123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
o
[
]
Z
U

Kar­ta nr 3. Ka­ta­lo­gi i zdję­cia

Kar­ta nr 3. Ka­ta­lo­gi i zdję­cia.


Je­śli po­pra­wia­my już ist­nie­ją­ca ga­le­rię, mo­że­my za­zna­czyć zna­cznik Mam już zdję­cia i mi­nia­tu­ry do ga­le­rii. Po je­go za­zna­cze­niu, pro­gram nie bę­dzie prze­twa­rzał zdjęć. Ta op­cja jest przy­dat­na wte­dy, gdy ma­my już wy­ge­ne­ro­wa­ną ga­le­rię, ale chce­my tyl­ko zmie­nić nie­któ­re op­cje (np. ko­lo­ry, cza­sy, itp.).

Je­śli zna­cznik Mam już zdję­cia i mi­nia­tu­ry do ga­le­rii nie jest za­zna­czo­ny – za po­mo­cą tej kar­ty usta­li­my na­stę­pu­ją­ce op­cje:

 1. Ka­ta­log źród­ło­wy – jest to ka­ta­log, w któ­rym znaj­du­ją się slaj­dy, któ­re chce­my po­ka­zać w ga­le­rii. Oma­wia­na tu wer­sja ga­le­rii umoż­li­wia wy­świet­la­nie slaj­dów, któ­re mo­gą być:
  • zdję­ciem,
  • fil­mem,
  • do­wol­ną in­ną stro­ną in­ter­ne­to­wą.
  Uwa­ga, je­śli nie za­mie­rzasz umie­szczać w ga­le­rii pli­ków in­ne­go ty­pu niż zdję­cia – mo­żesz po­mi­nąć po­niż­szą sek­cję.

  Chcę do­wie­dzieć się, jak za­mie­ścić w ga­le­rii in­ne pliki niż zdję­cia.

  W związ­ku z po­wyż­szym, pro­gram po­szu­ku­je w ka­ta­lo­gu źród­ło­wym pli­ków ty­pu jpg i png. Je­śli pro­gram znaj­dzie ta­ki plik, np. slajd-1.jpg, to spraw­dza czy ist­nie­ją na­stę­pu­ją­ce pli­ki:

  1. slajd-1.htm – je­śli ta­ki plik zo­sta­nie zna­le­zio­ny, to slajd bę­dzie stro­ną in­ter­ne­to­wą za­war­tą w tym pli­ku. Plik slajd-1.jpg (lub slajd-1.png) bę­dzie w tym wy­pad­ku po­trak­to­wa­ny ja­ko plik, z któ­re­go na­le­ży wy­ko­nać mi­nia­tu­rę wy­świet­la­nej w ga­le­rii stro­ny in­ter­ne­to­wej. Plik slajd-1.htm mo­że być sa­mo­dziel­ną stro­ną in­ter­ne­to­wą lub też mo­że za­wie­rać prze­kie­ro­wa­nie do in­nej stro­ny in­ter­ne­to­wej (czy ca­łe­go ser­wi­su). W przy­pad­ku prze­kie­ro­wa­nia za­war­tość pli­ku slajd-1.htm po­win­na wy­glą­dać na­stę­pu­ją­co:

   <html>
   <head>
   <meta http-equiv="refresh" con­tent="0; url=ad­res-stro­ny">
   </head>
   </html>

   gdzie: ad­res-stro­ny jest ad­re­sem ser­wi­su, któ­ry bę­dzie wy­świet­la­ny ja­ko slajd w ga­le­rii.

   Je­śli pro­gram znaj­dzie plik z roz­sze­rze­niem htm, to po­niż­sze dwa pun­kty (2 i 3) nie są wy­ko­ny­wa­ne. Pro­gram prze­cho­dzi od ra­zu do pun­ktu 4.
  2. slajd-1.ogg, slajd-1.ogv, slajd-1.webm, slajd-1.mp4 – je­śli zo­sta­nie zna­le­zio­ny je­den z wy­mie­nio­nych ty­pów pli­ków, to slajd bę­dzie fil­mem. Plik slajd-1.jpg (lub slajd-1.png) po­słu­ży do wy­ge­ne­ro­wa­nia mi­nia­tu­ry oraz tzw. po­ste­ra (czy­li zdję­cia, któ­re bę­dzie wy­świet­la­ne przed roz­po­czę­ciem wy­świet­la­nia wła­ści­we­go fil­mu).
  3. slajd-1.link.txt – ten typ pli­ku jest po­szu­ki­wa­ny je­śli slajd jest fil­mem lub zdję­ciem i je­go za­war­tość jest trak­to­wa­na jak od­noś­nik, pod któ­ry na­le­ży prze­nieść oglą­da­ją­ce­go ga­le­rię, je­śli klik­nie on w slajd.

