123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
o
[
]
Z
U

Kar­ta nr 6. Ani­ma­cja i prze­jścia

Kar­ta nr 6. Ani­ma­cja i prze­jścia.


W cza­sie au­to­ma­tycz­ne­go po­ka­zu slaj­dów pro­gram mo­że wy­świet­lać zdję­cia nie­ru­cho­me, ale moż­na ró­wnież ta­ki po­kaz oży­wić po­przez pro­stą ani­ma­cję zdjęć. Ani­ma­cja ta mo­że po­le­gać po pier­wsze na tzw. pa­no­ra­mo­wa­niu (czy­li prze­su­wa­niu ok­na, przez któ­re oglą­da­my zdję­cie po je­go po­wie­rzchni) i do­dat­ko­wo tzw. zoomo­wa­niu (czy­li po­więk­sza­niu zdję­cia pod­czas je­go wy­świet­la­nia).

Oba te spo­so­by ani­ma­cji bę­dą do­stęp­ne po włą­cze­niu op­cji Włącz ani­ma­cję slaj­dów w cza­sie po­ka­zu (op­cję tę moż­na ró­wnież zmie­niać w cza­sie trwa­nia po­ka­zu slaj­dów za po­mo­cą po­le­ce­nia Ani­ma­cja slaj­dów w me­nu, któ­re ot­wo­rzy­my iko­ną J znaj­du­ją­cą się na gór­nym pas­ku z iko­na­mi). Po wy­bra­niu tej op­cji mu­si­my usta­lić czte­ry pa­ra­me­try:

 1. Po­więk­sze­nie zdję­cia wzglę­dem ob­sza­ru ro­bo­cze­go. Wiel­kość tę po­da­je­my w pro­cen­tach. Je­śli np. ok­no ga­le­rii bę­dzie mia­ło sze­ro­kość 1000 pik­se­li, a my usta­li­my war­tość po­więk­sze­nia na 110%, tzn. że pro­gram po­więk­szy zdję­cie tak, aby je­go sze­ro­kość wy­no­si­ła 1100 pik­se­li. W ten spo­sób pro­gram bę­dzie dy­spo­no­wał „za­pa­sem” 100 pik­se­li i bę­dzie mógł w trak­cie wy­świet­la­nia te­go zdję­cia prze­su­nąć je w po­zio­mie o wy­go­spo­da­ro­wa­ne w ten spo­sób 100 pik­se­li. Pro­gram spraw­dza oba wy­mia­ry (sze­ro­kość i wy­so­kość) ok­na i zdję­cia tak, aby w każ­dym kie­run­ku mieć za­ło­żo­ny za­pas.

  Je­śli je­dnak znaj­du­ją­ca się nie­co ni­żej op­cja Cen­tro­wa­nie jest włą­czo­na, pro­gram bę­dzie pa­no­ra­mo­wał tyl­ko w je­dnym kie­run­ku. Kie­ru­nek ten zo­sta­nie wy­bra­ny au­to­ma­tycz­nie na pod­sta­wie do­stęp­ne­go „za­pa­su” wy­ni­ka­ją­ce­go z po­więk­sze­nia zdję­cia (do za­da­ne­go roz­mia­ru) i ak­tual­nych wy­mia­rów ok­na. Je­śli op­cja Cen­tro­wa­nie jest wy­łą­czo­na, pro­gram bę­dzie pa­no­ra­mo­wał po sko­sie za­czy­na­jąc od lo­so­wo wy­bra­ne­go na­roż­ni­ka prze­su­wa­jąc zdję­cie do na­roż­ni­ka prze­ciw­leg­łe­go.

  Je­śli w oma­wia­ne po­le edy­cyj­ne wpi­sze­my war­tość 100%, to pro­gram zaw­sze po­więk­szy zdję­cie tak, aby za­ję­ło ca­łą do­stęp­ną sze­ro­kość i wy­so­kość ok­na ga­le­rii. Ozna­cza to, że je­śli pro­por­cje bo­ków ok­na ga­le­rii bę­dą in­ne niż pro­por­cje bo­ków zdję­cia – zdję­cie zo­sta­nie skad­ro­wa­ne. W tej sy­tua­cji, na­wet przy wy­łą­czo­nej op­cji Cen­tro­wa­nie pro­gram bę­dzie pa­no­ra­mo­wał w ta­kim kie­run­ku, któ­ry za­pe­wni po­ka­za­nie (prze­wi­nię­cie) ca­łe­go zdję­cia.

