123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
o
[
]
Z
U

O wtycz­kach

Z pod­su­mo­wa­nia po­prze­dnie­go ar­ty­ku­łu wie­my, że ga­le­ria mo­że (ale nie mu­si) ko­rzy­stać z wty­czek lub bib­lio­tek. Dzi­siaj roz­wi­nie­my ten te­mat.

Co to jest „wtycz­ka” i cze­mu wtycz­ki są złe.

Ogól­nie rzecz bio­rąc – wtycz­ka to ob­cy kod, któ­ry mu­sisz zin­te­gro­wać ze swo­ją stro­ną, aby uru­cho­mić na niej ja­kąś fun­kcjo­nal­ność. Cze­mu są złe:

 1. Ob­cią­ża­ją Two­ją stro­nę (kod wtycz­ki mu­si być za­ła­do­wa­ny do pa­mię­ci i w za­leż­no­ści od roz­wią­za­nia, al­bo jest ła­do­wa­ny je­dno­krot­nie i in­sta­lo­wa­ny na sta­łe w przeg­lą­dar­ce, al­bo jest ła­do­wa­ny przy każ­dym uru­cho­mie­niu stro­ny).

  To pier­wsze roz­wią­za­nie wy­da­je się być lep­sze, ale to nic in­ne­go jak właś­nie in­sta­lo­wa­nie Flash-a, Sil­ver­Light-a, czy in­nych te­go ty­pu roz­sze­rzeń. Za­zwy­czaj użyt­ko­wnik jest pro­szo­ny o zgo­dę na ta­ką in­sta­la­cję i tu ma­my pier­wszy prob­lem – a co bę­dzie jak się nie zgo­dzi? No cóż – zo­sta­nie pu­ste okien­ko w miej­scu na­szej su­per ga­le­rii :-).

  A jak bę­dzie chciał obe­jrzeć na róż­nych urzą­dze­niach i róż­nych przeg­lą­dar­kach? – no to bę­dzie mu­siał za­in­sta­lo­wać wtycz­kę na wszyst­kich urzą­dze­niach i wszyst­kich przeg­lą­dar­kach. Co to ozna­cza? Dok­ła­dnie ty­le, że pro­du­cent wtycz­ki mu­si za­pe­wnić pra­wid­ło­wą jej pra­cę na wszyst­kich urzą­dze­niach, a nie jest to pro­ste :-). Za­czy­na­ją się prob­le­my ze zgo­dno­ścią, z wer­sja­mi, itd. Zro­bi­łeś coś no­we­go – mu­sisz po­pro­sić, że­by użyt­ko­wnik zak­tua­li­zo­wał wtycz­kę, bo sta­ra mo­że tej fun­kcjo­nal­no­ści nie ob­słu­gi­wać.

  No to mo­że zre­zyg­nuj­my z te­go roz­wią­za­nia i ła­duj­my wtycz­kę bez­po­śre­dnio ze stro­ną. De fac­to – ta dzia­ła­ją wszyst­kie bib­lio­te­ki ty­pu jQue­ry i po­dob­ne.

  Na pe­wno ta dro­ga roz­wią­zu­je prob­lem py­ta­nia użyt­ko­wni­ka o zgo­dę :-). Po pro­stu nie py­ta­my go o to :-). Ale czy to jest fair? No cóż, po­nie­waż tak ła­do­wa­ne wtycz­ki ma­ją je­dnak mniej­szą swo­bo­dę dzia­ła­nia, to mo­że­my się z tym po­go­dzić, ale mu­si­my mieć je­dnak świa­do­mość, że do koń­ca – to nie wie­my co w ta­kiej wty­czce sie­dzi, więc bie­rze­my na sie­bie od­po­wie­dzial­ność za ewen­tual­ne wła­ma­nie za po­śre­dni­ctwem ta­kiej bib­lio­te­ki. Je­śli na­sza stro­na to zwyk­ły blog – to prob­lem nie­wiel­ki, ale je­śli to sklep in­ter­ne­to­wy i ma­my prze­sył pie­nię­dzy – to za­mie­szcza­nie na ta­kiej stro­nie ob­ce­go ko­du (po­bie­ra­ne­go z ze­wnę­trzne­go ser­we­ra) nie wy­da­je się dob­rym roz­wią­za­niem.

