123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
o
[
]
Z
U

Jak za­cząć

Niniejszy poradnik wyjaśnia jak za po­mo­cą Kre­ato­ra Ga­le­rii wy­ge­ne­ro­wać pierw­szą galerię.

 1. Po­bierz pro­gram.
 2. Uru­chom po­bra­ny pro­gram. Po­wi­nie­neś zo­ba­czyć ta­kie ok­no:
 3. Klik­nij Roz­pa­kuj. Po­wi­nie­neś zo­ba­czyć ta­kie ok­no:
 4. Wy­bierz ka­ta­log, w któ­rym chcesz umie­ścić pro­gram (lub po­zo­staw ka­ta­log, któ­ry za­pro­po­nu­je pro­gram). Pro­gram utwo­rzy auto­ma­tycz­nie ka­ta­log o nazwie VG w ka­ta­lo­gu, któ­ry wy­bie­rzesz. Klik­nij OK. Po roz­pa­ko­wa­niu ar­chi­wum po­wi­nie­neś zo­ba­czyć ta­kie ok­no:
 5. Zdję­cia, któ­re chcesz przed­sta­wić w ga­le­rii sko­piuj do ka­ta­lo­gu src, któ­ry wi­dzisz na zrzu­cie wy­żej. Za­łóż­my, że bę­dzie to osiem zdjęć, jak to wi­dać w ok­nie ni­żej (zdję­cia wy­ko­rzy­sta­ne w tym przy­kła­dzie mo­żesz pobrać z na­sze­go ser­we­ra):
 6. Uru­chom pro­gram VG.exe (któ­ry wi­dzisz na zrzu­cie w pkt 4). Po­wi­nie­neś zo­ba­czyć ta­kie ok­no:
  Je­śli za­ku­pi­łeś li­cen­cję – klik­nij Mam licen­cję na użyt­ko­wa­nie pro­gra­mu i wpro­wadź jej nu­mer w gór­ne po­le edy­cyj­ne (w dol­ne po­le edy­cyj­ne możesz wpro­wadzić na­zwy do­men, w któ­rych chcesz za­in­sta­lo­wać ga­le­rię, ale bę­dziesz też mógł to zro­bić pó­źniej).
  Je­śli nie masz licencji – klik­nij Chcę uży­wać wer­sji de­mon­stra­cyj­nej.
 7. Klik­nij przy­cisk Da­lej. Je­śli wpro­wa­dzi­łeś nu­mer li­cen­cji, pro­gram po­łą­czy się te­raz z na­szym ser­we­rem i po­bie­rze Two­ją li­cen­cję. Ope­ra­cja łą­cze­nia z ser­we­rem zo­sta­nie wy­ko­na­na je­dno­krot­nie i je­śli się po­wie­dzie, zo­sta­nie wy­świet­lo­ne ok­no z li­cen­cją jak na zrzu­cie ni­żej:
  Za­ak­cep­tuj treść umo­wy li­cen­cyj­nej przy­cis­kiem Ak­cep­tu­ję.

  Je­śli nie wpro­wa­dzi­łeś nu­me­ru li­cen­cji, pro­gram ró­wnież wy­świet­li umo­wę li­cen­cyj­ną, ale na użyt­ko­wa­nie wer­sji de­mon­stra­cyj­nej. Ogra­ni­cze­nia wer­sji de­mon­stra­cyj­nej opi­sa­no na stro­nie Li­cen­cjo­no­wa­nie.

  W każdej z wersji, po klik­nię­ciu przy­ci­sku Ak­cep­tu­ję po­wi­nie­neś zo­ba­czyć ta­kie ok­no:
  Po­zo­staw włą­czo­ną op­cję No­wa ga­le­ria.
 8. Kli­kaj przy­cisk Da­lej, aż do­jdziesz do kar­ty Za­pis ga­le­rii. Oczy­wi­ście mo­żesz zmie­niać op­cje na po­szcze­gól­nych kar­tach, ale do­myśl­ne usta­wie­nia są tak dob­ra­ne, że mo­żesz przy­go­to­wać pier­wszą ga­le­rię bez ża­dnej in­ge­ren­cji w usta­wie­nia. Szcze­gó­ło­wy opis op­cji znajdu­ją­cych się na po­szcze­gól­nych kar­tach znaj­dziesz na ko­lej­nych pod­stro­nach ni­niej­szej do­ku­men­ta­cji.

