123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
o
[
]
Z
U

Lista slajdów

Li­sta slajdów jest two­rzo­na au­to­ma­tycz­nie pod­czas ge­ne­ro­wa­nia ga­le­rii za po­mo­cą Krea­to­ra Ga­le­rii. Je­dnak mo­że­my ten plik rę­cznie edy­to­wać i mo­dy­fi­ko­wać w ce­lu uzys­ka­nia do­dat­ko­wych (nie moż­li­wych do uzys­ka­nia za po­mo­cą wspo­mnia­ne­go wcześ­niej Krea­to­ra) efek­tów.

Li­sta slaj­dów jest pli­kiem Ja­vaS­cript (z roz­sze­rze­niem *.js) i ma na­stę­pu­ją­cą skła­dnię

(1)function VG_images(){
this.tab=Array(
slajd 1,
slajd 2,
...
)
}


slajd 1, slajd 2, itd. – są cią­ga­mi zna­ków opi­su­ją­cy­mi ko­lej­ne slaj­dy.

Zwróć­my uwa­gę na fakt, że de­fi­ni­cje ko­lej­nych slaj­dów od­dzie­lo­ne są prze­cin­ka­mi, ale po ostat­niej de­fi­ni­cji prze­cin­ka nie ma.

Skła­dnia po­szcze­gól­nych cią­gów opi­su­ją­cych slaj­dy jest na­stę­pu­ją­ca:

(2)"slajd[; slajd_mini;[ link[; opis[; poster[; flagi[; pod­po­wie­dzi] ] ] ] ] ]"

Każ­dy wiersz opi­su­ją­cy po­szcze­gól­ny slajd skła­da się z mak­sy­mal­nie sied­miu pa­ra­me­trów od­dzie­la­nych śred­ni­ka­mi. Każ­dy z pa­ra­me­trów za wy­jąt­kiem pier­wsze­go mo­że być po­mi­nię­ty. Je­śli chce­my po­mi­nąć któ­ryś z pa­ra­me­trów, ale za­sto­so­wać na­stęp­ny za nim, to na­le­ży użyć dwóch śred­ni­ków bez­po­śre­dnio po so­bie. Np. za­pis "slajd_1.png;slajd_1.png;;opis" bę­dzie ozna­czał, że pa­ra­metr 3 (link) oraz pa­ra­metr 5 (po­ster), szó­sty (fla­gi) i siód­my (podpowiedzi) nie bę­dzie wy­ko­rzy­sta­ny.

Ponieważ zna­kiem roz­dzie­la­ją­cym po­szcze­gól­ne pa­ra­me­try jest znak śre­dni­ka, a zna­kiem ogra­ni­cza­ją­cym po­szcze­gól­ne cią­gi opisu­ją­ce slaj­dy jest znak cu­dzy­sło­wu, to zna­ki te nie mo­gą wy­stę­po­wać we­wnątrz pa­ra­me­trów. Gdyby za­ist­nia­ła po­trze­ba uży­cia ich we­wnątrz pa­ra­me­trów, to na­le­ży zna­ki te po­prze­dzić zna­kiem \. Uwaga ta ma za­sto­so­wa­nie tyl­ko do sy­tu­acji, w któ­rej edy­tu­je­my rę­cznie plik z li­stą slaj­dów. Je­śli plik ten jest ge­ne­ro­wa­ny auto­ma­tycz­nie, to Kreator Galerii zadba o speł­nie­nie po­wyż­sze­go wa­ru­nku.

Zna­cze­nie po­szcze­gól­nych pa­ra­me­trów jest na­stę­pu­ją­ce:

 1. Pa­ra­metr slajd   ^

slajd – ozna­cza naz­wę pli­ku, który bę­dzie slaj­dem. Slaj­dem mo­że być zdję­cie, vi­deo lub stro­na in­ter­ne­to­wa zgo­dnie z opi­sem za­war­tym na kar­cie Ka­ta­lo­gi i zdję­cia.

