123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
o
[
]
Z
U

Pod­po­wie­dzi w ga­le­rii

Pod­po­wie­dzi w ga­le­rii wy­ko­rzy­stu­ją stan­dar­do­wy me­cha­nizm ję­zy­ka HTML po­le­ga­ją­cy na tym, że je­śli w ja­kimś zna­czni­ku (w szcze­gól­no­ści w zna­czni­ku <img>) po­ja­wi się atry­but tit­le, to po na­pro­wa­dze­niu mysz­ki nad ten zna­cznik przeg­lą­dar­ka wy­świet­li za­war­tość atry­bu­tu tit­le w nie­wiel­kim okien­ku w oko­li­cy wskaź­ni­ka mysz­ki. Kon­kret­ny wy­gląd te­go okien­ka za­le­ży od roz­wią­za­nia za­sto­so­wa­ne­go w kon­kret­nej przeg­lą­dar­ce.

Zarówno opi­sy slaj­dów, jak i pod­po­wie­dzi mo­gą być od­czy­ty­wa­ne syn­te­tycz­nym gło­sem (pod wa­run­kiem, że prze­glą­dar­ka oraz sys­tem ope­ra­cyj­ny dys­po­nu­je ta­ką fun­kcjo­nal­no­ścią, tzn. ma­my w systemie za­in­sta­lo­wa­ny mo­duł syn­te­zy głosu), jak to opisano w pa­ra­metrze 92 pli­ku kon­fi­gu­ra­cyjnego.

Aby uak­ty­wnić ten me­cha­nizm w ga­le­rii, na­le­ży włą­czyć od­po­wie­dnie op­cje w pli­ku kon­fi­gu­ra­cyj­nym (pa­ra­metr 82 i/lub pa­ra­metr 83) (zo­bacz przy­kład). Tre­ścią pod­po­wie­dzi mo­gą być:

  1. Opi­sy slaj­dów
  2. Pa­ra­metr Pod­po­wie­dzi z li­sty slaj­dów
  3. Za­war­tość do­dat­ko­we­go pli­ku z pod­po­wie­dzia­mi


  1. Opi­sy slaj­dów ja­ko pod­po­wie­dzi   ^

Je­śli włą­czo­ny jest pa­ra­metr 82 i/lub pa­ra­metr 83 w pli­ku kon­fi­gu­ra­cyj­nym i slajd ma przy­pi­sa­ny opis, to opis ten jest trak­to­wa­ny ró­wnież jak pod­po­wiedź do mi­nia­tu­ry po na­pro­wa­dze­niu nad nią mysz­ki. Je­śli opis jest dwu­ję­zycz­ny (tzn. za­wie­ra znak |), pod­po­wie­dzi ró­wnież ko­rzy­sta­ją z te­go me­cha­niz­mu. Je­śli opis za­wie­ra zna­czni­ki <br>, to są one au­to­ma­tycz­nie za­mie­nia­ne na znak no­wej li­nii. Nie­ste­ty, in­ne zna­czni­ki wy­stę­pu­ją­ce w opi­sach (np. <div>) nie mo­gą być pra­wid­ło­wo wy­świet­la­ne i dla­te­go roz­wią­za­nie to nie zaw­sze mo­że być sto­so­wa­ne.


  1. Pa­ra­metr Pod­po­wie­dzi z li­sty slaj­dów   ^

W tym roz­wią­za­niu pod­po­wie­dzi są wy­szcze­gól­nia­ne nie­za­leż­nie od opi­sów. Wy­ko­rzy­stu­je­my w tym ce­lu pa­ra­metr pod­po­wie­dzi, jak to opi­sa­no na stro­nie Li­sta slaj­dów.


  1. Za­war­tość do­dat­ko­we­go pli­ku z pod­po­wie­dzia­mi   ^

Do­dat­ko­wy plik z pod­po­wie­dzia­mi po­wi­nien mieć na­stę­pu­ją­cą skła­dnię:

(1)function VG_tips(){
this.texts=Array(
"Opis slajdu 1 (wer­sja polska) | Slide 1 description (english version)",
"Opis slajdu 2 (wer­sja polska) | Slide 2 description (english version)",
...
)
}

Zwróć­my uwa­gę, że po ostat­nim pa­ra­me­trze nie ma prze­cin­ka. Pod­po­wie­dzi mo­gą za­wie­rać znak | i w ta­kim wy­pad­ku treść przed tym zna­kiem trak­to­wa­na jest ja­ko wer­sja pol­ska, a treść za zna­kiem – ja­ko an­giel­ska.

Plik z pod­po­wie­dzia­mi po­wi­nien mieć roz­sze­rze­nie js i stan­dar­do­wo po­wi­nien ko­do­wać pol­skie zna­ki wg stan­dar­du utf-8. Naz­wę pli­ku na­le­ży po­dać w pli­ku kon­fi­gu­ra­cyj­nym (pa­ra­metr 88). Je­śli pol­skie zna­ki są ko­do­wa­ne wg in­nej stro­ny ko­do­wej niż utf-8, to na­le­ży ja wy­szcze­gól­nić w pa­ra­me­trze 87.

Pod­po­wie­dzi za­dek­la­ro­wa­ne tym spo­so­bem nad­pi­su­ją pod­po­wie­dzi za­dek­la­ro­wa­ne spo­so­bem opi­sa­nym w pkt. 2.

Serwisy 3n

Logo Kombi
Logo Wirtualnej Galerii
Logo 3N STOCK PHOTOS
Logo Kombi PDF Tools
Logo Projektora K3D
Logo 3N Games