123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
o
[
]
Z
U

Wprowadzenie

Na tej stro­nie wy­ja­śnia­my pod­sta­wo­we po­ję­cia zwią­za­ne z bu­do­wą, wy­glą­dem, na­zew­nictwem, two­rze­niem i obsłu­gą pa­kie­tu.

(Uwaga – je­śli w którym­kol­wiek miej­scu te­go ser­wi­su klik­niesz odno­śnik i on prze­su­nie Cię w inne miej­sce stro­ny, to ikona / znaj­du­ją­ca się po prawej stro­nie w gór­nym me­nu stro­ny prze­nie­sie Cię z po­wro­tem do miej­sca, w któ­rym by­łeś).

 1. Podstawy
 2. Interfejs galerii
 3. Skróty klawiszowe


 1. Podstawy   ^

Fot. 1.
Wir­tual­na Ga­le­ria Fo­to­gra­fii w ok­nie przeg­lą­dar­ki in­ter­ne­to­wej.
Po ot­war­ciu stro­ny in­ter­ne­to­wej, na któ­rej znaj­du­je się Wir­tual­na Ga­le­ria Fo­to­gra­fii zo­ba­czy­my ok­no głów­ne ga­le­rii jak na Fot. 1. W oknie tym mo­że­my wy­róż­nić trzy po­la: na gó­rze – ozna­czo­ny cyf­rą 1 – pa­sek me­nu, w cen­tral­nej czę­ści – ozna­czo­ne cyf­rą 2 – po­le, w któ­rym wy­świet­la­ne bę­dą pre­zen­to­wa­ne slaj­dy, w dol­nej czę­ści – ozna­czo­ny cyf­rą 3 – pa­sek z mi­nia­tu­ra­mi.

Ponadto – po kliknię­ciu iko­ny F (któ­ra mo­że być opcjo­nal­nie do­stę­pna w pa­sku me­nu) zo­ba­czy­my Pa­nel z mi­nia­tu­ra­mi ozna­czo­ny cy­frą 4 na Fot. 2. Panel z mi­nia­tu­ra­mi mo­że też być (opcjo­nal­nie) ot­wie­ra­ny auto­ma­tycz­nie pod­czas star­tu ga­le­rii.

Fot. 2.
Panel z miniaturami.
Pli­kiem od­po­wie­dzial­nym za wy­świet­le­nie ga­le­rii jest plik o naz­wie vg.js. Plik ten po uru­cho­mie­niu (po­przez stro­nę in­ter­ne­to­wą, na któ­rej się znaj­du­je) szu­ka pli­ku kon­fi­gu­ra­cyj­ne­go o roz­sze­rze­niu js, któ­re­go naz­wę na­le­ży prze­ka­zać do ga­le­rii po­przez wpi­sa­nie jej w kod stro­ny in­ter­ne­to­wej.

Po od­czy­ta­niu pli­ku kon­fi­gu­ra­cyj­ne­go plik ga­le­rii (vg.js) już „wie” jak wy­świet­lać zdję­cia w ga­le­rii. Po­nad­to – z pli­ku kon­fi­gu­ra­cyj­ne­go ga­le­ria do­wia­du­je się, gdzie znaj­du­je się ko­lej­ny plik o roz­sze­rze­niu js, w któ­rym z ko­lei znaj­du­je się li­sta zdjęć do wy­świet­le­nia.

Zdję­cia do wy­świet­le­nia w ga­le­rii mu­szą być przy­go­to­wa­ne w dwóch wiel­ko­ściach, tj.: ja­ko „duże” – w ta­kim wy­mia­rze w ja­kim chce­my je osta­te­cznie oglą­dać w ok­nie ga­le­rii (na Fot. 1 – w po­lu 2) oraz ja­ko tzw. „miniaturki”, któ­re bę­dą wy­świet­la­ne na do­le ok­na (na Fot. 1 – w po­lu 3). Te sa­me mi­nia­tur­ki są wy­ko­rzy­sty­wa­ne do wy­świet­le­nia pa­ne­lu z mi­nia­tu­ra­mi (po­le 4 na Fot. 2).

Pod­su­mo­wu­jąc – do pra­wid­ło­we­go wy­świet­le­nia ga­le­rii wy­ma­ga­ne jest:
 1. Przy­go­to­wa­nie „dużych” zdjęć do ga­le­rii.
 2. Przy­go­to­wa­nie mi­nia­tu­rek do ga­le­rii.
 3. Przy­go­to­wa­nie li­sty pli­ków.
 4. Usta­le­nie op­cji (cza­su wy­świet­la­nia, spo­so­bu ani­ma­cji, dźwię­ków, itp.), czy­li przy­go­to­wa­nie pli­ku kon­fi­gu­ra­cyj­ne­go.
 5. Prze­ka­za­nie naz­wy pli­ku kon­fi­gu­ra­cyj­ne­go do pli­ku vg.js i osa­dze­nie te­go pli­ku na stro­nie in­ter­ne­to­wej (czy­li wpi­sa­nie od­po­wie­dnich po­le­ceń w plik stro­ny in­ter­ne­to­wej).

