123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
o
[
]
Z
U

Kar­ta nr 2. Ot­wie­ra­nie ga­le­rii

Kar­ta nr 2. Ot­wie­ra­nie ga­le­rii.


Na tej kar­cie mo­że­my wy­brać je­dną z trzech moż­li­wo­ści pra­cy z ga­le­ria­mi:

  1. Je­śli wy­bie­rze­my op­cję No­wa ga­le­ria, pro­gram umoż­li­wi nam stwo­rze­nie no­wej ga­le­rii od pod­staw. Więk­szość op­cji bę­dzie już usta­wio­na, ale bę­dą to usta­wie­nia do­myśl­ne wy­bra­ne przez pro­du­cen­ta.
  2. Je­śli wy­bie­rze­my op­cję Edy­cja już ist­nie­ją­cej ga­le­rii – pro­gram uak­ty­wni po­le nie za­ła­do­wa­no pli­ku, któ­re­go klik­nię­cie ot­wo­rzy ok­no wy­bo­ru pli­ków, w któ­rym po­win­ni­śmy wy­brać plik *.xml bę­dą­cy zde­fi­nio­wa­ną wcześ­niej ga­le­rią. Ta­kie dzia­ła­nie spo­wo­du­je wczy­ta­nie wy­bra­ne­go pli­ku do pro­gra­mu i usta­wie­nie wszyst­kich op­cji zgo­dnie z da­ny­mi za­war­ty­mi w tym pli­ku. Dzię­ki te­mu mo­że­my po­pra­wiać (np. ko­lor, cza­sy, itp.) w już ist­nie­ją­cych ga­le­riach.
  1. Jeśli nie ma­my pliku *.xml mo­że­my ró­wnież otwo­rzyć plik *.js sta­no­wi­ący plik kon­fi­gu­ra­cyj­ny ga­le­rii. W tej sy­tu­acji nie wszyst­kie op­cje uda się od­two­rzyć (np. je­śli był sto­so­wa­ny znak wod­ny, to je­go pa­ra­me­try nie są za­pi­sa­ne w pli­ku kon­fi­gu­ra­cyj­nym), ale część pa­ra­me­trów zo­sta­nie od­czy­ta­na i opcje od­po­wia­da­ją­ce tym pa­ra­me­trom zo­sta­ną usta­wio­ne.
  2. Op­cja Chcę tyl­ko prze­wy­mia­ro­wać zdję­cia umoż­li­wia wy­ko­na­nie tyl­ko kil­ku pier­wszych kro­ków pro­ce­su two­rze­nia ga­le­rii, tj. prze­wy­mia­ro­wa­nie zdjęć i ewen­tual­ne na­ło­że­nie na nie zna­ku wo­dne­go. Po kar­cie zwią­za­nej ze zna­kiem wo­dnym pro­gram za­koń­czy dzia­ła­nie. W tym wy­pad­ku nie ma zna­cze­nia wy­bór wer­sji pro­gra­mu (te­sto­wej, czy peł­nej). W każ­dej z wer­sji znak wo­dny do­da­wa­ny jest do zdjęć op­cjo­nal­nie (na ży­cze­nie użyt­ko­wni­ka) i mo­że mieć treść usta­lo­ną przez użyt­ko­wni­ka.

Serwisy 3n

Logo Kombi
Logo Wirtualnej Galerii
Logo 3N STOCK PHOTOS
Logo Kombi PDF Tools
Logo Projektora K3D
Logo 3N Games