123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
o
[
]
Z
U

Karta nr 14. Zakończenie

Karta nr 14. Zakończenie.


Ta kar­ta koń­czy dzia­ła­nie krea­to­ra. Mo­że­my spraw­dzić jak wy­glą­da ga­le­ria kli­ka­jąc przy­cisk Ot­wórz te­raz ga­le­rię w przeg­lą­dar­ce. Pro­gram ot­wo­rzy wte­dy plik in­dex.htm znaj­du­ją­cy się w tym sa­mym ka­ta­lo­gu co utwo­rzo­ne i omó­wio­ne na kar­cie Zapis galerii pli­ki (vg.js, ga­le­ria.js, itd.). Je­śli za­zna­czy­my wcześ­niej op­cję Utwórz plik 'in­dex.htm' – pro­gram utwo­rzy no­wy plik in­dex.htm. Je­śli ma­my już ten plik (któ­ry np. utwo­rzy­liś­my wcześ­niej sa­mo­dziel­nie), to zna­cznik ten po­win­niś­my wy­łą­czyć, bo­wiem w tej sy­tua­cji pro­gram nad­pi­sze nasz plik.

Mo­że­my też klik­nąć przy­cisk Za­kończ, przy czym je­śli op­cja Ot­wórz ga­le­rię w prze­glą­dar­ce po za­mknię­ciu pro­gra­mu bę­dzie włą­czo­na – pro­gram wy­ko­na ana­lo­gicz­ną ak­cje, jak w przy­pad­ku uży­cia przy­cis­ku omó­wio­ne­go wy­żej, a po­nad­to za­mknie pro­gram. W przy­pad­ku uży­cia przy­cis­ku Ot­wórz te­raz ga­le­rię w przeg­lą­dar­ce pro­gram nie za­my­ka pro­gra­mu. Mo­że­my więc obe­jrzeć ga­le­rię i w ra­zie po­trze­by przy­cis­kiem Wstecz wró­cić do od­po­wie­dniej kar­ty, aby do­ko­nać sto­so­wnych po­pra­wek.

Serwisy 3n

Logo Kombi
Logo Wirtualnej Galerii
Logo 3N STOCK PHOTOS
Logo Kombi PDF Tools
Logo Projektora K3D
Logo 3N Games