  Ale za­łóż­my, że jest ok, wtycz­ka się za­ła­do­wa­ła i wszyst­ko dzia­ła. Czy to roz­wią­za­nie jest bez wad? Nie­ste­ty wtycz­ka ma swo­ją ob­ję­tość i mu­si zo­stać prze­sła­na przed ot­war­ciem stro­ny. Co praw­da dob­rze zbu­do­wa­ny kod (i wtycz­ki i stro­ny) za­pe­wni, że przeg­lą­dar­ka za­pa­mię­ta kod wtycz­ki i nie bę­dzie jej po­bie­ra­ła wie­lo­krot­nie, ale pa­mię­taj „pier­wsze wra­że­nie ro­bi się tyl­ko raz”.

  Więc je­śli Two­ja stro­na ten pier­wszy raz bę­dzie się ła­do­wa­ła śla­ma­zar­nie - to właś­nie ta­kie wra­że­nie po niej po­zo­sta­nie :-).

 1. Czy po­za zwięk­sze­niem ob­ję­to­ści stro­ny to już wszyst­kie prob­le­my zwią­za­ne z wtycz­ka­mi/bib­lio­te­ka­mi?

  No cóż – mo­że chciał­byś mieć też in­ne fun­kcjo­nal­no­ści na stro­nie (ko­men­ta­rze, cza­ty, in­ne spra­wy).

  Jak to po­go­dzić – je­śli każ­da z tych fun­kcjo­nal­no­ści wy­ma­ga bib­lio­tek – to py­ta­nie, czy to są te sa­me bib­lio­te­ki?

  Je­śli nie – to ma­my prob­lem – bo nie dość, że mu­si­my je wszyst­kie za­ła­do­wać, to je­szcze one nie mo­gą się ze so­bą „gryźć”.

  Więc le­piej by­ło­by, że­by te wszyst­kie fun­kcjo­nal­no­ści je­dnak pra­co­wa­ły pod ta sa­mą bib­lio­te­ką, ale co z te­go wy­ni­ka? To – że li­czba do­stęp­nych roz­wią­zań nag­le nam się moc­no ogra­ni­cza. Je­śli to ma być roz­wią­za­nie „dar­mo­we”, to mo­że­my li­czyć na to, że ja­kiś in­ny użyt­ko­wnik tej kon­kret­nej bib­lio­te­ki zro­bił już ta­ką fun­kcjo­nal­ność i ją udo­stęp­nił. Je­śli płat­ne – to zwią­zu­je­my się z pro­du­cen­tem bib­lio­te­ki i te­go roz­wią­za­nia.

  Jest je­szcze trze­cie wy­jście – na­u­czyć się bib­lio­te­ki i na­pi­sać sa­mo­dziel­nie wy­ma­ga­ny mo­duł :-).

  Je­śli już we­jdziesz w ja­kąś bib­lio­te­kę – to na­wet jak pod in­ną po­ja­wi się cie­ka­we roz­wią­za­nie – Ty masz na swo­jej stro­nie już tę in­ną i bi­jesz się z myś­la­mi – zmie­niać czy ciąg­nąć :-).

Po co nam te wszyst­kie kło­po­ty i prob­le­my z wtycz­ka­mi? Czy nie le­piej po pro­stu użyć cze­goś, co nie wy­ma­ga ża­dnych wty­czek/bib­lio­tek? Tak – jest to moż­li­we :-). Na­sza ga­le­ria – to tyl­ko 120KB ko­du i ła­du­je się wprost do pa­mię­ci przeg­lą­dar­ki. Nie prze­cho­dzi przez ża­dne pośred­nie bib­lio­te­ki czy wtycz­ki. Po pro­stu tzw. „na­ty­wny” kod Java­Script.

Ze­spół 3n, Ko­sza­lin, kwie­cień 2019


Komentarze: skomentuj tę stronę