123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
o
[
]
Z
U

Pliki do pobrania

Lp.
Plik
Data modyfi­kacji
Wielkość pliku
Liczba pobrań
1.Wirtualna Galeria Fotografii v. 6.x
Wer­sja de­mon­stra­cyj­na (sprawdź li­cen­cję na wer­sję de­mon­stra­cyj­ną)18.05.190.96 MB859
Wersja komercyjna
2.Przykładowe zdjęcia
Galeria Atlas116.08.183.65 MB124
3.Przykładowe galerie
Galeria z owocami (jasne tło)219.08.181.74 MB200
Galeria z przed­mio­tami (ciemne tło)307.09.189.37 MB173

1 Ar­chi­wum za­wie­ra wy­łą­cznie zdję­cia, z któ­rych utwo­rzo­no przy­kła­do­wą ga­le­rię o na­zwie Atlas.
2 Archiwum zawiera kompletną stro­nę in­ter­ne­to­wą zbu­do­wa­ną w opar­ciu o na­szą ga­le­rię z wy­ko­rzy­sta­niem fun­kcji wy­wo­ły­wa­nej zwrot­nie do wy­świet­la­nia opisu slaj­dów.
3 Archiwum za­wie­ra pliki źródłowe tej ga­le­rii.

^

Serwisy 3n

Logo Kombi
Logo Wirtualnej Galerii
Logo 3N STOCK PHOTOS
Logo Kombi PDF Tools
Logo Projektora K3D
Logo 3N Games