123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
o
[
]
Z
U

Zasady licencjonowania

Oprogramowanie do­stęp­ne w na­szym serwisie nie jest sprze­da­wa­ne, a li­cen­cjo­no­wa­ne. Ozna­cza to, że ku­pu­jesz (lub otrzy­mu­jesz bez­płat­nie – w przy­pad­ku wer­sji de­mon­stra­cyj­nych) wy­łą­cznie li­cen­cję na pra­wo do ko­rzy­sta­nia z pro­gra­mu.

Pro­du­cent pro­gra­mu ofe­ru­je dwa ro­dza­je li­cen­cji na użyt­ko­wa­nie kopii pa­kie­tu Wir­tual­nej Ga­le­rii Fo­to­gra­fii. Po­ni­żej oma­wia­my te li­cen­cje oraz po­da­je­my wzor­ce umów li­cen­cyj­nych dla każ­de­go z ty­pów li­cen­cji wraz z ob­ja­śnie­nia­mi.

1. Li­cen­cja bez­ter­mi­no­wa

Li­cen­cja bez­ter­mi­no­wa udzie­la­na jest na czas nie­okre­ślo­ny.

Pro­gram prze­zna­czo­ny jest do pra­cy w sieci, w związ­ku z tym li­cen­cja okreś­la za­ró­wno li­czbę sta­no­wisk kom­pu­te­ro­wych, na któ­rych pro­gram mo­że być uru­cha­mia­ny, jak i li­czbę do­men, któ­re pro­gram mo­że ob­słu­gi­wać. Standardowa li­cen­cja bez­ter­mi­no­wa zaw­sze jest udzie­la­na na trzy sta­no­wis­ka kom­pu­te­ro­we, na­to­miast li­czba do­men, któ­re pro­gram mo­że ob­słu­gi­wać jest uza­leż­nio­na od ce­ny li­cen­cji. Pro­gram mo­że być prze­no­szo­ny z kom­pu­te­ra na in­ny kom­pu­ter pod wa­run­kiem prze­strze­ga­nia li­czby je­dno­cześ­nie za­in­sta­lo­wa­nych sta­no­wisk zgo­dnej z li­czbą wy­szcze­gól­nio­ną w umo­wie li­cen­cyj­nej.

Pro­gram in­sta­lu­ją­cy pod­czas in­sta­la­cji pa­kie­tu łą­czy się po­przez In­ter­net z na­szym ser­we­rem w ce­lu uwie­rzy­tel­nie­nia li­cen­cji. Ope­ra­cja ta jest wy­ko­ny­wa­na je­dno­krot­nie.

Po zwe­ry­fi­ko­wa­niu nu­me­ru li­cen­cji i utwo­rze­niu pier­wszej ga­le­rii pro­gram wy­ge­ne­ru­je plik o naz­wie vg.js, któ­ry jest pli­kiem wy­ko­ny­wal­nym ga­le­rii. Plik ten ma za­ko­do­wa­ne do­me­ny, któ­re mo­że ob­słu­gi­wać. Do­me­ny te wy­szcze­gól­nia­my w mo­men­cie in­sta­la­cji pro­gra­mu. Jest moż­li­wa zmia­na ob­słu­gi­wa­nych do­men, pod wa­run­kiem, że ich łą­czna li­czba nie prze­kra­cza li­czby wy­szcze­gól­nio­nej w li­cen­cji.

Po­nie­waż nie mo­że­my za­gwa­ran­to­wać po­pra­wnej pra­cy na­sze­go ser­we­ra na czas nie­o­kreś­lo­ny, użyt­ko­wnik po­wi­nien za­cho­wać plik VG_li­cen­ce.­dat, któ­ry zo­sta­nie wy­ge­ne­ro­wa­ny au­to­ma­tycz­nie po uwie­rzy­tel­nie­niu li­cen­cji na na­szym ser­we­rze i zo­sta­nie za­pi­sa­ny w tym sa­mym ka­ta­lo­gu co pro­gram vg.exe. Plik ten bę­dzie mógł być uży­ty do uwie­rzy­tel­nie­nia po­sia­da­nej ko­pii pro­gra­mu w sy­tua­cji, gdy­by w przy­szło­ści nasz ser­wer unie­moż­li­wiał ta­ką we­ry­fi­ka­cję.

