123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
o
[
]
Z
U

Kar­ta nr 7. Ko­lo­ry i mi­nia­tu­ry

Kar­ta nr 7. Ko­lo­ry i mi­nia­tu­ry.


Na tej kar­cie usta­la­my ko­lo­ry na­stę­pu­ją­cych ele­men­tów in­ter­fej­su:

 1. Ko­lor tła ok­na ga­le­rii – ten ko­lor bę­dzie uży­ty do za­ma­lo­wa­nia tła w ok­nie ga­le­rii w sy­tua­cji, gdy wy­świet­la­ne zdję­cie nie za­jmie ca­łe­go ob­sza­ru ok­na.
 2. Ko­lor tła me­nu – ten ko­lor bę­dzie uży­ty do wy­peł­nie­nia tła gór­nej li­stwy z iko­na­mi oraz tła roz­wi­ja­ne­go me­nu.
 3. Ko­lor li­stwy pod mi­nia­tu­ra­mi – ten ko­lor bę­dzie uży­ty do wy­peł­nie­nia tła dol­nej li­stwy z mi­nia­tu­ra­mi.
 4. Ko­lor tła pod mi­nia­tu­ra­mi – ten ko­lor bę­dzie uży­ty do wy­peł­nie­nia pól pod mi­nia­tu­ra­mi. Ko­lor ten bę­dzie miał zna­cze­nie w sy­tua­cji, gdy usta­li­my, że mi­nia­tu­ry bę­dą mia­ły prze­źro­czy­stość mniej­szą od 100%.
 5. Ko­lor ob­ra­mo­wa­nia wy­bra­nej mi­nia­tu­ry – ten ko­lor bę­dzie uży­ty do ob­ry­so­wa­nia mi­nia­tu­ry od­po­wia­da­ją­cej ak­tual­nie wy­świet­la­ne­mu slaj­do­wi.
 6. Ko­lor wskaź­ni­ków po­stę­pu – ten ko­lor bę­dzie uży­ty do wy­świet­la­nia wskaź­ni­ka po­stę­pu ła­do­wa­nia po­ja­wia­ją­ce­go się przy star­cie ga­le­rii oraz pod­czas ła­do­wa­nia ko­lej­nych zdjęć.
 7. Ko­lor ikon na gór­nej bel­ce.
 8. Ko­lor po­la tek­sto­we­go – ten ko­lor bę­dzie uży­ty do za­ma­lo­wa­nia tła po­la tek­sto­we­go, ale tyl­ko w sy­tua­cji, gdy po­le tek­sto­we jest pod ga­le­rią. Je­śli po­le tek­sto­we jest na­ło­żo­ne na ga­le­rię, to je­go tło jest zaw­sze prze­jrzy­ste (szcze­gó­ły – patrz Opi­sy w ga­le­rii).
 9. Ko­lor tek­stów w me­nu – ten ko­lor bę­dzie uży­ty do wy­świet­le­nia na­pi­sów w roz­wi­ja­nym me­nu.
Wszyst­kie wy­mie­nio­ne wy­żej ko­lo­ry moż­na edy­to­wać al­bo po­przez ok­no dia­lo­go­we, któ­re ot­wo­rzy­my kli­ka­jąc w od­po­wie­dni przy­cisk, al­bo wpi­su­jąc od­po­wie­dnią (szes­nast­ko­wą) war­tość w po­le edy­cyj­ne od­po­wia­da­ją­ce edy­to­wa­ne­mu ko­lo­ro­wi. Można też po­przez rę­czną edy­cję pli­ku kon­fi­gu­ra­cyj­ne­go wpro­wa­dzić war­to­ści ko­lo­ru w try­bie rgba.

