123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
o
[
]
Z
U
Virtual Gallery

Pa­kiet Wir­tual­na Ga­le­ria Fo­to­gra­fii, to ze­staw na­rzę­dzi umoż­li­wia­ją­cych szyb­kie i łat­we two­rze­nie mul­ti­me­dial­nych ga­le­rii in­ter­ne­to­wych.

Głó­wne ce­chy pa­kie­tu

 • Ga­le­ria pra­cu­je w tech­no­lo­gii Ja­va­Script i nie wy­ma­ga in­sta­lo­wa­nia w przeg­lą­dar­kach ża­dnych do­dat­ko­wych wty­czek.
 • Ga­le­ria jest w peł­ni re­spon­sy­wna, roz­po­zna­je urzą­dze­nia do­ty­ko­we i au­to­ma­tycz­nie do­sto­so­wu­je swój in­ter­fejs do urzą­dze­nia, na któ­rym pra­cu­je.
 • Stosunkowo niewielka (jak na możli­wo­ści ga­le­rii) obję­tość jej kodu. Prze­glą­dar­ka mu­si za­ła­do­wać tyl­ko nie­speł­na 130 KB da­nych. Po pierwszym za­ła­do­wa­niu, kod ga­le­rii jest bu­fo­ro­wa­ny w pa­mię­ci prze­glą­dar­ki i nie mu­si być ła­do­wa­ny po­no­wnie.
 • In­ter­fejs ga­le­rii (iko­ny, przy­cis­ki, itp.) jest w peł­ni wek­to­ro­wy. Wraz z ga­le­rią otrzy­mu­jesz krój z iko­na­mi, z któ­re­go mo­żesz ko­rzy­stać na swo­jej stro­nie.
 • Ga­le­ria udo­stęp­nia dwie wer­sje ję­zy­ko­we in­ter­fej­su (pol­skąan­giel­ską) oraz w peł­ni wspo­ma­ga two­rze­nie pre­zen­ta­cji w tych ję­zy­kach.
 • Ga­le­ria jest kom­pa­ty­bil­na ze wszyst­ki­mi ak­tual­nie uży­wa­ny­mi przeg­lą­dar­ka­mi (w tym z: IE 11, MS Ed­ge, Fi­re­fox (od wer­sji 47), Chro­me (od wer­sji 49), Ope­ra (od wer­sji 12.1), na­ty­wną przeg­lą­dar­ką An­droi­da (od wer­sji 4.4)).
 • Galeria jest przy­sto­so­wa­na do pra­cy w sie­ci, ale mo­że rów­nież pra­co­wać lo­kal­nie, na kom­pu­te­rze nie pod­łą­czo­nym do In­ter­ne­tu.
 • Slaj­da­mi w ga­le­rii mo­gą być: zdję­cia, fil­my oraz stro­ny in­ter­ne­to­we (któ­re w ga­le­rii za­cho­wu­ją peł­ną fun­kcjo­nal­ność, tzn. nie są pre­zen­to­wa­ne ja­ko zrzu­ty (ob­ra­zy), ale po­zo­sta­ją in­te­rak­ty­we).
 • Op­ty­ma­li­za­cja pro­ce­su ła­do­wa­nia po­szcze­gól­nych slaj­dów umoż­li­wia spra­wną ob­słu­gę du­żej li­czby slaj­dów.
 • Moż­li­wość oży­wie­nia sta­tycz­ne­go po­ka­zu slaj­dów po­przez roz­bu­do­wa­ne ani­ma­cje (przy­kład 1, przy­kład 2).
 • Ob­słu­ga tła mu­zycz­ne­go.
 • Ob­słu­ga try­bu peł­ne­go ekra­nu.
 • Roz­bu­do­wa­na ob­słu­ga opi­sów slaj­dów oraz moż­li­wość ich od­czy­ty­wa­nia syn­te­tycz­nym gło­sem*.
 • Ga­le­rie mo­gą być two­rzo­ne na dwa spo­so­by, tj.: z uży­ciem de­dy­ko­wa­ne­go pro­gra­mu (Krea­to­ra Ga­le­rii) oraz przez rę­czną edy­cję pli­ków kon­fi­gu­ra­cyj­nych.
 • In­ter­fejs API umoż­li­wia peł­ną in­te­gra­cję wi­try­ny in­ter­ne­to­wej z osa­dzo­ną ga­le­rią.
 • Peł­na do­ku­men­ta­cja tech­nicz­na wraz z wie­lo­ma prak­tycz­ny­mi przy­kła­da­mi.