   Je­śli slaj­dem jest stro­na in­ter­ne­to­wą, to wła­ści­we lin­ki po­win­ny być za­war­te na tej stro­nie, stąd nie moż­na przy­pi­sać in­ne­go dzia­ła­nia do ta­kie­go slaj­du.

   Je­śli slajd jest fil­mem, to przed pro­jek­cją wy­świet­la­ny jest tzw. po­ster, a na je­go środ­ku kół­ko z przy­cis­kiem Start. Klik­nię­cie w ten przy­cisk oczy­wi­ście uru­cha­mia od­twa­rza­nie, na­to­miast klik­nię­cie w ob­szar po­za kół­kiem z przy­cis­kiem Start prze­no­si nas pod ad­res, któ­ry tu właś­nie przy­pi­sze­my. Tu zo­ba­czysz, jak to dzia­ła w przy­pad­ku fil­mu.

   Je­śli slajd jest zdję­ciem – to ca­ły ob­szar zdję­cia bę­dzie czu­ły na klik­nię­cie. Tu zo­ba­czysz, jak to dzia­ła w przy­pad­ku zwyk­łe­go zdję­cia.

   Za­war­tość pli­ku slajd-1.link.txt po­win­na wy­glą­dać na­stę­pu­ją­co:

   link-do-na­szej-stro­ny

   gdzie: link-do-na­szej-stro­ny jest ad­re­sem ser­wi­su (wzglę­dnym lub po­prze­dzo­nym pro­to­ko­łem http lub https), do któ­re­go bę­dzie­my prze­nie­sie­niu po klik­nię­ciu w slajd.
  4. slajd-1.txt – ten plik jest po­szu­ki­wa­ny zaw­sze (bez wzglę­du na typ wy­świet­la­ne­go slaj­du) i je­śli zo­sta­nie zna­le­zio­ny, to je­go za­war­tość sta­no­wić bę­dzie pod­pis pod da­nym slaj­dem. Te­ma­to­wi opi­sów slaj­dów po­świę­co­no osob­ny punkt ni­niej­szej do­ku­men­ta­cji.
  5. slajd-1.tip.txt – ten plik jest po­szu­ki­wa­ny zaw­sze (bez wzglę­du na typ wy­świet­la­ne­go slaj­du) i je­śli zo­sta­nie zna­le­zio­ny, to je­go za­war­tość zo­sta­nie uży­ta do wy­świet­la­nia pod­po­wie­dzi po na­pro­wa­dze­niu mysz­ki nad mi­nia­tu­rę slaj­du. Te­mu te­ma­to­wi po­świę­co­no pod­stro­nę Pod­po­wie­dzi w ga­lerii.
  Wszyst­kie wy­mie­nio­ne wy­żej pli­ki są pli­ka­mi tek­sto­wy­mi i je­śli za­wie­ra­ją pol­skie zna­ki, to po­win­ny być za­pi­sa­ne w for­ma­cie UTF-8 (bez BOM). Np. za po­mo­cą pro­gra­mu No­te­pad++. Je­śli wy­stę­pu­je ko­niecz­ność u­ży­cia in­ne­go ko­do­wa­nia (niż utf-8), to zapoznaj się z parametrami 85, 86 i 67 w pli­ku kon­fi­gu­ra­cyj­nym.

