123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
o
[
]
Z
U

Karta nr 5. Czasy i opóź­nie­nia

Kar­ta nr 5. Cza­sy i opóź­nie­nia.


Na tej za­kład­ce usta­la­my na­stę­pu­ją­ce cza­sy:

 1. Czas wy­świet­la­nia po­je­dyn­cze­go slaj­du. Czas wy­świet­la­nia slaj­dów po­da­je­my w mi­li­se­kun­dach (1000 ms od­po­wia­da je­dnej se­kun­dzie). Mi­ni­mal­na war­tość, ja­ką mo­że­my tu wpi­sać – to 500 ms (czy­li pół se­kun­dy).

  Do­dat­ko­wo za po­mo­cą zna­czni­ka Włącz wskaź­nik upły­wu cza­su mo­że­my włą­czyć gra­ficz­ne po­ka­zy­wa­nie upły­wu cza­su w po­sta­ci np. prze­su­wa­ją­ce­go się pas­ka po­stę­pu (wy­gląd i ko­lor wskaź­ni­ka po­stę­pu usta­li­my na in­nej kar­cie).
 2. Czas, po upły­wie któ­re­go, po uru­cho­mie­niu ga­le­rii gór­ny pa­sek me­nu oraz dol­ny pa­sek z mi­nia­tu­ra­mi zo­sta­nie au­to­ma­tycz­nie ukry­ty. Po uru­cho­mie­niu ga­le­rii pro­gram wy­świet­li na gó­rze ok­na pa­sek z iko­na­mi (po­le 1) i na do­le ok­na – pa­sek z mi­nia­tu­ra­mi (po­le 3). Po upły­wie cza­su edy­to­wa­ne­go w oma­wia­nym po­lu edy­cyj­nym, oba pas­ki zo­sta­ną au­to­ma­tycz­nie ukry­te. Po­dob­nie jak w przy­pad­ku po­prze­dniej op­cji czas po­da­je­my w mi­li­se­kun­dach. Mo­że­my tu wpi­sać też war­tość –1, co bę­dzie ozna­cza­ło, że pas­ki nie bę­dą ukry­te au­to­ma­tycz­nie po uru­cho­mie­niu ga­le­rii. War­tość 0 na­to­miast ozna­cza, że pas­ki nie po­ja­wią się w ogó­le.