Mi­mo, że li­cen­cja jest bez­ter­mi­no­wa nie mo­że­my ró­wnież za­gwa­ran­to­wać, że pro­gram bę­dzie pra­co­wał pod kon­tro­lą przy­szłych sy­ste­mów ope­ra­cyj­nych i na przy­szłych kom­pu­te­rach i w przy­szłych prze­glą­dar­kach in­ter­ne­to­wych.

Po­za ewen­tual­nym wspo­mnia­nym wy­żej je­dno­krot­nym po­łą­cze­niem z na­szym ser­we­rem, li­cen­cja bez­ter­mi­no­wa nie wy­ma­ga do pra­cy pa­kie­tu ak­ty­wne­go po­łą­cze­nia z In­ter­ne­tem.

Sprawdź tę li­cen­cję w skle­pie.

Li­cen­cja bez­ter­mi­no­wa opar­ta jest o na­stę­pu­ją­cy wzo­rzec umo­wy:

Li­cen­cja

na użyt­ko­wa­nie ko­pii pa­kie­tu Wir­tual­na Ga­le­ria Fo­to­gra­fii
o nu­me­rze li­cen­cyj­nym

(tu nu­mer li­cen­cji na­da­ny przez pro­du­cen­ta)

Pro­du­cent oraz wła­ści­ciel praw au­tor­skich do pro­gra­mu, tj. fir­ma 3N Usłu­gi Kom­pu­te­ro­we z sie­dzi­bą w Ko­sza­li­nie przy uli­cy Za­ko­le 20/7, udzie­la li­cen­cjo­bior­cy nie­wy­łą­cznej li­cen­cji na użyt­ko­wa­nie ko­pii pro­gra­mu Wir­tual­na Ga­le­ria Fo­to­gra­fii v. (tu numer wersji) na na­stę­pu­ją­cych wa­run­kach:

 1. Dal­sze użyt­ko­wa­nie pa­kie­tu ozna­cza, że li­cen­cjo­bior­ca zga­dza się na wszyst­kie wa­run­ki ni­niej­szej umo­wy li­cen­cyj­nej. Li­cen­cjo­bior­ca jest użyt­ko­wni­kiem ko­pii pro­gra­mu o in­dy­wi­dual­nym nu­me­rze li­cen­cyj­nym (tu nu­mer li­cen­cji) na­da­nym przez pro­du­cen­ta.

 2. Li­cen­cjo­bior­ca zo­bo­wią­zu­je się do:
  1. a)nieu­do­stęp­nia­nia po­sia­da­nej ko­pii pro­gra­mu, klu­cza ak­ty­wa­cyj­ne­go oraz nu­me­ru li­cen­cji in­nym oso­bom w ża­dnej for­mie,
  2. b)nie­zmie­nia­nia ko­du pro­gra­mu w ja­kim­kol­wiek ce­lu,
  3. c)nie­wy­ko­rzy­sty­wa­nia w czę­ści lub w ca­ło­ści ja­kich­kol­wiek in­for­ma­cji za­war­tych w pli­kach pro­gra­mu lub w do­ku­men­ta­cji pro­gra­mu do ce­lów in­nych niż użyt­ko­wa­nie pro­gra­mu zgo­dnie z je­go prze­zna­cze­niem.

  Nie­do­trzy­ma­nie przez li­cen­cjo­bior­cę wa­run­ków umo­wy spo­wo­du­je żą­da­nie przez pro­du­cen­ta od li­cen­cjo­bior­cy po­kry­cia wszyst­kich strat z te­go wy­ni­ka­ją­cych.