  Je­śli we wska­za­nym ka­ta­lo­gu nie bę­dzie ani je­dne­go pli­ku ty­pu: jpg lub png, pro­gram nie po­zwo­li nam przejść do na­stęp­nej kar­ty. Aby wy­brać ka­ta­log, na­le­ży klik­nąć od­noś­nik znaj­du­ją­cy się pod na­pi­sem Ka­ta­log źród­ło­wy i w ot­war­tym ok­nie prze­glą­da­nia ka­ta­lo­gów wska­zać wła­ści­wy ka­ta­log. Przy­cisk Ot­wórz znaj­du­ją­cy się po pra­wej stro­nie krea­to­ra umoż­li­wia ot­war­cie wy­bra­ne­go ka­ta­lo­gu (np. w ce­lu spraw­dze­nia je­go za­war­to­ści).
 2. Ka­ta­log do­ce­lo­wy – w tym ka­ta­lo­gu pro­gram umie­ści wszyst­kie pli­ki zwią­za­ne z two­rzo­ną ga­le­rią (pli­ki: xml, html, js, pli­ki dźwię­ko­we, vi­deo, itd.), a tak­że utwo­rzy pod­ka­ta­log o naz­wie ta­kiej jak two­rzo­na ga­le­ria, a w nim umie­ści prze­two­rzo­ne zdję­cia. W ka­ta­lo­gu tym pro­gram utwo­rzy po­nad­to ko­lej­ny pod­ka­ta­log o naz­wie mi­ni i w nim zo­sta­ną umie­szczo­ne mi­nia­tu­ry slaj­dów. Naz­wy slaj­dów w ga­le­rii i naz­wy mi­nia­tur są ta­kie sa­me (ale pli­ki te bę­dą w róż­nych ka­ta­lo­gach).

  Ścież­ki do ka­ta­lo­gu ze slaj­da­mi oraz do ka­ta­lo­gu z mi­nia­tu­ra­mi są po­nad­to za­pi­sa­ne w pli­ku kon­fi­gu­ra­cyj­nym ga­le­rii. Jest więc moż­li­we rę­czne (po­przez edy­cję pli­ku kon­fi­gu­ra­cyj­ne­go) usta­wie­nie ka­ta­lo­gów, z któ­rych ga­le­ria ma po­bie­rać da­ne. Je­dnak w więk­szo­ści wy­pad­ków ta­kie dzia­ła­nia nie są ko­nie­czne, a usta­wie­nia do­myśl­ne bę­dą wy­star­cza­ją­ce do po­pra­wnej pra­cy ga­le­rii.

  Wy­bo­ru ka­ta­lo­gu do­ce­lo­we­go do­ko­nu­je­my od­noś­ni­kiem znaj­du­ją­cym się pod na­pi­sem Ka­ta­log do­ce­lo­wy.
 3. Roz­mia­ry zdjęć w ga­le­rii – slaj­dy. Ok­no ga­le­rii mo­że mieć do­wol­ne roz­mia­ry. W cza­sie przes­ka­lo­wy­wa­nia ok­na ga­le­rii (np. po we­jściu w tryb peł­ne­go ekra­nu) zdję­cia zo­sta­ną ró­wnież au­to­ma­tycz­nie prze­ska­lo­wa­ne, ale z za­cho­wa­niem pro­por­cji.

  Zdję­cia w ga­le­rii mo­gą być pre­zen­to­wa­ne sta­tycz­nie (ja­ko nie­ru­cho­me, zmie­nia­ją­ce się ob­ra­zy) lub dy­na­micz­nie przez pa­no­ra­mo­wa­nie (i ewen­tual­nie po­więk­sza­nie). W związ­ku z po­wyż­szym, w za­leż­no­ści od prze­wi­dy­wa­ne­go spo­so­bu pre­zen­ta­cji, na­le­ży do­brać wła­ści­wy roz­miar zdjęć.