  UWAGA! – Omó­wio­ne wy­żej za­leż­no­ści do­ty­czą sta­nu bez­po­śre­dnio po uru­cho­mie­niu ga­le­rii (czy­li po we­jściu na stro­nę, na któ­rej jest ga­le­ria). Np. war­tość 0 po­da­na w tym po­lu ozna­cza, że po we­jściu na stro­nę z ga­le­rią zdję­cia zo­sta­ną wy­świet­lo­ne, ale pas­ka me­nu i pas­ka z mi­nia­tu­ra­mi nie bę­dzie wi­dać, ale – po zbli­że­niu mysz­ki do kra­wę­dzi ok­na od­po­wie­dni pa­sek zo­sta­nie wy­su­nię­ty.
 3. Czas, po upły­wie któ­re­go po prze­su­nię­ciu mysz­ki znad gór­ne­go pas­ka me­nu lub dol­ne­go pas­ka z mi­nia­tu­ra­mi zo­sta­ną one au­to­ma­tycz­nie ukry­te. Op­cja dzia­ła po­dob­nie do omó­wio­nej wy­żej, ale do­ty­czy ru­chów mysz­ką nad pas­kiem me­nu i pas­kiem z mi­nia­tu­ra­mi. War­tość więk­sza od 0 ozna­cza, że po wy­je­cha­niu mysz­ką po­za ob­szar da­ne­go pas­ka, pro­gram za­czy­na od­li­czać po­da­ny czas. Po upły­nię­ciu te­go cza­su, od­po­wie­dni pa­sek zo­sta­nie ukry­ty. War­tość –1 ozna­cza, że pa­sek ni­gdy nie zo­sta­nie ukry­ty. Na­to­miast war­tość 0 ozna­cza, że pas­ki w ogó­le nie rea­gu­ją na ruch mysz­ki (czy­li je­śli nie zo­sta­ną wy­świet­lo­ne za­raz po star­cie – za po­mo­cą op­cji omó­wio­nej wy­żej), to nie zo­sta­ną już wy­świet­lo­ne w ogó­le.
 4. Moż­na za­sto­so­wać do­wol­ne kom­bi­na­cje dwóch omó­wio­nych wcześ­niej op­cji. Np. po­da­nie war­to­ści:
  • –1, –1 – ozna­cza, że pas­ki zo­sta­ną wy­świet­lo­ne przy star­cie i nie bę­dą ni­gdy ukry­wa­ne,
  • –1, 0 – ozna­cza, że pas­ki zo­sta­ną po­ka­za­ne przy star­cie i zo­sta­ną ukry­te do­pie­ro, gdy mysz­ka znaj­dzie się nad da­nym pas­kiem i zo­sta­nie znad nie­go wy­su­nię­ta, po czym pas­ki nie zo­sta­ną już ni­gdy wy­su­nię­te,
  • –1, 1000 – ozna­cza, że pas­ki zo­sta­ną po­ka­za­ne przy star­cie i zo­sta­ną ukry­te do­pie­ro, gdy mysz­ka znaj­dzie się nad da­nym pas­kiem i zo­sta­nie znad nie­go usu­nię­ta i upły­nie od te­go mo­men­tu je­dna se­kun­da; pas­ki bę­dą mog­ły być po­no­wnie wy­su­nię­te, po zbli­że­niu mysz­ki do od­po­wie­dniej kra­wę­dzi ok­na,
  • 1000, –1 – ozna­cza, że pas­ki zo­sta­ną wy­świet­lo­ne przy star­cie, ale zo­sta­ną po­tem au­to­ma­tycz­nie ukry­te po upły­wie je­dnej se­kun­dy. Na­stęp­nie zbli­że­nie mysz­ki do kra­wę­dzi ok­na wy­su­nie da­ny pa­sek, któ­ry już ni­gdy nie zo­sta­nie ukry­ty,
  • 0, –1 – ozna­cza, że pas­ki nie zo­sta­ną wy­świet­lo­ne przy star­cie, ale zbli­że­nie mysz­ki do kra­wę­dzi ok­na wy­su­nie od­po­wie­dni pa­sek, któ­ry już ni­gdy nie zo­sta­nie ukry­ty,
  • 0, 0 – ozna­cza, że pas­ki nie zo­sta­ną wy­świet­lo­ne przy star­cie i zbli­ża­nie mysz­ki do kra­wę­dzi ok­na ich nie wy­su­nie,
  • 0, 1000 – ozna­cza, że pas­ki nie zo­sta­ną wy­świet­lo­ne przy star­cie, ale zbli­że­nie mysz­ki do kra­wę­dzi ok­na wy­su­nie od­po­wie­dni pa­sek, któ­ry zo­sta­nie ukry­ty po se­kun­dzie od mo­men­tu, w któ­rym mysz­ka zo­sta­nie wy­su­nię­ta po­za pa­sek,
  • 1000, 0 – ozna­cza, że pas­ki zo­sta­ną wy­świet­lo­ne przy star­cie, po czym po se­kun­dzie zo­sta­ną ukry­te, ale zbli­że­nie mysz­ki do kra­wę­dzi ok­na już ich nie wy­su­nie,
  • 5000, 1000 (są to war­to­ści do­myśl­ne) – ozna­cza, że pas­ki zo­sta­ną wy­świet­lo­ne przy star­cie, po czym po pię­ciu se­kun­dach zo­sta­ną ukry­te, ale zbli­że­nie mysz­ki do kra­wę­dzi ok­na wy­su­nie od­po­wie­dni pa­sek, któ­ry zo­sta­nie ukry­ty po se­kun­dzie od mo­men­tu, w któ­rym mysz­ka zo­sta­nie wy­su­nię­ta po­za pa­sek.
 5. War­to zwró­cić uwa­gę na dwa spo­so­by uzys­ka­nia efek­tu nie­u­kry­wa­nia pas­ków. Je­śli obie war­to­ści bę­dą rów­ne –1, to pas­ki nie bę­dę ukry­wa­ne, a pro­gram za­re­zer­wu­je dla nich od­po­wie­dnie ob­sza­ry na gó­rze i na do­le ok­na. Zdję­cia bę­dą wy­świet­la­ne mię­dzy tak za­re­zer­wo­wa­ny­mi ob­sza­ra­mi. Je­śli na­to­miast obie war­to­ści bę­dą bar­dzo du­że (np. 100000), to czas, po któ­rym pas­ki zo­sta­ną ukry­te bę­dzie wy­no­sił od­po­wie­dnio du­żo ms, co w prak­ty­ce ró­wnież bę­dzie ozna­cza­ło brak ich ukry­wa­nia (chy­ba, że oso­ba oglą­da­ją­ca po­kaz wy­trzy­ma ty­le cza­su przed mo­ni­to­rem).
 1. Je­dnak­że pro­gram za­cho­wa się w tej sy­tua­cji ina­czej niż dla cza­sów rów­nych –1. Po­nie­waż pro­gram uzna, że pas­ki za chwi­lę zo­sta­ną ukry­te – nie re­zer­wu­je na pas­ki ob­sza­rów ok­na, ale wy­świet­la pas­ki z za­da­nym stop­niem prze­źro­czy­sto­ści. Tak więc w tej sy­tua­cji pas­ki bę­dą ca­ły czas wi­do­czne, a przez nie bę­dą prze­bi­ja­ły wy­świet­la­ne slaj­dy.
 2. Ko­lej­ne dwa cza­sy (Czas, po upły­wie któ­re­go, po wy­świet­le­niu vi­deo pa­sek z przy­cis­ka­mi ste­ru­ją­cy­mi vi­deo zo­sta­nie au­to­ma­tycz­nie ukry­ty oraz Czas, po upły­wie któ­re­go, po prze­su­nię­ciu mysz­ki znad pas­ka z przy­cis­ka­mi ste­ru­ją­cy­mi vi­deo zo­sta­nie on au­to­ma­tycz­nie ukry­ty) do­ty­czą slaj­dów, któ­re są fil­ma­mi. Ta­kie slaj­dy ma­ją do­dat­ko­wy pa­sek ste­ru­ją­cy vi­deo, któ­ry jest wy­świet­la­ny na do­le ok­na nad pas­kiem z mi­nia­tu­ra­mi.

