123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
o
[
]
Z
U

Karta nr 13. Lista zdjęć

Karta nr 13. Lista zdjęć.


Na tej za­kład­ce pro­gram wy­świet­la przy­go­to­wa­ne już mi­nia­tu­ry w ko­lej­no­ści ta­kiej, w ja­kiej slaj­dy bę­dą pre­zen­to­wa­ne w ga­le­rii. Mo­że­my klik­nąć do­wol­ną mi­nia­tu­rę na li­ście i trzy­ma­jąc wciś­nię­ty kla­wisz Shift prze­su­nąć ją w in­ne miej­sce. W ten spo­sób mo­że­my usta­lić po­żą­da­ną ko­lej­ność slaj­dów w po­ka­zie.

Wy­bra­nie przy­cis­ku Da­lej spo­wo­du­je za­pi­sa­nie usta­lo­nej ko­lej­no­ści w dwóch pli­kach, tzn. ima­ges.js (z te­go pli­ku ko­rzy­sta ga­le­ria) oraz w pli­ku ima­ges.xml (z te­go pli­ku sko­rzy­sta Krea­tor Ga­le­rii, je­śli w przy­szło­ści bę­dzie­my chcie­li zmie­nić ko­lej­ność zdjęć w po­ka­zie).

Oba pli­ki bę­dą za­pi­sa­ne w tym sa­mym ka­ta­lo­gu, w któ­rym – na po­prze­dniej kar­cie – pro­gram za­pi­sał prze­two­rzo­ne zdję­cia.

Do­myśl­nie (je­śli użyt­ko­wnik nie zmie­ni ko­lej­no­ści zdjęć) – zdję­cia bę­dą wy­świet­la­ne w ko­lej­no­ści al­fa­be­tycz­nej.

Serwisy 3n

Logo Kombi
Logo Wirtualnej Galerii
Logo 3N STOCK PHOTOS
Logo Kombi PDF Tools
Logo Projektora K3D
Logo 3N Games