123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
o
[
]
Z
U

Karta nr 8. Inne opcje

Karta nr 8. Inne opcje.


Na tej kar­cie usta­la­my na­stę­pu­ją­ce op­cje:

  1. Za­my­ka­nie ga­le­rii. W to po­le edy­cyj­ne na­le­ży wpi­sać kod Ja­vaS­cript (a w szcze­gól­no­ści naz­wę fun­kcji), któ­ra zo­sta­nie wy­ko­na­na po uży­ciu iko­ny * w gór­nym pas­ku z iko­na­mi. Je­śli to po­le po­zo­sta­wisz pu­ste, iko­na za­my­ka­nia ga­le­rii nie bę­dzie wy­świet­la­na.
  2. Wy­muś ob­słu­gę kla­wia­tu­ry. Ga­le­ria ob­słu­gu­je skró­ty kla­wi­szo­we, jak to opi­sa­no w tym te­ma­cie. Je­dnak, aby ga­le­ria rea­go­wa­ła na kla­wia­tu­rę mu­si mieć tzw. fo­cus (czy­li ok­no z ga­le­rią mu­si być wcześ­niej klik­nię­te, tj. uak­ty­wnio­ne). Mo­żesz je­dnak wy­mu­sić na przeg­lą­dar­ce, aby wszyst­kie zda­rze­nia z kla­wia­tu­ry wy­sy­ła­ła do ok­na z ga­le­rią. Aby tak się dzia­ło, za­znacz oma­wia­ny zna­cznik. Zwróć je­dnak uwa­gę na kil­ka istot­nych ele­men­tów z tym zwią­za­nych: je­śli na stro­nie bę­dzie kil­ka ga­le­rii – to op­cja ta nie zda eg­za­mi­nu, bo nie bę­dzie moż­na zde­cy­do­wać, do któ­re­go ok­na są wy­sy­ła­ne in­for­ma­cje z kla­wia­tu­ry. Po­nad­to, je­śli na stro­nie po­za ga­le­rią są in­ne ele­men­ty ob­słu­gi­wa­ne przez kla­wia­tu­rę (np. for­mu­larz), to włą­cze­nie tej op­cji unie­moż­li­wi ich dzia­ła­nie.
  3. Za­trzy­maj au­to­ma­tycz­ną zmia­nę slaj­dów po wy­bra­niu in­ne­go slaj­du. Je­że­li ta op­cja jest włą­czo­na, to każ­de rę­czne wy­bra­nie slaj­du (czy to z li­sty mi­nia­tur na do­le ok­na, czy to z pa­ne­lu z mi­nia­tu­ra­mi) spo­wo­du­je za­trzy­ma­nie au­to­ma­tycz­nej pre­zen­ta­cji slaj­dów.
  1. Za­trzy­maj au­to­ma­tycz­ną zmia­nę slaj­dów po wy­świet­le­niu ostat­nie­go slaj­du. Włą­cze­nie tej op­cji spo­wo­du­je za­trzy­ma­nie au­to­ma­tycz­nej pre­zen­ta­cji slaj­dów po osiąg­nię­ciu ostat­nie­go slaj­du w pre­zen­ta­cji.
  2. Wy­świetl gór­ny pa­sek z iko­na­mi. Do­myśl­nie ta op­cja jest włą­czo­na i gór­ny pa­sek z iko­na­mi jest wy­świet­la­ny zgo­dnie z in­ny­mi op­cja­mi usta­lo­ny­mi na in­nych kar­tach. Tu moż­na je­dnak po pier­wsze wy­łą­czyć go cał­ko­wi­cie i po dru­gie – za po­mo­cą op­cji Nie ukry­waj pas­ka z iko­na­mi spo­wo­do­wać, aby nie­za­leż­nie od in­nych op­cji był zaw­sze do­stęp­ny.
  3. Wy­świetl iko­nę do­stę­pu do pa­ne­lu wy­bie­ra­nia slaj­dów. Op­cja po­zwa­la za­de­cy­do­wać czy iko­na F jest wy­świet­la­ny na gór­nym pas­ku z iko­na­mi.
  4. Wy­świetl iko­nę „Start”. Op­cja po­zwa­la za­de­cy­do­wać czy iko­na 3 jest wy­świet­la­ny na gór­nym pas­ku z iko­na­mi.
  5. Wy­świetl strzał­ki prze­wi­ja­nia slaj­dów w le­wo i w pra­wo. Op­cja po­zwa­la za­de­cy­do­wać czy strzał­ki prze­wi­ja­nia slaj­dów (po le­wej i pra­wej stro­nie ok­na z ga­le­rią) są wy­świet­la­ne.
  6. Wy­świetl iko­nę peł­ne­go ekra­nu. Op­cja po­zwa­la za­de­cy­do­wać czy iko­na o jest wy­świet­la­ny na gór­nym pas­ku z iko­na­mi. Iko­na ta mi­mo włą­cze­nia oma­wia­nej op­cji nie bę­dzie wy­świet­la­ny, je­że­li przeg­lą­dar­ka in­ter­ne­to­we nie ob­słu­gu­je fun­kcji peł­ne­go ekra­nu.

Serwisy 3n

Logo Kombi
Logo Wirtualnej Galerii
Logo 3N STOCK PHOTOS
Logo Kombi PDF Tools
Logo Projektora K3D
Logo 3N Games