  War­tość 0% wpi­sa­na w oma­wia­ne po­le edy­cyj­ne spo­wo­du­je, że zdję­cia nie bę­dą ani po­więk­sza­ne, ani po­mniej­sza­ne. Pro­gram wy­świet­li je w na­tu­ral­nej wiel­ko­ści, przy czym je­śli z róż­ni­cy wy­mia­rów ok­na ga­le­rii i wy­mia­rów zdję­cia bę­dzie wy­ni­kał pe­wien „za­pas”, to pro­gram bę­dzie zdję­cie pa­no­ra­mo­wał.
 2. Zo­o­mo­wa­nie (po­więk­sza­nie) zdjęć pod­czas po­ka­zu. Je­śli war­tość te­go pa­ra­me­tru jest róż­na od 100%, to pro­gram w trak­cie ko­lej­nych kro­ków pa­no­ra­mo­wa­nia bę­dzie zdję­cie po­więk­szał (lub po­mniej­szał), tak by w ostat­nim kro­ku pa­no­ra­mo­wa­nia uzys­kać wska­za­ne po­więk­sze­nie (patrz przy­kła­dy w pa­ra­me­trze 11).
 3. Funkcja ruchu de­cy­du­je o spo­so­bie w ja­ki slajd jest prze­su­wa­ny pod­czas pa­no­ra­mo­wa­nia. Slajd mo­że np. po­czą­tko­wo przy­spie­szać, a pod ko­niec ru­chu ła­go­dnie spo­wal­niać aż do za­trzy­ma­nia (szcze­gó­ły omó­wio­no w pa­ra­me­trze 96).
 1. Szybkość ruchu de­cy­du­je o szyb­ko­ści prze­su­wa­nia slaj­dów w cza­sie anima­cji (szcze­gó­ły omó­wio­no w pa­ra­me­trze 97).
 2. Nie­za­leż­nie od sta­nu op­cji zwią­za­nych z ani­ma­cją mu­si­my usta­lić spo­sób wy­świet­la­nia zdjęć w sy­tua­cji, gdy za­trzy­ma­my po­kaz slaj­dów (uży­je­my spa­cji lub iko­ny 2). Je­śli w tej sy­tua­cji op­cja Kad­ruj do wy­mia­rów ok­na jest włą­czo­na, zdję­cia bę­dą po­więk­sza­ne i je­dno­cześ­nie cen­tro­wa­ne tak, by za­jąć ca­ły do­stęp­ny ob­szar ok­na ga­le­rii. W prze­ci­wnym wy­pad­ku zdję­cie zo­sta­nie wy­świet­lo­ne w ca­ło­ści, a ewen­tual­ne mar­gi­ne­sy zo­sta­ną za­ma­lo­wa­ne ko­lo­rem tła. Tę op­cję moż­na ró­wnież zmie­niać w trak­cie trwa­nia po­ka­zu slaj­dów za po­mo­cą op­cji o tej sa­mej naz­wie w roz­wi­ja­nym me­nu ga­le­rii.
 3. Op­cja Nie po­więk­szaj po­nad 100% współ­pra­cu­je z op­cją omó­wio­ną wy­żej w ten spo­sób, że za­po­bie­ga po­więk­sza­niu ma­łych zdjęć. Je­śli kad­ro­wa­nie jest wy­łą­czo­ne, to slajd jest zaw­sze do­pa­so­wy­wa­ny do wiel­ko­ści ok­no. Je­śli ok­no jest ma­łe, to du­że zdję­cie zo­sta­nie po­mniej­szo­ne i stra­ta ja­ko­ści jest nie­wiel­ka. W sy­tua­cji od­wrot­nej – je­śli zdję­cie jest ma­łe, a ok­no du­że – po­więk­sze­nie zdję­cia do wy­mia­rów ok­na spo­wo­du­je du­żą utra­tę ja­ko­ści. Włą­cznie tej op­cji za­po­bie­ga ta­kiej sy­tua­cji.

