123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
o
[
]
Z
U

Kar­ta nr 1. Wy­bór wer­sji pro­gra­mu

Kar­ta nr 1. Wy­bór wer­sji pro­gra­mu.


Pro­gram mo­że być użyt­ko­wa­ny w dwóch wer­sjach. W wer­sji de­mon­stra­cyj­nej, po­za stan­dar­do­wy­mi ele­men­ta­mi in­ter­fej­su, pro­gram wy­świet­la do­dat­ko­we przy­cis­ki z od­noś­ni­ka­mi do stron pro­du­cen­ta. Tu mo­żesz zo­ba­czyć, jak to wy­glą­da w prak­ty­ce (zwróć uwa­gę, na gór­ne me­nu). Po­nad­to w wer­sji de­mon­stra­cyj­nej wy­świet­la­ny jest do­dat­ko­wy slajd (na dru­giej po­zy­cji) sta­no­wią­cy rek­la­mę pro­du­cen­ta.

Wer­sja peł­na pro­gra­mu nie za­wie­ra wspo­mnia­nych wy­żej od­noś­ni­ków oraz slaj­du z rek­la­mą.

Na tej kar­cie masz moż­li­wość wpro­wa­dze­nia nu­me­ru li­cen­cji, któ­ry otrzy­masz po za­ku­pie­niu li­cen­cji. Nu­mer ten wpro­wadź w gór­ne po­le edy­cyj­ne. W dol­ne po­le edy­cyj­ne wpro­wadź od­dzie­lo­ne śred­ni­ka­mi naz­wy do­men, w któ­rych chcesz za­in­sta­lo­wać ga­le­rię. Li­czba wpro­wa­dzo­nych do­men nie mo­że być więk­sza, niż to wy­szcze­gól­nio­no w li­cen­cji. Po wpro­wa­dze­niu nu­me­ru li­cen­cji pro­gram po­łą­czy się je­dno­krot­nie z na­szym ser­we­rem w ce­lu uwie­rzy­tel­nie­nia wpro­wa­dzo­ne­go nu­me­ru.

Po po­zy­ty­wnej we­ry­fi­ka­cji, pro­gram wy­świet­li po­bra­ną li­cen­cję, któ­rą po­wi­nie­neś za­ak­cep­to­wać przy­cis­kiem Ak­cep­tu­ję. Po za­ak­cep­to­wa­niu li­cen­cji, ta kar­ta nie bę­dzie wię­cej wy­świet­la­na, chy­ba że po uru­cho­mie­niu pro­gra­mu klik­niesz przy­cisk Wstecz.

Mo­żesz w przy­szło­ści zmie­nić li­stę ob­słu­gi­wa­nych do­men. W tym ce­lu, po uru­cho­mie­niu pro­gra­mu klik­nij przy­cisk Wstecz, co spo­wo­du­je otwarcie tej karty. Po zmia­nie do­men klik­nij przy­cisk Da­lej, co spo­wo­du­je zmia­nę przy­pi­sa­nych do ga­le­rii do­men.

Przy­cis­kiem Sprawdź do­me­ny mo­żesz od­czy­tać ja­kie ak­tual­nie do­me­ny są przy­pi­sa­ne do Two­jej li­cen­cji na na­szym ser­we­rze.

Je­śli nie masz nu­me­ru li­cen­cji wy­bierz op­cję Chcę uży­wać wer­sji de­mon­stra­cyj­nej i klik­nij Da­lej. Pro­gram wy­świet­li wte­dy li­cen­cję na użyt­ko­wa­nie wer­sji de­mon­stra­cyj­nej, któ­rą ró­wnież po­wi­nie­neś za­ak­cep­to­wać i po­dob­nie jak dla wer­sji peł­nej, po jej ak­cep­ta­cji ta kar­ta pro­gra­mu nie bę­dzie wię­cej wy­świet­la­na.

Serwisy 3n

Logo Kombi
Logo Wirtualnej Galerii
Logo 3N STOCK PHOTOS
Logo Kombi PDF Tools
Logo Projektora K3D
Logo 3N Games