123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
o
[
]
Z
U

Kar­ta nr 12. Za­pis ga­le­rii

Kar­ta nr 12. Za­pis ga­le­rii.


Na tej za­kład­ce usta­la­my tyl­ko je­den pa­ra­metr, a mia­no­wi­cie naz­wę two­rzo­nej ga­le­rii. Aby to zro­bić, na­le­ży klik­nąć od­noś­nik ga­le­ria.xml i w ot­war­tym ok­nie po­dać tę naz­wę. Je­śli te­go nie zro­bi­my, naz­wa no­wo two­rzo­nej ga­le­rii bę­dzie właś­nie ga­le­ria. Po klik­nię­ciu przy­cis­ku Da­lej znaj­du­ją­ce­go się na tej kar­cie pro­gram wy­ko­na na­stę­pu­ją­ce czyn­no­ści (za­łóż­my, że two­rzo­na ga­le­ria ma naz­wę test):

 1. W ka­ta­lo­gu do­ce­lo­wym po­wsta­ną pli­ki:
  • test.xml – plik za­wie­ra op­cje kon­fi­gu­ru­ją­ce ga­le­rie. Ten plik bę­dzie moż­na ot­wo­rzyć w przy­szło­ści, aby zmie­nić nie­któ­re z op­cji.
  • test.js – plik kon­fi­gu­ru­ją­cy ga­le­rię. Ten plik trze­ba prze­ko­pio­wać na ser­wer, aby ga­le­ria mog­ła pra­co­wać w In­ter­ne­cie.
  • test.htm – ten plik za­wie­ra krót­ki frag­ment ko­du w ję­zy­ku html. Ten frag­ment trze­ba wkle­ić w kod na­szej stro­ny w miej­scu, gdzie ma zo­stać wy­świet­lo­na ga­leria.
  • test_g.htm – jest to plik za­wie­ra­ją­cy kod w ję­zy­ku html, któ­ry mo­że­my uru­cho­mić lo­kal­nie (na na­szym kom­pu­te­rze), aby zo­ba­czyć jak wy­glą­da ga­le­ria przed sko­pio­wa­niem jej na ser­wer.
  • vg.js – plik z wła­ści­wym ko­dem ga­le­rii. Ten plik trze­ba sko­pio­wać na ser­wer do te­go sa­me­go ka­ta­lo­gu, co plik test.js.
 1. W ka­ta­lo­gu do­ce­lo­wym pro­gram utwo­rzy pod­ka­ta­log o naz­wie ta­kiej sa­mej jak no­wo two­rzo­na ga­le­ria (w na­szym przy­kła­dzie – test). Ca­ły ka­ta­log trze­ba prze­ko­pio­wać na ser­wer do te­go sa­me­go ka­ta­lo­gu, co plik test.js.
 2. W ka­ta­lo­gu o naz­wie ga­le­rii umie­szczo­ne zo­sta­ną prze­ska­lo­wa­ne zdję­cia (któ­re pro­gram po­bie­rze z ka­ta­lo­gu źród­ło­we­go).
 3. W tym sa­mym ka­ta­lo­gu umie­szczo­ne zo­sta­ną ró­wnież pli­ki dźwię­ko­we, video oraz plik gra­ficz­ny wy­ko­rzy­sty­wa­ny do wy­świet­le­nia czo­łów­ki (je­śli wy­świet­la­nie czo­łów­ki zo­sta­nie włą­czo­ne).
 4. Po­nad­to w ka­ta­lo­gu tym zo­sta­nie utwo­rzo­ny ko­lej­ny pod­ka­ta­log o naz­wie mi­ni, w któ­rym z ko­lei zo­sta­ną umie­szczo­ne mi­nia­tu­ry pli­ków wy­świet­la­nych w ga­le­rii.

Serwisy 3n

Logo Kombi
Logo Wirtualnej Galerii
Logo 3N STOCK PHOTOS
Logo Kombi PDF Tools
Logo Projektora K3D
Logo 3N Games