  Kar­ta Za­pis ga­le­rii wy­glą­da na­stę­pu­ją­co:
  Klik­nij od­noś­nik ga­le­ria.xml i wpro­wadź swo­ją naz­wę ga­le­rii (po­nie­waż w mo­im przy­kła­dzie uży­łem zdjęć z gór At­las, na tej kar­cie na­da­łem naz­wę at­las two­rzo­nej ga­le­rii). Po na­da­niu naz­wy, klik­nij przy­cisk Da­lej.
 9. Od­cze­kaj, aż pro­gram prze­two­rzy zdję­cia. Po ich prze­two­rze­niu zo­ba­czysz ta­kie ok­no:
  Two­je zdję­cia zo­sta­ły prze­two­rzo­ne. Na zrzu­cie wy­żej wi­dzisz je w ta­kiej ko­lej­no­ści, w ja­kiej bę­dą wy­świet­la­ne w ga­le­rii. Mo­żesz klik­nąć zdję­cie mysz­ką, po czym trzy­ma­jąc wciś­nię­ty kla­wisz Shift, prze­su­nąć je kla­wi­sza­mi kur­so­ra w in­ne miej­sce.
 10. Klik­nij przy­cisk Da­lej, po czym przy­cisk Za­kończ. Kreator Galerii (pro­gram VG.exe) zo­sta­nie za­mknię­ty. Po chwi­li po­wi­nie­neś zo­ba­czyć ot­war­te ok­no przeg­lą­dar­ki in­ter­ne­to­wej, jak na zrzu­cie ni­żej:
 11. Klik­nij od­noś­nik z naz­wą ga­le­rii (w na­szym przy­kła­dzie – at­las). Po­wi­nie­neś zo­ba­czyć swo­ją ga­le­rię:
  Klik­nij po­wyż­sze zdję­cie, aby zo­ba­czyć dzia­ła­ją­cą ga­le­rię w no­wym ok­nie prze­glą­dar­ki.
 12. Je­śli chcesz prze­nieść ga­le­rię do in­ter­ne­tu – ot­wórz ka­ta­log dst (z pkt 4). Po­wi­nie­neś zo­ba­czyć pli­ki, jak w ok­nie ni­żej:
  Sko­piuj na ser­wer:
  • Pod­ka­ta­log o naz­wie ga­le­rii (w na­szym przy­kła­dzie pod­ka­ta­log at­las).
  • Pod­ka­ta­log o naz­wie vg_data.
  • Pli­k vg.js oraz plik o naz­wie ga­le­rii z roz­sze­rze­niem js, (w na­szym przy­kła­dzie plik at­las.js).
 13. Ot­wórz w no­tat­ni­ku plik o naz­wie ga­le­rii z roz­sze­rze­niem htm (w na­szym przy­kła­dzie plik at­las.htm). Po­wi­nie­neś zo­ba­czyć w ok­nie na­stę­pu­ją­cy kod:
  Sko­piuj ten kod do schow­ka (Ctrl+A, Ctrl+C), a na­stęp­nie wklej w od­po­wie­dnie miej­sce w kod swo­jej stro­ny (tam gdzie chcesz, aby gale­ria by­ła wy­świet­la­na).
 14. Ciesz się efek­ta­mi swo­jej pra­cy :-). Jeśli wprowadziłeś numer li­cen­cji, to po­wi­nie­neś uzys­kać taki efekt.
  Jeśli natomiast użyłeś wer­sji de­mon­stra­cyj­nej, to Two­ja galeria bę­dzie za­wie­ra­ła do­dat­ko­we re­kla­my pro­du­cen­ta.

Serwisy 3n

Logo Kombi
Logo Wirtualnej Galerii
Logo 3N STOCK PHOTOS
Logo Kombi PDF Tools
Logo Projektora K3D
Logo 3N Games