123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
o
[
]
Z
U

Kar­ta nr 10. Czo­łów­ka

Kar­ta nr 10. Czo­łów­ka.


Przed roz­po­czę­ciem wła­ści­we­go po­ka­zu slaj­dów pro­gram mo­że wy­świet­lić tzw. czo­łów­kę, czy­li slajd wpro­wa­dza­ją­cy. Na slaj­dzie tym mo­że­my za­wrzeć ty­tuł po­ka­zu, au­to­ra itp. Aby włą­czyć wy­świet­la­nie włas­nej czo­łów­ki na­le­ży z roz­wi­ja­nej li­sty Czo­łów­ka wy­brać po­zy­cję Włas­na.

Trzy po­zo­sta­łe moż­li­wo­ści, to: Tyl­ko pa­sek po­stę­pu ła­do­wa­niaBrak (po wy­bra­niu tych po­zy­cji nie bę­dzie wy­świet­la­na ża­dna czo­łów­ka, pro­gram prze­jdzie od ra­zu do wła­ści­we­go po­ka­zu slaj­dów) oraz Wir­tual­na Ga­le­ria, któ­ra spo­wo­du­je wy­świet­la­nie czo­łów­ki „fir­mo­wej”. Po wy­bra­niu czo­łów­ki Włas­nej po­win­niś­my do­dat­ko­wo wy­brać:

 1. Zdję­cie ty­tu­ło­we – to plik w for­ma­cie jpg lub png, któ­ry bę­dzie wy­świet­la­ny przed wła­ści­wym po­ka­zem zdjęć. Plik ten bę­dzie wy­świet­la­ny przez okreś­lo­ny czas. Czas ten edy­tu­je­my w po­lu Czas trwa­nia czo­łów­ki.
 2. Mu­zy­kę ty­tu­ło­wą – tu wy­bie­ra­my plik dźwię­ko­wy, któ­ry bę­dzie to­wa­rzy­szył wy­świet­la­niu zdję­cia ty­tu­ło­we­go (czy­li czo­łów­ki). Wa­run­ki, któ­re mu­si speł­niać plik dźwię­ko­wy od­po­wia­da­ją pli­ko­wi dźwię­ko­we­mu od­twa­rza­ne­mu w tle.
 3. Czas trwa­nia czo­łów­ki – czas po­da­je­my w mi­li­se­kun­dach (1000 ms od­po­wia­da 1 se­kun­dzie).
  Nie­za­leż­nie od czo­łów­ki, na oma­wia­nej kar­cie moż­na włą­czyć op­cje:

  1. Do­daj iko­nę „O ga­le­rii”. Op­cja spo­wo­du­je do­da­nie iko­ny % do gór­ne­go pas­ka z iko­na­mi. Klik­nię­cie tej iko­ny spo­wo­du­je wy­świet­le­nie pli­ku z czo­łów­ką.
  2. Włącz „Start” po uru­cho­mie­niu ga­le­rii. Włą­cze­nie tej op­cji spo­wo­du­je prze­jście pro­gra­mu (po wy­świet­le­niu czo­łów­ki) do try­bu au­to­ma­tycz­nej zmia­ny slajdów. Je­śli op­cji nie za­zna­czy­my – po wy­świet­le­niu czo­łów­ki pro­gram wy­świet­li pier­wszy slajd i bę­dzie cze­kał na reak­cję użyt­ko­wni­ka. Op­cji od­po­wia­da iko­na 3 do­stęp­na w ok­nie przeg­lą­dar­ki. Je­śli ta op­cja jest włą­czo­na, to mo­że­my po­nad­to edy­to­wać opó­źnie­nie, po któ­rym auto­ma­tycz­na zmia­na slaj­dów zo­sta­nie włą­czo­na. Opóźnie­nie to edy­tu­je­my w mili­se­kun­dach.
  3. Wy­świetl pa­nel z mi­nia­tu­ra­mi po uru­cho­mie­niu ga­le­rii. Je­śli op­cja jest włą­czo­na, to ga­le­ria za­cho­wa się tak, jak w tym przy­kła­dzie.
  4. Wpisz ty­tuł wy­świet­la­ny w pa­ne­lu z mi­nia­tu­ra­mi. Tekst, któ­ry tu wpi­szesz, bę­dzie wy­świet­lo­ny w ty­tu­le pa­ne­lu z mi­nia­tu­ra­mi. Np. w tej ga­le­rii bę­dzie to ty­tuł Zwie­rzę­ta dzi­kie – lwy.

  Serwisy 3n

  Logo Kombi
  Logo Wirtualnej Galerii
  Logo 3N STOCK PHOTOS
  Logo Kombi PDF Tools
  Logo Projektora K3D
  Logo 3N Games