Naz­wa slajd mo­że skła­dać się z dwóch nazw po­łą­czo­nych zna­kiem |. W ta­kiej sy­tua­cji ga­le­ria uży­je naz­wy po­prze­dza­ją­cej znak | je­śli jest uru­cho­mio­na w pol­skiej wer­sji ję­zy­ko­wej lub uży­je naz­wy za­czy­na­ją­cej się za zna­kiem |, je­śli uru­cho­mi­my ga­le­rię w an­giel­skiej wer­sji ję­zy­ko­wej. Po­pa­trzmy na na­stę­pu­ją­cy przy­kład. Ma­my czte­ry zdję­cia: ver_pl_1.png, ver_en_1.pngver_pl_2.png, ver_en_2.png. Stwó­rzmy plik images_1.js;

(3)function VG_images(){
this.tab=Array(
"ver_pl_1.png | ver_en_1.png",
"ver_pl_2.png | ver_en_2.png"
)
}

oraz naj­pro­stszy plik config_1.js ko­rzy­sta­ją­cy z po­wyż­sze­go pli­ku images_1.js:

(4)function VG_myconfig(){
this.my_file_images="images_1.js";
}

Zakładając, że mamy na stronie div-a z id='gal', po­niż­sze dwa ko­dy ot­wie­ra­ją ga­le­rię z pli­kiem kon­fi­gu­ra­cyj­nym config_1.js w dwóch wer­sjach ję­zy­ko­wych (kod 5 – w wer­sji pol­skiej, kod 6 – w wer­sji an­giel­skiej):

(5)
new VG_start(document.​getElementById('gal'), 'config_1.js', 0);

(6)
new VG_start(document.​getElementById('gal'), 'config_1.js', 1);

Klik­nij kod (5), a po­tem (6). Za­u­waż, że wy­świet­la­ny slajd za­le­ży od wy­bra­nej wer­sji ję­zy­ko­wej.

Je­śli naz­wa za­war­ta w pa­ra­me­trze slajd nie jest po­prze­dzo­na naz­wą pro­to­ko­łu (http: lub https:), to plik o po­da­nej naz­wie jest szu­ka­ny w ka­ta­lo­gu wy­szcze­gól­nio­nym w pa­ra­me­trze 5 pli­ku kon­fi­gu­ra­cyj­ne­go.


 1. Pa­ra­metr slajd_mini   ^

slajd_mini – ozna­cza naz­wę pli­ku, z któ­re­go zo­sta­nie przy­go­to­wa­na mi­nia­tu­ra pli­ku. Je­śli slaj­dem jest zdję­cie, to pa­ra­metr slajd_mini mo­że być po­mi­nię­ty. W tej sy­tua­cji ga­le­ria przy­go­tu­je mi­nia­tu­rę ze zdję­cia sta­no­wią­ce­go slajd. Je­śli slaj­dem jest vi­deo lub stro­na in­ter­ne­to­wa, to slajd_mini mu­si być po­da­ny.

Po­zo­sta­łe uwa­run­ko­wa­nia do­ty­czą­ce te­go pa­ra­me­tru są iden­tycz­ne jak dla pa­ra­me­tru slajd.


 1. Pa­ra­metr link   ^

link – jest ad­re­sem in­ter­ne­to­wym, do któ­re­go na­stą­pi prze­kie­ro­wa­nie po klik­nię­ciu w slajd, do któ­re­go ten pa­ra­metr zo­stał przy­pi­sa­ny. Przy­go­tuj­my przy­kła­do­wy plik images_2.js:

(7)function VG_images(){
this.tab=Array(
"ver_pl_1.png | ver_en_1.png;​ver_pl_1.png | ver_en_1.png;​https://vg.3n.com.pl/​vg/examples/ver_pl_1.png | https://vg.3n.com.pl/​vg/examples/ver_en_1.png",
"ver_pl_2.png | ver_en_2.png"
)
}

oraz naj­pro­stszy plik config_2.js ko­rzy­sta­ją­cy z po­wyż­sze­go pli­ku images_2.js:

(8)function VG_myconfig(){
this.my_file_images="images_1.js";
this.my_link_mode=1;
this.my_link_permanent= "https://3n.com.pl/pl | https://3n.com.pl/en";
}

i spraw­dźmy go w dwóch wer­sjach ję­zy­ko­wych tj.: pol­skiejan­giel­skiej. Zwróć uwa­gę, że plik config_2.js ma usta­wio­ny pa­ra­metr my_link_mode na war­tość rów­ną 1. Je­śli pa­ra­metr ten jest usta­wio­ny na 0, to wszyst­kie spo­so­by lin­ko­wa­nia do­stęp­ne w ga­le­rii są wy­łą­czo­ne. Zwróć też uwa­gę na pa­ra­metr my_link_permanent. Po­nie­waż w pli­ku images_2.js wy­szcze­gól­nio­no od­noś­nik tyl­ko dla pier­wsze­go slaj­du, to slajd dru­gi lin­ku­je do ad­re­su po­da­ne­go w tym pa­ra­me­trze (czy­li https://3n.com.pl/pl lub https://3n.com.pl/en – w za­leż­no­ści od wer­sji ję­zy­ko­wej).

