123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby odwie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
:
o
[
]
Z
U
Ga­le­ria zdjęć z Ke­nii. Za­sto­so­wa­no tło mu­zycz­ne oraz czo­łów­kę Włas­ną. Pas­ki na­rzę­dzio­we ukry­wa­ne wg op­cji stan­dar­do­wych (3 i 5 se­kund). Prze­jście ty­pu Prze­ni­ka­nie, włą­czo­ne opcje: Ani­ma­cja zdjęć, Włącz start po uru­cho­mie­niu ga­le­riiCen­tro­wa­nie.