg.exe. Pro­gram pra­cu­je w śro­do­wis­ku Win­dows i ma mi­ni­mal­ne wy­ma­ga­nia sprzę­to­we.

Za­pra­sza­my do prze­te­sto­wa­nia pro­gra­mu, a w ra­zie wąt­pli­wo­ści – do sko­rzy­sta­nia z po­mo­cy do­stęp­nej na ni­niej­szej stro­nie.

Ste­fan Naw­roc­ki