Przy­go­tuj­my je­szcze je­den przy­kła­do­wy plik o naz­wie images_3.js:

(9)function VG_images(){
this.tab=Array(
"ver_pl_1.png | ver_en_1.png;​ver_pl_1.png | ver_en_1.png; https://vg.3n.com.pl/​vg/examples/ver_pl_1.png,​_self | https://vg.3n.com.pl/​vg/examples/ver_en_1.png,​_blank",
"ver_pl_2.png | ver_en_2.png"
)
}

i jak wy­żej spraw­dźmy go w dwóch wer­sjach ję­zy­ko­wych: pol­skiejan­giel­skiej. Za­u­waż, że w tym przy­kła­dzie za ad­re­sem stro­ny (po prze­cin­ku) wy­szcze­gól­nio­no ok­no, w któ­rym ma zo­stać ot­war­ty od­noś­nik (_self, i _blank).

Pod­su­mo­wu­jąc – lin­ko­wa­nie w ga­le­rii opie­ra się o na­stę­pu­ją­ce za­ło­że­nia:
 1. Je­że­li pa­ra­metr 33 w pli­ku kon­fi­gu­ra­cyj­nym ma war­tość 0 lub 3, to wszyst­kie spo­so­by lin­ko­wa­nia w ga­le­rii są wy­łą­czo­ne.
 2. Je­że­li w pli­ku kon­fi­gu­ra­cyj­nym pa­ra­metr 35 lub 36 jest wy­szcze­gól­nio­ny, to ga­le­ria lin­ku­je do nich (przy czym pier­wszeń­stwo ma pa­ra­metr 36) tyl­ko pod wa­run­kiem nie wy­szcze­gól­nie­nia od­noś­ni­ka przy kon­kret­nym slaj­dzie.
 3. Od­noś­ni­ki wy­szcze­gól­nio­ne w pa­ra­me­trze 35 lub 36 w pli­ku kon­fi­gu­ra­cyj­nym oraz od­noś­ni­ki po­da­ne w pli­ku z li­stą slaj­dów mo­gą kie­ro­wać do dwóch róż­nych stron w za­leż­no­ści od wy­bra­nej wer­sji ję­zy­ko­wej ga­le­rii. Aby tak się dzia­ło, na­le­ży wy­szcze­gól­nić dwa lin­ki od­dzie­la­jąc je zna­kiem |.
 4. Nie ma obo­wiąz­ku wy­szcze­gól­nia­nia dwóch lin­ków do dwóch wer­sji ję­zy­ko­wych. Je­śli nie chce­my ko­rzy­stać z te­go roz­wią­za­nia, to po­da­je­my tyl­ko je­den od­noś­nik, któ­ry zo­sta­nie wy­ko­rzy­sta­ny w obu wer­sjach ję­zy­ko­wych.
 5. Za naz­wą ot­wie­ra­nej stro­ny – po prze­cin­ku – moż­na wy­szcze­gól­nić naz­wę ok­na, w któ­rym ma zo­stać ot­war­ty od­noś­nik. To roz­wią­za­nie nie do­ty­czy je­dnak od­noś­ni­ków ot­wie­ra­nych za po­mo­cą pa­ra­me­tru 35 lub 36 pli­ku kon­fi­gu­ra­cyj­ne­go. W tym wy­pad­ku o ok­nie, w któ­rym od­noś­nik bę­dzie ot­war­ty de­cy­du­je pa­ra­metr 34.
 6. Po­za omó­wio­ny­mi wy­żej spo­so­ba­mi lin­ko­wa­nia w ga­le­rii, mo­że­my je­szcze wy­ko­rzy­stać spe­cjal­ny plik z od­noś­ni­ka­mi jak to omó­wio­no na stro­nie Li­sta od­noś­ni­ków.
 7. Omó­wio­ne wy­żej za­ło­że­nia do­ty­czą slaj­dów, któ­re są zdję­cia­mi oraz w ogra­ni­czo­nym za­kre­sie slaj­dów, któ­re są fil­ma­mi. Nie do­ty­czą na­to­miast slaj­dów bę­dą­cych stro­na­mi in­ter­ne­to­wy­mi. W tym wy­pad­ku o wła­ści­we lin­ki na­le­ży za­dbać właś­nie na da­nej stro­nie sta­no­wią­cej slajd. W przy­pad­ku vi­deo, od­noś­ni­ki pra­cu­ją po­do­bnie jak w przy­pad­ku zdjęć za wy­jąt­kiem cen­tral­ne­go po­la za­ję­te­go przez przy­cisk uru­cha­mia­ją­cy odtwa­rza­nie fil­mu.