 1. Pro­du­cent zo­bo­wią­zu­je się do:
  1. a)za­pe­wnie­nia po­pra­wnej pra­cy Krea­to­ra Ga­le­rii pod sy­ste­ma­mi ope­ra­cyj­ny­mi: Win­dows XP, Win­dows 7 i Win­dows 10 oraz po­pra­wnej pra­cy ga­le­rii w przeg­lą­dar­kach ob­słu­gu­ją­cych tech­no­lo­gię HTML5 oraz Ja­va­Script,
  2. b)bez­płat­ne­go po­pra­wia­nia błę­dów wska­za­nych przez ku­pu­ją­ce­go przez okres obo­wią­zy­wa­nia umo­wy li­cen­cyj­nej, je­dnak nie dłu­żej niż okres je­dne­go ro­ku od dnia za­ku­pu. Za błę­dy uwa­ża się ta­kie dzia­ła­nie pro­gra­mu, któ­re jest nie­zgo­dne z opi­sem za­war­tym w pli­kach po­mo­cy do pro­gra­mu oraz każ­de dzia­ła­nie pro­gra­mu pro­wa­dzą­ce do za­wie­sze­nia (czy­li nie­kon­tro­lo­wa­ne­go za­trzy­ma­nia pra­cy) pro­gra­mu. In­ne po­praw­ki, udos­ko­na­le­nia lub wpro­wa­dze­nie no­wych fun­kcji, a w szcze­gól­no­ści do­sto­so­wa­nie pa­kie­tu do pra­cy pod kon­tro­lą przy­szłych sy­ste­mów ope­ra­cyj­nych, pro­du­cent wy­ko­na nie­od­płat­nie lub od­płat­nie w za­leż­no­ści od stop­nia zło­żo­no­ści wpro­wa­dzo­nych zmian.

 2. Pro­du­cent ani sprze­daw­ca nie od­po­wia­da­ją za wszel­kie stra­ty wy­ni­ka­ją­ce z uży­wa­nia bądź nie­moż­no­ści uży­wa­nia pro­gra­mu.

 3. Za­ku­pio­na ko­pia pro­gra­mu mo­że być użyt­ko­wa­na na trzech sta­no­wis­kach kom­pu­te­ro­wych i mo­że ob­słu­gi­wać (tu wy­szcze­gól­nio­na li­czba) do­men in­ter­ne­to­wych.

 4. Li­cen­cja udzie­la­na jest na czas nie­okre­ślo­ny.

 5. Fak­tu­ra za­ku­pu jest je­dy­nym do­wo­dem le­gal­ne­go po­sia­da­nia i użyt­ko­wa­nia ko­pii pakietu, o któ­rym mo­wa.

 6. W spra­wach nie ure­gu­lo­wa­nych w ni­niej­szej li­cen­cji obo­wią­zu­ją prze­pi­sy Usta­wy o Pra­wie Au­tor­skim i Pra­wach Po­kre­wnych.

2. Li­cen­cja na wer­sję de­mon­stracyjną

Li­cen­cja na wer­sję de­mon­stra­cyj­na udzie­la­na jest na czas nie­o­kreś­lo­ny. W tym wa­rian­cie li­cen­cja ge­ne­ro­wa­na jest au­to­ma­tycz­nie przez pro­gram in­sta­la­cyj­ny.

Nie jest wy­ma­ga­ne po­łą­cze­nie z naszym ser­we­rem za­ró­wno pod­czas in­sta­la­cji, jak i póź­niej pod­czas pra­cy pro­gra­mu.
Ogra­ni­cze­nia wer­sji de­mon­stra­cyj­nej znaj­dziesz w po­niż­szej umo­wie li­cen­cyj­nej.

Tu po­bie­rzesz wer­sję de­mon­stra­cyj­ną pa­kie­tu, a tu zo­ba­czysz jak prak­tycz­nie wy­glą­dają ograniczenia wersji demonstracyjnej.
Li­cen­cja na wer­sję de­mon­stra­cyj­ną opar­ta jest o na­stę­pu­ją­cy wzo­rzec umo­wy:

Li­cen­cja

na użyt­ko­wa­nie kopii wer­sji de­mon­stra­cyj­nej pa­kie­tu Wir­tu­al­na Ga­le­ria Fo­to­grafii

