123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
o
[
]
Z
U

Kar­ta nr 4. Znak wo­dny

Kar­ta nr 4. Znak wo­dny.


Znak wo­dny – to na­pis do­da­wa­ny (op­cjo­nal­nie) do każ­de­go zdję­cia wy­świet­la­ne­go w ga­le­rii. Za­ró­wno treść na­pi­su, jak i je­go atry­bu­ty (ko­lor, prze­źro­czy­stość, po­ło­że­nie) mo­gą być w du­żym za­kre­sie edy­to­wa­ne. Znak wo­dny jest do­da­wa­ny pod wa­run­kiem włą­cze­nia op­cji Włącz do­da­wa­nie zna­ku wo­dne­go.

UWAGA 1! Znak wo­dny nie mo­że być do­da­wa­ny, je­śli na po­prze­dniej kar­cie wy­bra­liś­my op­cję Mam już zdję­cia i mi­nia­tu­ry do ga­le­rii.

UWAGA 2! Znak wo­dny jest do­da­wa­ny tyl­ko do slaj­dów, któ­re są zdję­cia­mi. Znak wo­dny nie zo­sta­nie do­da­ny do slaj­dów, któ­re są stro­na­mi in­ter­ne­to­wy­mi lub fil­ma­mi (ale zo­sta­nie do­da­ny do tzw. po­ste­ra fil­mu).

Po włą­cze­niu op­cji Włącz do­da­wa­nie zna­ku wo­dne­go pro­gram uak­ty­wni na­stę­pu­ją­ce op­cje umoż­li­wia­ją­ce edy­to­wa­nie tre­ści i wy­glą­du zna­ku wo­dne­go:

  1. Po­ło­że­nie zna­ku wo­dne­go. Znak mo­że­my umie­ścić w do­wol­nym na­roż­ni­ku lub w cen­trum. Je­śli znak jest w któ­rymś z na­roż­ni­ków, do­stęp­na sta­nie się op­cja opi­sa­na w pkt 2.
  2. Od­leg­łość zna­ku wo­dne­go od kra­wę­dzi zdję­cia. Edy­tu­je­my od­leg­ło­ści (w po­zio­mie i w pio­nie) po­da­ne w pik­se­lach mię­dzy kra­wę­dzią zdję­cia, a od­po­wie­dnią kra­wę­dzią na­pi­su.
  1. Np. je­śli znak wo­dny jest w pra­wym dol­nym na­roż­ni­ku, to edy­tu­je­my od­leg­łość mię­dzy pra­wą kra­wę­dzią na­pi­su i pra­wą kra­wę­dzią zdję­cia oraz mię­dzy dol­ną kra­wę­dzią na­pi­su i dol­ną kra­wę­dzią zdję­cia.
  1. Ko­lor zna­ku wo­dne­go – przy­cisk ot­wie­ra ok­no dia­lo­go­we, w któ­rym wy­bie­ra­my ko­lor zna­ku. Obok przy­cis­ku pro­gram wy­świet­la ak­tual­nie wy­bra­ny ko­lor oraz je­go szes­nast­ko­wą rep­re­zen­ta­cję li­czbo­wą.
  2. Krój dla zna­ku wo­dne­go – przy­cisk ot­wie­ra ok­no, w któ­rym mo­że­my wy­brać czcion­kę oraz wiel­kość li­ter, któ­re bę­dą za­sto­so­wa­ne do utwo­rze­nia zna­ku wo­dne­go.
  3. Kry­cie (%) – w tym po­lu po­da­je­my w pro­cen­tach sto­pień prze­jrzy­sto­ści zna­ku. 0% ozna­cza, że znak jest zu­peł­nie prze­jrzy­sty (i nie­wi­do­czny), 100% ozna­cza peł­ne kry­cie (na­pis bę­dzie nieprze­jrzy­sty).
  4. Treść zna­ku wo­dne­go – tu wpi­su­je­my tekst, któ­ry zo­sta­nie wy­ko­rzy­sta­ny do utwo­rze­nia zna­ku wo­dne­go.

Serwisy 3n

Logo Kombi
Logo Wirtualnej Galerii
Logo 3N STOCK PHOTOS
Logo Kombi PDF Tools
Logo Projektora K3D
Logo 3N Games