 1. Pa­ra­metr opis   ^

Pa­ra­metr opis mo­że za­wie­rać opis kon­kret­ne­go slaj­du. Po­dob­nie jak wy­żej moż­li­we są dwie wer­sje ję­zy­ko­we opi­su od­dzie­lo­ne zna­kiem | (z roz­wią­za­nia te­go wyp­ły­wa pe­wne ogra­ni­cze­nie opi­sów, otóż nie mo­gą one za­wie­rać w tre­ści te­go właś­nie zna­ku). Przy­go­tuj­my przy­kła­do­wy plik z opi­sa­mi o naz­wie images_4.js:

(10)function VG_images(){
this.tab=Array(
"ver_pl_1.png | ver_en_1.png;​ver_pl_1.png | ver_en_1.png; https://vg.3n.com.pl/​vg/examples/ver_pl.png,​_self | https://vg.3n.com.pl/​vg/examples/ver_en.png,​_blank;​Opis slaj­du 1, wer­sja polska | Slide 1 description, english verson",
"ver_pl_2.png | ver_en_2.png;;;Opis slaj­du 2, wer­sja polska | Slide 2 description, english verson"
)
}

Aby ten przy­kład za­dzia­łał, w pli­ku kon­fi­gu­ra­cyj­nym mu­si­my uak­ty­wnić po­le tek­sto­we:

(11)function VG_myconfig(){
this.my_file_images="images_4.js";
this.my_link_mode=1;
this.my_link_permanent= "https://3n.com.pl/pl | https://3n.com.pl/en";
this.my_text_field_height=30;
}

Spraw­dźmy ten przy­kład w obu wer­sjach ję­zy­ko­wych: pol­skiejan­giel­skiej. W tym przy­kła­dzie my_text_field_height=30 ozna­cza wy­so­kość po­la tek­sto­we­go, na­to­miast za ad­re­sa­mi stron, ja­ko ko­lej­ny pa­ra­metr, wy­szcze­gól­nio­no opi­sy. Do­myśl­nym spo­so­bem ko­do­wa­nia zna­ków w pli­ku z li­stą slaj­dów jest utf-8. Je­śli z ja­kichś po­wo­dów chce­my użyć in­ne­go (niż utf-8) ko­do­wa­nia, to na­le­ży do pli­ku kon­fi­gu­ra­cyj­ne­go do­dać wpis my_file_images_charset="kodowanie", gdzie ko­do­wa­nie jest naz­wą stro­ny ko­do­wej, np. iso-8859-2.

Wię­cej na te­mat opi­sów w ga­le­rii znaj­dziesz na stro­nie Opi­sy w ga­le­rii.


 1. Pa­ra­metr po­ster   ^

Pa­ra­metr po­ster do­ty­czy tyl­ko pli­ków vi­deo i de­fi­niu­je ob­raz, któ­ry bę­dzie wy­świet­la­ny przed roz­po­czę­ciem wy­świet­la­nia fil­mu. Po­zo­sta­łe uwa­run­ko­wa­nia do­ty­czą­ce te­go pa­ra­me­tru są iden­tycz­ne jak dla pa­ra­me­tru slajd (tzn. jest wy­szu­ki­wa­ny w tym sa­mym ka­ta­lo­gu co pli­ki sta­no­wią­ce slaj­dy oraz mo­że mieć dwie wer­sje ję­zy­ko­we od­dzie­lo­ne zna­kiem |).