Pro­du­cent oraz wła­ści­ciel praw au­tor­skich do pro­gra­mu, tj. fir­ma 3N Usłu­gi Kom­pu­te­ro­we z sie­dzi­bą w Ko­sza­li­nie przy uli­cy Za­ko­le 20/7, udzie­la li­cen­cjo­bior­cy nie­wy­łą­cznej li­cen­cji na użyt­ko­wa­nie ko­pii wer­sji de­mon­stra­cyj­nej pro­gra­mu Wir­tual­na Ga­le­ria Fo­to­gra­fii v. 6.x na na­stę­pu­ją­cych wa­run­kach:

 1. Dalsze użytkowanie pakietu oznacza, że licencjobiorca zgadza się na wszystkie warunki niniejszej umowy licencyjnej.

 2. Li­cen­cjo­bior­ca zo­bo­wią­zu­je się do:
  1. a)nie­zmie­nia­nia ko­du pro­gra­mu w ja­kim­kol­wiek ce­lu,
  2. b)nie­wy­ko­rzy­sty­wa­nia w czę­ści lub w ca­ło­ści ja­kich­kol­wiek in­for­ma­cji za­war­tych w pli­kach pro­gra­mu lub w do­ku­men­ta­cji pro­gra­mu do ce­lów in­nych niż użyt­ko­wa­nie pro­gra­mu zgo­dnie z je­go prze­zna­cze­niem.

  Nie­do­trzy­ma­nie przez li­cen­cjo­bior­cę wa­run­ków umo­wy spo­wo­du­je żą­da­nie przez pro­du­cen­ta od li­cen­cjo­bior­cy po­kry­cia wszyst­kich strat z te­go wy­ni­ka­ją­cych.

 1. Ograniczenia wer­sji de­mon­stra­cyj­nej po­le­ga­ją na:
  1. a)au­to­ma­tycz­nym do­da­niu trzech przy­cis­ków na gór­nej bel­ce z przy­cis­ka­mi. Przy­cis­ki te ot­wie­ra­ją: ok­no in­for­mu­ją­ce o wer­sji de­mon­stra­cyj­nej, stro­nę do­mo­wą ga­le­rii oraz stro­nę fir­mo­wą pro­du­cen­ta ga­le­rii,
  2. b)au­to­ma­tycz­nym do­da­niu je­dne­go slaj­du (na dru­giej po­zy­cji) sta­no­wią­ce­go rek­la­mę pro­du­cen­ta. Nie­do­zwo­lo­ne jest mo­dy­fi­ko­wa­nie ko­du pro­gra­mu w ce­lu usu­nię­cia wy­mie­nio­nych wy­żej ele­men­tów.

 2. Pro­du­cent nie od­po­wia­da za wszel­kie stra­ty wy­ni­ka­ją­ce z uży­wa­nia bądź nie­moż­no­ści uży­wa­nia pro­gra­mu.

 3. Ko­pia pro­gra­mu mo­że być użyt­ko­wa­na na do­wol­nej li­czbie sta­no­wisk kom­pu­te­ro­wych i ob­słu­gu­je do­wol­ną li­czbę do­men in­ter­ne­to­wych.

 4. Li­cen­cja udzie­la­na jest na czas nie­o­kreś­lo­ny.

 5. Ko­pia de­mon­stra­cyj­na pro­gra­mu nie mo­że być użyt­ko­wa­na w ce­lach ko­mer­cyj­nych.

 6. W spra­wach nie ure­gu­lo­wa­nych w ni­niej­szej li­cen­cji obo­wią­zu­ją prze­pi­sy Usta­wy o Pra­wie Au­tor­skim i Pra­wach Po­kre­wnych.

3. Li­cen­cje firm trze­cich wy­ko­rzy­sta­ne w pa­kie­cie

W pro­gra­mie wy­ko­rzy­sta­no bib­lio­te­kę do od­czy­tu i za­pi­su pl­ików JPG opar­tą na pra­cach In­de­pen­dent JPEG Group zgodnie z licencją.

W programie wykorzystano bibliotekę do odczytu i zapisu plików PNG zgodnie z licencją.


^

Serwisy 3n

Logo Kombi
Logo Wirtualnej Galerii
Logo 3N STOCK PHOTOS
Logo Kombi PDF Tools
Logo Projektora K3D
Logo 3N Games