123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
o
[
]
Z
U

Kar­ta nr 9. Dźwię­ki

Kar­ta nr 9. Dźwięki.


Pod­czas wy­świet­la­nia slaj­dów Wir­tual­na Ga­le­ria Fo­to­gra­fii mo­że od­twa­rzać plik dźwię­ko­wy. Ga­le­ria jest na­pi­sa­na w ję­zy­ku Java­Script i ba­zu­je na no­wych fun­kcjach wpro­wa­dzo­nych w stan­dar­dzie HTML v. 5. Stan­dard ten prze­wi­du­je od­twa­rza­nie pli­ków dźwię­ko­wych bez ko­nie­czno­ści wy­ko­rzy­sty­wa­nia do­dat­ko­wych pro­gra­mów ze­wnę­trznych. Je­dnak­że po­trze­ba cza­su, aby wszyst­kie po­pu­lar­ne przeg­lą­dar­ki ten stan­dard ob­słu­gi­wa­ły.

W tym ze­sta­wie­niu wi­dzi­my, któ­re przeg­lą­dar­ki ob­słu­gu­ją po­szcze­gól­ne for­ma­ty pli­ków dźwię­ko­wych. Tak więc po­win­niś­my przy­go­to­wać plik dźwię­ko­wy w od­po­wie­dnim for­ma­cie ma­jąc na uwa­dze fakt, że w za­leż­no­ści od wy­bra­ne­go for­ma­tu – bę­dzie on od­twa­rza­ny w wy­bra­nych przeg­lą­dar­kach.

Aby ga­le­ria od­twa­rza­ła plik dźwię­ko­wy, na­le­ży klik­nąć od­noś­nik Nie wy­bra­no pli­ku. Wy­bierz z dys­ku plik z dźwię­kiem i w ot­war­tym ok­nie dia­lo­go­wym wy­brać przy­go­to­wa­ny wcześ­niej plik dźwię­ko­wy. Pro­gram prze­ko­piu­je ten plik do ka­ta­lo­gu ze zdję­cia­mi oraz włą­czy od­po­wie­dnią op­cję w pli­ku kon­fi­gu­ra­cyj­nym. Po­nad­to ak­ty­wna sta­nie się op­cja Za­pęt­le­nie dźwię­ku od­twa­rza­ne­go w tle, któ­rej włą­cze­nie spo­wo­du­je, że dźwięk bę­dzie od­twa­rza­ny w pęt­li.

Op­cja Włącz od­twa­rza­nie dźwię­ków od­po­wia­da iko­nie 0 do­stęp­nej w ok­nie gale­rii. Je­śli op­cja jest włą­czo­na, to dźwięk jest au­to­ma­tycz­nie od­twa­rza­ny przy star­cie ga­le­rii, je­śli nie, to dźwięk jest przy­go­to­wa­ny do od­twa­rza­nia, ale jest wy­ci­szo­ny. Użyt­ko­wnik mo­że wów­czas włą­czyć od­twa­rza­nie dźwię­ku za po­mo­cą wspo­mnia­nej wcześ­niej iko­ny.

Uwaga! Nie­któ­re przeg­lą­dar­ki mo­gą mieć do­myśl­nie włą­czo­ną op­cję unie­mo­żli­wia­ją­cą auto­ma­tycz­ne od­twa­rza­nie dźwię­ku na stro­nie in­ter­ne­to­wej.

Op­cja Wy­świetl przy­cisk ob­słu­gi dźwię­ku po­zwa­la usu­nąć z gór­ne­go me­nu iko­nę 0. Op­cję moż­na wy­łą­czyć (i usu­nąć w ten spo­sób wspo­mnia­ną iko­nę), je­śli na­sza ga­le­ria w ogó­le nie ko­rzy­sta z dźwię­ków.

Synteza mowy uakty­wania fun­kcjo­nal­ność ga­le­rii po­le­ga­ją­cą na tym, że je­śli wy­bie­rze­my op­cję Odczy­tuj opisy i slajd ma przy­pi­sa­ny opis, to po wy­świet­le­niu slaj­du prze­glą­dar­ka od­czy­ta treść opi­su (przy­kład). Op­cja Od­czy­tuj pod­po­wie­dzi dzia­ła po­dob­nie, ale od­czy­ty­wa­ne są pod­po­wie­dzi przy­pi­sa­ne slaj­dom (przy­kład). Obie op­cje bę­dą dzia­ła­ły tyl­ko w prze­glą­dar­kach, któ­re ob­słu­gu­ją syn­te­zę mowy.

Serwisy 3n

Logo Kombi
Logo Wirtualnej Galerii
Logo 3N STOCK PHOTOS
Logo Kombi PDF Tools
Logo Projektora K3D
Logo 3N Games