 1. Np. je­śli za­ło­ży­my, że ga­le­ria mo­że być wy­świet­la­na w try­bie peł­ne­go ekra­nu na mo­ni­to­rze o roz­dziel­czo­ści 1280 pik­se­li i zdję­cia bę­dą pa­no­ra­mo­wa­ne, to aby za­cho­wać naj­lep­szą ja­kość zdję­cie mu­si mieć roz­miar dłuż­sze­go bo­ku więk­szy od 1280 pik­se­li. W tej sy­tua­cji utwo­rze­nie zdjęć np. o roz­mia­rze 1600 pik­se­li zo­sta­wi pro­gra­mo­wi 320 pik­se­li (1600–1280) na pa­no­ra­mo­wa­nie. Taki też roz­miar pro­po­nu­je pro­gram w kon­fi­gu­ra­cji stan­dar­do­wej, co bę­dzie wiel­ko­ścią dob­rą dla więk­szo­ści za­sto­so­wań. Jest oczy­wi­ście moż­li­we wy­bra­nie in­nej (okreś­lo­nej przez nas) wiel­ko­ści.
 2. Roz­mia­ry zdjęć w ga­le­rii – mi­nia­tu­ry. W dol­nej czę­ści ok­na ga­le­rii wy­świet­la­ne są mi­nia­tur­ki zdjęć. Wiel­kość mi­nia­tu­rek, któ­re zaw­sze są kwad­ra­to­we usta­la­my na in­nej kar­cie. Tu na­to­miast usta­la­my wiel­kość zdjęć, z któ­rych mi­nia­tur­ki zo­sta­ną wy­cię­te. Za­kła­da­jąc, że mi­nia­tur­ki w ok­nie ga­le­rii bę­dą mia­ły wiel­kość od 60, do 90 pik­se­li moż­na przy­jąć, że zdję­cia z któ­rych mi­nia­tur­ki zo­sta­ną przy­go­to­wa­ne mo­gą mieć wy­miar oko­ło 100 pik­se­li. Teo­re­tycz­nie by­ło­by moż­li­we przy­go­to­wa­nie mi­nia­tu­rek ze zdjęć „du­żych”, ale wte­dy za­cho­dzi­ła­by po­trze­ba po­bra­nia ich z ser­we­ra, co mog­ło­by chwi­lę po­trwać. W za­sto­so­wa­nym roz­wią­za­niu po­bie­ra­ne są tyl­ko mi­nia­tur­ki i ak­tual­nie wy­świet­la­ne zdję­cie „du­że”. Ko­lej­ne „du­że” zdję­cie jest po­bie­ra­ne w cza­sie wy­świet­la­nia zdję­cia po­prze­dnie­go.
 3. In­ter­po­la­cja. In­ter­po­la­cja (zo­bacz w wi­ki­pe­dii) jest pro­ce­sem za­cho­dzą­cym pod­czas przes­ka­lo­wy­wa­nia gra­fi­ki ra­stro­wej. Pro­gram udo­stęp­nia trzy naj­po­pu­lar­niej­sze me­to­dy opi­sa­ne na po­da­nej wcześ­niej stro­nie wi­ki­pe­dii. Za­le­ca­ną i naj­dok­ła­dniej­szą me­to­dą jest Bi­cu­bic In­ter­po­la­tion (in­ter­po­la­cja dwu­sze­ścien­na), je­dnak przy du­żej li­czbie prze­twa­rza­nych zdjęć ta me­to­da mo­że być cza­so­chłon­na, dla­te­go na eta­pie te­sto­wa­nia ga­le­rii moż­na użyć me­tod mniej dok­ła­dnych, a do­ce­lo­wo wy­ge­ne­ro­wać zdję­cia tą me­to­dą.
 4. Wyo­strza­nie. Po ope­ra­cji prze­ska­lo­wa­nia zdję­cia są lek­ko roz­my­te. Wyo­strza­nie po­zwa­la de­li­kat­nie wy­o­strzyć zdję­cia. War­tość 0 po­wo­du­je po­mi­nię­cie te­go kro­ku. War­tość 9 po­wo­du­je mak­sy­mal­ne wy­o­strze­nie. Pro­gram do­myśl­nie pro­po­nu­ję wyo­strza­nie na po­zio­mie 1.
 5. For­mat do­ce­lo­wy zdjęć. Ak­tual­nie dy­stry­buo­wa­na wer­sja po­zwa­la za­pi­sy­wać zdję­cia w for­ma­cie jpg i png. For­mat png jest for­ma­tem bez­strat­nym i da­je nie­co lep­szą ja­kość, ale otrzy­ma­ne pli­ki są śred­nio 3-5 ra­zy więk­sze wzglę­dem for­ma­tu jpg. Użyt­ko­wnik mu­si za­de­cy­do­wać, któ­re­go for­ma­tu użyć (je­śli ja­kość zdjęć w ga­le­rii w for­ma­cie jpg jest nie­za­do­wa­la­ją­ca, moż­na wy­ge­ne­ro­wać ga­le­rię po­no­wnie w for­ma­cie png).
 6. Kom­pre­sja jpg. For­mat jpg sto­su­je kom­pre­sje strat­ną. Im więk­szy po­ziom kom­pre­sji, tym mniej­szy plik, ale gor­sza ja­kość. Pro­gram umoż­li­wia ste­ro­wa­nie po­zio­mem kom­pre­sji w za­kre­sie od 50 do 100 (przy czym 100 ozna­cza naj­więk­szą moż­li­wą do uzys­ka­nia ja­kość). Pro­gram pro­po­nu­je po­ziom kom­pre­sji rów­ny 75.

Serwisy 3n

Logo Kombi
Logo Wirtualnej Galerii
Logo 3N STOCK PHOTOS
Logo Kombi PDF Tools
Logo Projektora K3D
Logo 3N Games