  Tu zo­ba­czysz przy­kład ga­le­rii z ta­kim pas­kiem.

  Cza­sy tu oma­wia­ne wpły­wa­ją na za­cho­wa­nie się właś­nie te­go do­dat­ko­we­go ele­men­tu ste­ru­ją­ce­go od­twa­rza­niem fil­mu i dzia­ła­ją ana­lo­gicz­nie do cza­sów omó­wio­nych wy­żej.
 3. Li­czba kla­tek na se­kun­dę. Sil­nik ga­le­rii pra­cu­je w opar­ciu o we­wnę­trzny ze­gar, któ­ry w okreś­lo­nych od­stę­pach cza­su prze­ry­wa na chwi­lę dzia­ła­nie in­nych ap­li­ka­cji i po­wo­du­je wy­świet­le­nie ko­lej­nej klat­ki po­ka­zu. Je­śli po­kaz nie jest ani­mo­wa­ny, to czas pro­ce­so­ra jest zu­ży­wa­ny tyl­ko w mo­men­cie wy­świet­la­nia przejść mię­dzy slaj­da­mi oraz w mo­men­cie, kie­dy wy­ko­nu­je­my ja­kąś ak­cję (np. za po­mo­cą mysz­ki) i po­wo­du­je ona np. wy­su­nię­cie pas­ka z mi­nia­tu­ra­mi. W po­zo­sta­łym cza­sie (kie­dy slajd jest po pro­stu sta­tycz­nie wy­świet­la­ny) ga­le­ria nie prze­ry­wa dzia­ła­nia in­nych pro­gra­mów.

  Je­śli po­kaz slaj­dów jest ani­mo­wa­ny, to li­czba kla­tek na se­kun­dę de­cy­du­je o płyn­no­ści tej ani­ma­cji. Je­śli li­czba kla­tek na se­kun­dę jest nis­ka (np. 10) – to ruch nie jest płyn­ny, ale ob­cią­że­nie pro­ce­so­ra jest nis­kie i moż­na bez prob­le­mu wy­ko­ny­wać in­ne ope­ra­cje na­wet na kom­pu­te­rze o sła­bej mo­cy. Je­śli li­czba kla­tek na se­kun­dę jest wy­so­ka (np. 50), to ruch jest płyn­ny, ale zu­ży­cie mo­cy pro­ce­so­ra jest wyż­sze, co mo­że z ko­lei po­wo­do­wać brak płyn­no­ści pra­cy in­nych ap­li­ka­cji.