Po­nad­to, dla nie­któ­rych ele­men­tów in­ter­fej­su, po­za ko­lo­rem, mo­że­my usta­lić je­szcze do­dat­ko­we atry­bu­ty. I tak:

 1. Dla me­nu moż­na usta­lić Kry­cie tła me­nu. War­tość 0% ozna­cza zu­peł­nie prze­źro­czy­ste tło. War­tość 100% ozna­cza, że me­nu bę­dzie nieprze­jrzy­ste. Moż­na ró­wnież wy­łą­czyć zu­peł­nie po­ka­zy­wa­nie iko­ny J co spo­wo­du­je za­blo­ko­wa­nie do­stę­pu do me­nu roz­wi­ja­ne­go (op­cja Wy­łącz me­nu).
 2. Dla li­stwy pod mi­nia­tu­ra­mi moż­na usta­lić Kry­cie li­stwy pod mi­nia­tu­ra­mi oraz Po­ło­że­nie pas­ka z mi­nia­tu­ra­mi. Pa­sek ten mo­że być: Cen­tro­wa­ny, do­su­nię­ty Do le­wej kra­wę­dzi, Do pra­wej oraz Do pra­wej z wy­su­wa­niem.
 3. Dla ob­ra­mo­wa­nia wy­bra­nej mi­nia­tu­ry moż­na usta­lić Gru­bość ram­ki. War­tość 0 ozna­cza brak ram­ki wo­kół wy­bra­nej mi­nia­tu­ry. Moż­na ró­wnież włą­czyć wy­świet­la­nie ram­ki wo­kół wy­bra­nej ak­tual­nie mi­nia­tu­ry w pa­ne­lu mi­nia­tur (op­cja Ram­ka w pa­ne­lu mi­nia­tur).
 4. Dla wskaź­ni­ków po­stę­pu moż­na z roz­wi­ja­nej li­sty wy­brać Wskaź­nik po­stę­pu. W ak­tual­nej wer­sji moż­na wy­brać Brak co ozna­cza, że wskaź­ni­ki po­stę­pu ła­do­wa­nia nie bę­dą wy­świet­la­ne oraz: Okrąg­ły, Po­zio­my pa­sek, Trój­kąt­ny, Cyf­ro­wyCyf­ro­wy w dół. Typ wskaź­ni­ka moż­na usta­lić nie­za­leż­nie dla ła­do­wa­nia głó­wne­go pli­ku ga­le­rii (ten wskaź­nik wy­świet­la­ny jest w cen­tral­nej czę­ści ok­na ga­le­rii pod­czas jej ła­do­wa­nia) oraz dla ła­do­wa­nia po­szcze­gól­nych slaj­dów (ten wskaź­nik jest mniej­szy i jest ulo­ko­wa­ny w le­wym gór­nym na­roż­ni­ku ok­na).
 1. Dla pola teksto­we­go moż­na usta­lić je­go wy­so­kość. War­tości z prze­dzia­łu od 0 do 1 (po­da­ne ja­ko licz­by z prze­cin­kiem) są tra­kto­wa­na jak uła­mek wy­so­ko­ści ok­na ga­le­rii. Np. war­tość 0.3 ozna­cza, że po­le tek­sto­we bę­dzie mia­ło wy­so­kość 30% wy­so­koś­ci ok­na ga­le­rii. War­to­ści po­wy­żej 1 są inter­pre­to­wa­ne ja­ko war­to­ści w pi­kse­lach. Jeś­li znacz­nik Po­le tek­sto­we pod ga­le­rią jest włą­czo­ny, to pro­gram zmniej­sza wy­so­kość slaj­dów i pod ni­mi umie­szcza pole z tek­stem. Je­śli znacz­nik ten jest wy­łą­czo­ny, to po­le z tek­stem jest na­kła­da­ne na slaj­dy. W po­le Na­zwa kla­sy css dla po­la te­ksto­we­go wpi­su­je­my na­zwę kla­sy, w któ­rej zde­fi­niu­je­my styl dla tek­stu w po­lu tek­sto­wym.
 2. Dla zdjęć wy­świe­tla­nych w ga­le­rii moż­na włą­czyć wy­gła­dza­nie kra­wę­dzi. Je­śli opcja jest wy­łą­czo­na, to wszys­tkie współ­rzę­dne usta­la­ją­ce po­ło­że­nie wy­świet­la­nia zdję­cia na ekra­nie są za­okrągla­ne do liczb cał­ko­wi­tych. Je­śli op­cja jest włą­czo­na, takie za­okrą­gla­nie nie jest wy­ko­ny­wa­ne. W tej sy­tu­acji prze­glą­dar­ka mo­że do­ko­nać re­sam­plin­gu w ce­lu lep­sze­go do­pa­so­wa­nia zdję­cia do za­da­nych współ­rzę­dnych. Uzy­ska­ne efe­kty za­le­żą od al­go­ryt­mu za­im­ple­men­to­wa­ne­go w prze­glą­dar­ce, ale ge­ne­ral­nie uzy­sku­je­my wię­kszą płyn­ność ani­mac­ji, przy nie­znacz­nie roz­my­tym obra­zie. Op­cję mo­że­my wy­łą­czyć, aby za­po­biec roz­my­ciu, je­śli wy­świet­la­ne obra­zy za­wie­ra­ją tek­sty.