Jak wi­dzi­my, czyn­no­ści tych jest cał­kiem spo­ro, dla­te­go też przy­go­to­wa­liś­my Kre­ator Ga­le­rii (pro­gram o naz­wie vg.exe), któ­ry au­to­ma­ty­zu­je wy­mie­nio­ne wy­żej czyn­no­ści.

Pro­gram za­wie­ra sze­reg kart, przez któ­re użyt­ko­wnik mu­si przejść za­zna­cza­jąc (wy­bie­ra­jąc lub wpi­su­jąc) na każ­dej kar­cie od­po­wie­dnie op­cje. Op­cje po­gru­po­wa­no te­ma­tycz­nie, a na ko­lej­nych pod­stro­nach tej po­mo­cy omó­wio­no szcze­gó­ło­wo za­war­tość każ­dej kar­ty oraz zna­cze­nie po­szcze­gól­nych op­cji. Ak­tual­nie dy­stry­buo­wa­na wer­sja po­sia­da na­stę­pu­ją­ce kar­ty:
 1. Wy­bór wer­sji pro­gra­mu
 2. Ot­wie­ra­nie ga­le­rii
 3. Ka­ta­lo­gi i zdję­cia
 4. Znak wo­dny
 5. Cza­sy i opóź­nie­nia
 6. Ani­ma­cja i prze­jścia
 7. Ko­lo­ry i mi­nia­tu­ry
 8. Inne opcje
 9. Dźwięki
 10. Czo­łów­ka
 11. Od­noś­ni­ki
 12. Za­pis ga­le­rii
 13. Li­sta zdjęć
 14. Za­koń­cze­nie

Na każ­dej kar­cie pro­gram udo­stęp­nia przy­cisk Po­moc, któ­re­go uży­cie skie­ru­je nas bez­po­śre­dnio na od­po­wie­dnią stro­nę ni­niej­sze­go ser­wi­su.

 1. Interfejs galerii   ^

Fot. 3.
Me­nu w ok­nie ga­le­rii.
Na Fot. 3 wi­dzi­my okno galerii z otwar­tym me­nu roz­wij­an­ym. Nad roz­wi­nię­tym me­nu wi­dzi­my rząd ikon. Ak­tual­nie dy­stry­buo­wa­na wer­sja za­wie­ra na­stę­pu­ją­ce ikony:

EIkona otwiera panel z in­for­ma­cją o wer­sji de­mon­stra­cyj­nej. Ikona nie wystę­pu­je w wer­sji ko­mer­cyj­nej.
uIkona otwiera stro­nę do­mo­wą ga­le­rii. Ikona nie wystę­pu­je w wer­sji ko­mer­cyj­nej.
#Ikona otwiera stro­nę do­mo­wą pro­du­cen­ta gale­rii (fir­my 3n). Ikona nie wystę­pu­je w wer­sji ko­mer­cyj­nej.
%Ikona ot­wie­ra stro­nę ty­tu­ło­wą (czo­łów­kę) ga­le­rii. Je­śli ga­le­ria nie za­wie­ra czo­łów­ki, ta ikona nie wy­stę­pu­je. Mo­żesz spraw­dzić dzia­ła­nie tej ikony w tej przy­kła­do­wej ga­le­rii.
JIkona rozwija me­nu z na­stę­pu­ją­cy­mi po­zy­cja­mi:
 • Autoukry­wa­nie me­nu i mi­nia­tu­rek. Je­śli op­cja jest wy­bra­na (za­zna­czo­na), po upły­wie okreś­lo­ne­go cza­su pa­sek z gór­nym me­nu oraz znaj­du­ją­cy się na do­le ok­na ga­le­rii pa­sek z mi­nia­tu­ra­mi zo­sta­nie ukry­ty. Na za­kład­ce Cza­sy i opóź­nie­nia krea­to­ra ga­le­rii (pro­gra­mu vg.exe) moż­na usta­lić ten czas oraz po­cząt­ko­wy stan oma­wia­nej op­cji.
 • Kad­ruj do wy­mia­rów ok­na. Op­cja ma za­sto­so­wa­nie tyl­ko w sy­tua­cji, gdy op­cja omó­wio­na ni­żej (Ani­ma­cja slaj­dów) jest wy­łą­czo­na. W tej sy­tua­cji ko­lej­ne zdję­cia są po pro­stu wy­świet­la­ne przez okreś­lo­ny czas w ok­nie przeg­lą­dar­ki. Je­śli oma­wia­na op­cja jest wy­łą­czo­na, zdję­cie jest ska­lo­wa­ne tak, by w ca­ło­ści zo­sta­ło wy­świet­lo­ne w ok­nie. Mo­gą przy tym po­ja­wić się po bo­kach (lub na gó­rze i do­le) zdję­cia mar­gi­ne­sy w ko­lo­rze tła. Je­śli op­cja jest włą­czo­na, zdję­cie zo­sta­nie po­więk­szo­ne i wy­kad­ro­wa­ne tak, by mar­gi­ne­sów nie by­ło. Stan po­cząt­ko­wy tej op­cji moż­na usta­wić na za­kład­ce Ani­ma­cja i prze­jścia (op­cja Kad­ruj do wy­mia­rów ok­na).
 • Ani­ma­cja slaj­dów. Je­śli op­cja jest włą­czo­na – slaj­dy pod­czas po­ka­zu są ani­mo­wa­ne. Ani­ma­cja po­le­ga na prze­su­wa­niu ok­na ga­le­rii po po­wie­rzchni zdję­cia (tzw. pa­no­ra­mo­wa­niu) oraz po­więk­sza­niu zdję­cia w cza­sie je­go wy­świet­la­nia (zoomo­wa­niu). Oba pa­ra­me­try moż­na usta­lić w krea­to­rze ga­le­rii na za­kład­ce Ani­ma­cja i przej­ścia.
 • Prze­ni­ka­nie, Mi­gaw­ka, Przesuwanie, Najazd/Odjazd, Wstęga. Te op­cje wza­jem­nie się wy­klu­cza­ją i usta­la­ją spo­sób, w ja­ki zdję­cia na­stę­pu­ją po so­bie. Stan po­cząt­ko­wy tej op­cji usta­li­my w krea­to­rze ga­le­rii na za­kład­ce Ani­ma­cja i prze­jścia (op­cja Prze­jście).
 • O pro­gra­mie. Ta po­zy­cja me­nu ot­wo­rzy ok­no in­for­ma­cyj­ne pro­gra­mu Vir­tual­Gal­le­ry.
0
1
Te ikony wy­stę­pu­ją wy­mien­nie i włą­cza­ją lub wy­łą­cza­ją dźwięk w pre­zen­ta­cji. Stan po­cząt­ko­wy tej op­cji moż­na usta­lić w Krea­to­rze Ga­le­rii na za­kład­ce Dźwię­ki (op­cja Włącz od­twa­rza­nie dźwię­ków).
2
3
Te ikony włą­cza­ją lub wy­łą­cza­ją po­kaz slaj­dów. Je­śli wy­bra­na jest ikona Pau­za slaj­dy moż­na zmie­niać al­bo za po­mo­cą mysz­ki przez wska­za­nie ko­lej­ne­go zdję­cia na pas­ku z mi­nia­tu­ra­mi (na do­le ok­na), al­bo za po­mo­cą kla­wi­szy kur­so­ra na kla­wia­tu­rze. Stan po­czą­tkowy tej op­cji moż­na usta­lić w Krea­to­rze Ga­le­rii na za­kład­ce Czo­łów­ka (op­cja Włącz „Start” po uru­cho­mie­niu ga­le­rii).
o
n
Te ikony włą­cza­ją lub wy­łą­cza­ją tryb peł­no­ekra­no­wy (tzw. ful­lscre­en). Nie moż­na skon­fi­gu­ro­wać ga­le­rii tak, by uru­cha­mia­ła się w try­bie peł­no­ekra­no­wym. Ikony są do­stęp­ne tyl­ko w przy­pad­ku uru­cho­mie­nia ga­le­rii w przeg­lą­dar­ce, któ­ra ob­słu­gu­je tryb peł­no­ekra­no­wy.


 1. Skró­ty kla­wi­szo­we   ^

W ok­nie galerii dzia­ła­ją na­stę­pu­ją­ce skró­ty kla­wi­szo­we:

 • Kur­sor w lewo
Przejście do po­prze­dnie­go slaj­du
 • Kur­sor w prawo
Prze­jście do na­stęp­ne­go slajdu
 • Ho­me
Przejście do pier­wsze­go slajdu
 • End
Przejście do ostat­nie­go slajdu
 • Pa­geUp
Przejście o dzie­sięć slaj­dów w tył
 • Pa­ge­Down
Prze­jście o dzie­sięć slaj­dów do przodu
 • Spa­cja
Włą­cza lub wy­łą­cza au­to­ma­tycz­ną zmia­nę slaj­dów
 • Ctrl + Kur­sor w górę 
Włą­cza od­twa­rza­nie dźwię­ku
 • Ctrl + Kur­sor w dół 
Wy­łą­cza od­twa­rza­nie dźwię­ku
 • M
Włą­cza lub wy­łą­cza od­twa­rza­nie dźwię­ku
 • Ctrl + F11
Włą­cza lub wy­łą­cza tryb peł­no­ekra­no­wy

Jeśli slaj­dem jest vi­deo:
 • Ctrl + Spa­cja
Włą­cza lub wy­łą­cza od­twa­rza­nie video
 • Ctrl + Ho­me
Przewija video na po­czą­tek
 • Ctrl + M
Włą­cza lub wy­łą­cza od­twa­rza­nie dźwię­ku video

Serwisy 3n

Logo Kombi
Logo Wirtualnej Galerii
Logo 3N STOCK PHOTOS
Logo Kombi PDF Tools
Logo Projektora K3D
Logo 3N Games