  Gale­ria spraw­dza, czy prze­glą­dar­ka ob­słu­gu­je funk­cję re­quest­Anima­tion­Fra­me i je­śli tak, to ko­rzy­sta z te­go me­cha­ni­zmu, któ­ry w no­wo­czes­nych prze­glą­dar­kach po­zwa­la osią­gnąć czę­stot­li­wość od­świe­ża­nia ani­ma­cji rów­ną czę­stot­li­wo­ści od­świe­ża­nia ekra­nu mo­ni­to­ra (a więc czę­sto po­nad 100 klatek na se­kun­dę). Przy ta­kiej czę­stot­li­wo­ści ani­ma­cje są bar­dzo płyn­ne, ale wy­ma­ga­ją moc­nej ma­sz­yny. Ga­ler­ia kon­tro­lu­je rów­nież, czy cykl wy­świet­la­nia po­je­dyn­cze­go slaj­du od­po­wia­da cza­so­wi za­dek­la­ro­wa­ne­mu w pkt 1. Może się bo­wiem zda­rzyć, że za­de­kla­ru­je­my krót­ki czas wy­świet­la­nia slaj­du (np. 1000 ms) i jedno­cześ­nie usta­li­my wy­so­ką licz­bę kla­tek na sekun­dę co spo­wo­du­je, że masz­yna nie wy­ko­na ca­łej za­ło­żo­nej anima­cji (np. prze­wi­nię­cia zdję­cia) w za­ło­żo­nym czasie. W ta­kiej sy­tua­cji ga­le­ria auto­ma­tycz­nie do­sto­su­je licz­bę kla­tek na se­kun­dę do wa­run­ków tak, że­by czas wy­świet­la­nia slaj­du był jak naj­bar­dziej zbli­żo­ny do za­ło­żo­ne­go.

  Stąd rze­czy­wi­sta li­czba kla­tek na se­kun­dę i wra­że­nie płyn­no­ści ru­chu mo­że na róż­nych kom­pu­te­rach wy­glą­dać ina­czej. Na szyb­kość wy­ko­ny­wa­nia po­szcze­gól­nych ope­ra­cji ma wpływ przede wszyst­kim wiel­kość (roz­dziel­czość) zdjęć. Im zdję­cia więk­sze, tym wię­cej cza­su za­jmu­je ich wy­świet­le­nie.
 4. Li­czba kla­tek na prze­jście. Ten pa­ra­metr usta­la ile kla­tek z po­szcze­gól­nych slaj­dów zo­sta­nie na sie­bie na­ło­żo­nych pod­czas wy­ko­ny­wa­nia prze­jścia mię­dzy slaj­da­mi. Je­śli np. li­czba kla­tek na se­kun­dę bę­dzie rów­na 50, a li­czba kla­tek na prze­jście rów­na 10, tzn. że prze­jście bę­dzie trwa­ło 0,2 se­kun­dy (li­czba kla­tek na prze­jście sta­no­wi w tym wy­pad­ku 1/5, czy­li 2/10 cał­ko­wi­tej li­czby kla­tek na se­kun­dę).

  Je­śli czas wy­świet­la­nia po­je­dyn­cze­go slaj­du zo­sta­nie usta­wio­ny na 1 se­kun­dę, to 0.8 se­kun­dy bę­dzie wy­świet­la­ny slajd „czy­sty”, a 0,2 se­kun­dy bę­dzie trwa­ła zmia­na je­dne­go slaj­du na dru­gi.

  Te trzy pa­ra­me­try (czas wy­świet­la­nia po­je­dyn­cze­go slaj­du, li­czba kla­tek na se­kun­dę oraz li­czba kla­tek na prze­jście) mu­szą być ze so­bą sko­re­lo­wa­ne tak, by uzys­kać wła­ści­wy efekt i w du­żym stop­niu za­le­żą od wy­bra­ne­go ty­pu prze­jścia. Np. dla prze­jścia ty­pu Wstę­ga li­czba kla­tek na prze­jście mu­si być sto­sun­ko­wo du­ża, aby uzys­kać wra­że­nie przy­spie­sza­nia i spo­wal­nia­nia ru­chu slaj­du. Z ko­lei ta­ka sa­ma li­czba kla­tek na prze­jście dla zwyk­łe­go prze­ni­ka­nia spo­wo­du­je, że czas prze­ni­ka­nia bę­dzie zbyt dłu­gi i efekt bę­dzie ma­ło cie­ka­wy.

  Za­chę­cam do eks­pe­ry­men­to­wa­nia i do­bra­nia wła­ści­wych dla na­sze­go po­ka­zu pa­ra­me­trów.

Serwisy 3n

Logo Kombi
Logo Wirtualnej Galerii
Logo 3N STOCK PHOTOS
Logo Kombi PDF Tools
Logo Projektora K3D
Logo 3N Games