 1. Pa­ra­metr fla­gi   ^

Pa­ra­metr fla­gi ma za­sto­so­wa­nie wy­łą­cznie do slaj­dów, któ­re są zdję­cia­mi i usta­la op­cjo­nal­nie in­ne niż do­myśl­ne za­cho­wa­nie slaj­du. Do­zwo­lo­ne war­to­ści flag, to;
– ozna­cza, że slajd, któ­ry ma ta­ką fla­gę ma być do­dat­ko­wo od­su­nię­ty od gór­nej kra­wę­dzi ok­na o wy­so­kość gór­ne­go pas­ka z iko­na­mi.
16 ozna­cza, że slajd, któ­ry ma ta­ką fla­gę nie mo­że być po­więk­sza­ny (ale mo­że być po­mniej­sza­ny) pod­czas ska­lo­wa­nia.
32 ozna­cza, że slajd, któ­ry ma ta­ką fla­gę nie mo­że być w ogó­le ska­lo­wa­ny.
War­to­ści ja­kie mo­że przy­jmo­wać ten pa­ra­metr mo­gą być łą­czo­ne bi­to­wo. Tzn. np. war­tość 33 ozna­cza brak ska­lo­wa­nia i od­su­nię­cie od gór­nej kra­wę­dzi. Efek­ty, któ­re moż­na uzys­kać za po­mo­cą flag moż­na też uzys­kać za po­mo­cą od­po­wie­dnich pa­ra­me­trów kon­fi­gu­ra­cyj­nych, ale uży­cie flag po­zwa­la in­ge­ro­wać w spo­sób wy­świet­la­nia po­je­dyn­cze­go (kon­kret­ne­go) slaj­du (tzn. np. wszyst­kie slaj­dy mo­gą być ska­lo­wa­ne, ale chce­my, aby je­den kon­kret­ny był zaw­sze wy­świet­la­ny w ska­li 1:1).


 1. Pa­ra­metr podpowiedzi   ^

Pa­ra­metr pod­po­wie­dzi za­wie­ra opisy, któ­re bę­dą wy­świe­tla­ne po na­pro­wa­dze­niu mysz­ki nad mi­nia­tu­rę slaj­du na dol­nym pas­ku z mi­nia­tu­ra­mi lub w pa­ne­lu minia­tur. Aby pod­po­wie­dzi te by­ły wy­świet­la­ne, na­le­ży włą­czyć od­po­wied­nie opcje w pli­ku kon­fi­gu­ra­cyj­nym (pa­ra­metr 82 i/lub pa­ra­metr 83) (zobacz przykład).

Jeśli pa­ra­metr Pod­po­wie­dzi nie zo­sta­nie wyszcze­gól­nio­ny, a wymie­nio­ne wy­żej znacz­ni­ki zo­sta­ną włą­czo­ne, to ja­ko pod­po­wie­dzi zo­sta­ną wy­ko­rzy­sta­ne opi­sy slaj­dów (o ile zo­sta­ły po­da­ne).

Parametr Pod­po­wie­dzi mo­że wy­stę­po­wać w dwóch wer­sjach ję­zy­ko­wych. W ta­kim wy­pad­ku wer­sje te oddziela­my zna­kiem |.

Podpowiedzi zo­sta­ną auto­ma­tycz­nie dodane do pliku z lis­tą slaj­dów, je­śli za­pi­sze­my je w pli­ku teksto­wym o naz­wie ta­kiej jak slajd, do któ­re­go ma­ją być przy­pi­sa­ne i pli­ko­wi te­mu do­da­my roz­sze­rze­nie .tip.txt. Np. za­war­tość pli­ku slajd_0.tip.txt zo­sta­nie auto­ma­tycz­nie do­da­na do slaj­du slajd_0.jpg, jeś­li ta­ki slajd bę­dzie ist­niał. Oba pli­ki (slajd_1.jpgslajd_1.tip.txt) muszą znaj­do­wać się w tym sa­mym ka­ta­lo­gu.

Można nad­pisać pod­po­wie­dzi za­war­te w pli­ku z opi­sem slaj­dów po­przez do­da­nie osob­ne­go pli­ku z pod­po­wie­dzia­mi i wyszcze­gól­nie­niu je­go nazwy w pli­ku kon­fi­gu­ra­cyj­nym (pa­ra­metr 88).

Serwisy 3n

Logo Kombi
Logo Wirtualnej Galerii
Logo 3N STOCK PHOTOS
Logo Kombi PDF Tools
Logo Projektora K3D
Logo 3N Games