123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
o
[
]
Z
U

Lista odnośników

Li­sta od­noś­ni­ków jest ko­lej­nym roz­wią­za­niem (po­za wy­ko­rzy­sta­niem pa­ra­me­tru 3536 w pli­ku kon­fi­gu­ra­cyj­nym oraz Li­sty slaj­dów) umoż­li­wia­ją­cym za­a­wan­so­wa­ną ob­słu­gę lin­ko­wa­nia w ga­le­rii.

Li­sta od­noś­ni­ków jest pli­kiem Java­Script (z roz­sze­rze­niem *.js) i ma na­stę­pu­ją­cą skła­dnię

(1)function VG_links(){
this.links=Array(
slajd_nr, adres,
...
)
}


slajd_nr – jest nu­me­rem ko­lej­nym slaj­du,
ad­res – jest lin­kiem przy­pi­sa­nym do slaj­du o nu­me­rze slajd_nr.

Zwróć­my uwa­gę na fakt, że ko­lej­ne pa­ra­me­try są od­dzie­la­ne prze­cin­ka­mi, ale po ostat­nim pa­ra­me­trze prze­cin­ka nie ma. Pa­ra­me­try wy­stę­pu­ją zaw­sze pa­ra­mi. Pier­wszy pa­ra­metr z pa­ry ozna­cza zaw­sze nu­mer slaj­du, któ­re­go do­ty­czy dru­gi pa­ra­metr. Dru­gi pa­ra­metr mo­że być li­czbą lub tek­stem. Je­śli dru­gi pa­ra­metr z pa­ry jest li­czbą, to ozna­cza on nu­mer slaj­du, do któ­re­go prze­nie­sie nas ga­le­ria, je­śli klik­nie­my slajd o nu­me­rze, do któ­re­go ta in­for­ma­cja zo­sta­ła przy­pi­sa­na. Je­śli na­to­miast dru­gi pa­ra­metr z pa­ry jest tek­stem, to za­stę­pu­je on od­noś­nik przy­pi­sa­ny pa­ra­me­trem link jak to opi­sa­no na stro­nie Li­sta slaj­dów.

Przy­go­tuj­my plik images_links_1.js jak ni­żej:

(2)function VG_images(){
this.tab=Array(
"ver_pl_1.png | ver_en_1.png",
"ver_pl_2.png | ver_en_2.png",
"ver_pl_3.png | ver_en_3.png"
)
}

oraz plik links_1.js jak ni­żej:

(3)function VG_links(){
this.links=Array(
0, 1,
1, 0,
2, "https://foto.3n.com.pl,_blank | https://photo3n.com,_blank"
)
}

Aby uru­cho­mić ten przy­kład mu­si­my przy­go­to­wać plik config_links_1.js, w któ­rym wska­że­my przy­go­to­wa­ny plik links_1.js:

(4)function VG_myconfig(){
this.my_file_images="images_links_1.js";
this.my_file_links="links_1.js";
this.my_link_mode=1;
}

Po­niż­sze ko­dy uru­cha­mia­ją nasz przy­kład (za­kła­da­my, że ma­my na stro­nie div-a o id='gal') w dwóch wer­sjach ję­zy­ko­wych:

(5)
new VG_start(document.getElementById('gal'), 'config_links_1.js', 0);

(6)
new VG_start(document.getElementById('gal'), 'config_links_1.js', 1);

Klik­nij kod (5)(6). Za­u­waż, że klik­nię­cie w slajd pier­wszy prze­no­si nas na slajd dru­gi, a klik­nię­cie w slajd dru­gi na pier­wszy. Slajd trze­ci na­to­miast ma przy­pi­sa­ny od­noś­nik tek­sto­wy w dwóch ję­zy­kach i prze­no­si nas od­po­wie­dnio na pol­sko- lub an­giel­sko­ję­zycz­ną wer­sję in­nej stro­ny. Po­nad­to od­noś­ni­ki tek­sto­we ma­ją zde­fi­nio­wa­ny (po prze­cin­ku) pa­ra­metr _blank, któ­ry po­wo­du­je ot­war­cie stro­ny z od­noś­ni­ka trze­cie­go w no­wej za­kład­ce.

Gdy­by pa­ra­metr ten nie był okreś­lo­ny, ga­le­ria sko­rzy­sta z pa­ra­me­tru 34 pli­ku kon­fi­gu­ra­cyj­ne­go ce­lem usta­le­nia do­ce­lo­we­go ok­na od­noś­ni­ka.

Od­noś­ni­ki za­war­te w oma­wia­nym tu pli­ku ma­ją naj­wyż­szy prio­ry­tet i nad­pi­su­ją od­noś­ni­ki za­war­te w pli­ku ze slaj­da­mi. Z ko­lei od­noś­ni­ki za­war­te w pli­ku ze slaj­da­mi ma­ją prio­ry­tet wyż­szy od od­noś­ni­ków za­war­tych w pli­ku kon­fi­gu­ra­cyj­nym.

Serwisy 3n

Logo Kombi
Logo Wirtualnej Galerii
Logo 3N STOCK PHOTOS
Logo Kombi PDF Tools
Logo Projektora K3D
Logo 3N Games