  Ot­wórz przy­kła­do­wą ga­le­rię w ze­wnę­trznym ok­nie i zmie­niaj wy­mia­ry ok­na. Za­u­waż, że do­pó­ki ok­no jest sto­sun­ko­wo ma­łe, zdję­cie do­pa­so­wu­je się do ok­na. Je­dnak po osiąg­nię­ciu wiel­ko­ści na­tu­ral­nej (100%), zdję­cie nie ule­ga dal­sze­mu po­więk­sza­niu. Ta­kie za­cho­wa­nie ga­le­rii spo­wo­do­wa­ne jest włą­cze­niem oma­wia­ne­go to zna­czni­ka.
 4. Mar­gi­ne­sy gór­nydolny z ko­lei za­po­bie­ga­ją do­ty­ka­niu zdję­cia do kra­wę­dzi ok­na w sy­tua­cji, gdy kad­ro­wa­nie do wy­mia­rów ok­na jest wy­łą­czo­ne.
 5. Op­cja Prze­jścia po­zwa­la usta­lić w ja­ki spo­sób slaj­dy bę­dą wy­mie­nia­ne w ok­nie ga­le­rii. Op­cję tę ró­wnież moż­na zmie­niać w cza­sie wy­świet­la­nia po­ka­zu slaj­dów po­przez wspo­mnia­ne wy­żej me­nu. W ak­tual­nie dy­stry­buo­wa­nej wer­sji do­stęp­ne są na­stę­pu­ją­ce spo­so­by:
  • Prze­ni­ka­nie
  • Mi­gaw­ka
  • Prze­su­wa­nie – dla prze­jścia te­go ty­pu moż­na edy­to­wać w pik­se­lach war­tość prze­su­nię­cia w po­zio­mie i w pio­nie dla ko­lej­nych kro­ków prze­cho­dze­nia mię­dzy slaj­da­mi. Je­śli ten typ prze­jścia jest wy­bra­ny w ga­le­rii i ob­słu­gu­je­my ga­le­rię na urzą­dze­niu z ekra­nem do­ty­ko­wym, to kie­ru­nek wy­ko­na­nia prze­su­nię­cia (w le­wo lub w pra­wo) jest uza­leż­nio­ny od kie­run­ku prze­su­wa­nia do­ty­ku po ekra­nie.
  • Na­jazd/Od­jazd – dla prze­jścia te­go ty­pu moż­na edy­to­wać współ­czyn­nik po­więk­sze­nia (po­mniej­sze­nia) slaj­dów pod­czas wy­ko­ny­wa­nia prze­jścia.
  • Wstę­ga – dla te­go prze­jścia edy­tu­je­my fun­kcję przy­spie­sze­nia przy prze­su­wa­niu zdjęć (w przy­kła­dzie włą­czo­na jest fun­kcja sze­ścien­na) oraz kry­cie (prze­jrzy­stość) zdjęć są­sia­du­ją­cych ze zdję­ciem głó­wnym (zo­bacz przy­kład).
 6. Opcja Dobierz auto­ma­tycz­nie kie­ru­nek prze­jścia po­zwa­la włą­czyć ta­ki tryb pra­cy ga­le­rii, w któ­rym kie­ru­nek wy­ko­na­nia prze­jścia mię­dzy slaj­da­mi (le­wo, pra­wo, gó­ra, dół) jest usta­la­ny auto­ma­tycz­nie na pod­sta­wie ru­chu slaj­du w cza­sie ani­ma­cji. Zo­bacz przy­kład w pa­ra­metrze 98).

Serwisy 3n

Logo Kombi
Logo Wirtualnej Galerii
Logo 3N STOCK PHOTOS
Logo Kombi PDF Tools
Logo Projektora K3D
Logo 3N Games