*) Fun­kcja pra­cu­je tyl­ko w przeg­lą­dar­kach ob­słu­gu­ją­cych tę fun­kcjo­nal­ność.


Za­war­tość pa­kie­tu

Pa­kiet skła­da się z dwóch mo­du­łów:
 • Na­pi­sa­nej w ję­zy­ku Ja­vaS­cript Ga­le­rii Slaj­dów, któ­ra wy­ko­nu­je po­le­ce­nia utwo­rzo­ne przez opi­sa­ny ni­żej Krea­tor. Ga­le­ria wy­ko­rzy­stu­je tech­no­lo­gię Ja­vaS­cript i mo­że pra­co­wać w każ­dym śro­do­wis­ku, któ­re tę tech­no­lo­gię ob­słu­gu­je.
 • Na­pi­sa­ne­go w ję­zy­ku C Krea­to­ra Ga­le­rii. Ten mo­duł jest na­pi­sa­ny dla śro­do­wis­ka Win­dows i tyl­ko w tym śro­do­wis­ku mo­że być uru­cha­mia­ny.

Do­stęp­ne wer­sje

Pa­kiet do­stęp­ny jest w dwóch wer­sjach:
 • W wer­sji de­mon­stra­cyj­nej, któ­ra po­sia­da peł­ną fun­kcjo­nal­ność, ale nie mo­że być wy­ko­rzy­sty­wa­na w ce­lach ko­mer­cyj­nych. Po­nad­to w wer­sji de­mon­stra­cyj­nej wy­stę­pu­ją rek­la­my pro­wa­dzą­ce do stron pro­du­cen­ta (tu zo­ba­czysz jak wy­glą­da przy­kła­do­wa ga­le­ria w tej wer­sji – zwróć uwa­gę na do­dat­ko­we przy­cis­ki w gór­nym me­nu oraz na do­dat­ko­wy slajd na dru­giej po­zy­cji),
 • W wer­sji ko­mer­cyj­nej, w któ­rej nie ma ża­dnych ogra­ni­czeń co do wy­ko­rzy­sty­wa­nia pro­gra­mu do do­wol­nych ce­lów oraz ża­dnych ogra­ni­czeń co do fun­kcjo­nal­no­ści pro­gra­mu (tu mo­żesz ku­pić, a tu spraw­dzić li­cen­cję).

Dla ko­go?

 • Je­śli pro­wa­dzisz blog, włas­ną pry­wat­ną stro­nę in­ter­ne­to­wą, itp., mo­żesz po­brać wer­sję de­mon­stra­cyj­ną i swo­bo­dnie z niej ko­rzy­stać.
 • Je­śli je­steś web­de­ve­lo­pe­rem, two­rzysz ko­mer­cyj­ne ser­wi­sy, to ten pa­kiet jest dla Cie­bie. Za­o­szczę­dzisz czas i ener­gię po­trzeb­ną na sa­mo­dziel­ne stwo­rze­nie ta­kie­go mo­du­łu, a do­stęp­na do­ku­men­ta­cja i na­sza po­moc tech­nicz­na po­mo­że Ci szyb­ko i efek­ty­wnie opa­no­wać peł­ną in­te­gra­cję pa­kie­tu z Two­i­mi pro­jek­ta­mi.

^