Na tej kar­cie moż­na też usta­lić kil­ka do­dat­ko­wych pa­ra­me­trów zwią­za­nych z mi­nia­tu­ra­mi:

 1. Wiel­kość mi­nia­tu­rek – jest to wiel­kość (w pik­se­lach) kwad­ra­tów, w któ­rych – na do­le ok­na ga­le­rii – bę­dą wy­świet­la­ne mi­nia­tu­ry zdjęć za­mie­szczo­nych w ga­le­rii.
 2. Mar­gi­ne­sy mię­dzy mi­nia­tur­ka­mi – jest to od­stęp (w pik­se­lach), któ­ry bę­dzie do­da­wa­ny pod i nad mi­nia­tu­rą, a tak­że mię­dzy mi­nia­tu­ra­mi. In­ny­mi sło­wy, każ­da mi­nia­tu­ra bę­dzie oto­czo­na wo­kół wol­nym po­lem o za­da­nej tu wiel­ko­ści.
 3. Kry­cie mi­nia­tu­rek – to war­tość w pro­cen­tach usta­la­ją­ca sto­pień prze­jrzy­sto­ści mi­nia­tu­ry. War­tość 0 ozna­cza, że mi­nia­tu­ra jest zu­peł­nie prze­źro­czy­sta i wi­dzi­my tło znaj­du­ją­ce się pod nią. War­tość 100% ozna­cza, że pod mi­nia­tu­rą nie wi­dać zu­peł­nie tła.
 4. Za­stąp mi­nia­tu­ry ko­lo­ro­wym kwad­ra­tem – zo­bacz w przy­kła­do­wej ga­le­rii dzia­ła­nie tej op­cji. Zwróć uwa­gę na kwad­ra­ty w pra­wej dol­nej czę­ści ok­na.
 5. Umieść ikonę „Start” na mi­nia­tu­rach – je­śli ta op­cja jest włą­czo­na, to na mi­nia­tu­rze wy­świet­la­na jest iko­na 3 lub 2 (w za­leż­no­ści od te­go, czy au­to­ma­tycz­ne od­twa­rza­nie jest ak­tual­nie włą­czo­ne). Po­nad­to, po­za sa­mym wy­świet­la­niem – iko­ny te peł­nią ró­wnież fun­kcje ste­ru­ją­ce. Moż­na klik­nąć w mi­nia­tu­rę ak­tual­nie wy­bra­ną i to spo­wo­du­je uru­cho­mie­nie au­to­ma­tycz­ne­go od­twa­rza­nia slaj­dów. Moż­na też edy­to­wać Kry­cie (prze­jrzy­stość) tych ikon
 6. Opcje: Pod­po­wie­dzi w listwie z mi­nia­tu­ra­mi oraz Pod­po­wie­dzi w pa­ne­lu z mi­nia­tu­ra­mi włą­cza­ją wy­świe­tla­nie pod­po­wie­dzi po na­pro­wa­dze­niu mysz­ki od­po­wie­dnio nad mi­nia­tu­rę w dol­nym pasku lub nad mi­nia­tu­rę w pa­ne­lu z mi­nia­tu­ra­mi. Tre­ścią pod­po­wie­dzi jest opis slaj­du (o ile slajd ma przy­pi­sa­ny opis).
Ostat­nią op­cją, któ­ra edy­tu­je­my na tej kar­cie jest Efekt lu­stra. Je­śli po­da­my tu war­tość w pro­cen­tach (wy­so­koś­ci ok­na ga­lerii) więk­szą od 1, to pro­gram bę­dzie au­to­ma­tycz­nie ge­ne­ro­wał efekt lu­stra – jak np. w tej ga­le­rii.

Serwisy 3n

Logo Kombi
Logo Wirtualnej Galerii
Logo 3N STOCK PHOTOS
Logo Kombi PDF Tools
Logo Projektora K3D
Logo 3N Games