123

Attention! The website uses cookies to offer you better browsing experience. Find out more on Privacy Policy. Now your browser has blocked cookies. This information will be displayed until you enable cookies in your browser.
I understand and accept cook­ies!
*
:
/
o
[
]
Z
U

^

Virtual Gallery

Pa­kiet Wir­tual­na Ga­le­ria Fo­to­gra­fii, to ze­staw na­rzę­dzi umoż­li­wia­ją­cych szyb­kie i łat­we two­rze­nie mul­ti­me­dial­nych ga­le­rii in­ter­ne­to­wych.

Głó­wne ce­chy pa­kie­tu

 • Ga­le­ria pra­cu­je w tech­no­lo­gii Ja­va­Script i nie wy­ma­ga in­sta­lo­wa­nia w przeg­lą­dar­kach ża­dnych do­dat­ko­wych wty­czek.
 • Ga­le­ria jest w peł­ni re­spon­sy­wna, roz­po­zna­je urzą­dze­nia do­ty­ko­we i au­to­ma­tycz­nie do­sto­so­wu­je swój in­ter­fejs do urzą­dze­nia, na któ­rym pra­cu­je.
 • Stosunkowo niewielka (jak na możli­wo­ści ga­le­rii) obję­tość jej kodu. Prze­glą­dar­ka mu­si za­ła­do­wać tyl­ko nie­speł­na 130 KB da­nych. Po pierwszym za­ła­do­wa­niu, kod ga­le­rii jest bu­fo­ro­wa­ny w pa­mię­ci prze­glą­dar­ki i nie mu­si być ła­do­wa­ny po­no­wnie.
 • In­ter­fejs ga­le­rii (iko­ny, przy­cis­ki, itp.) jest w peł­ni wek­to­ro­wy. Wraz z ga­le­rią otrzy­mu­jesz krój z iko­na­mi, z któ­re­go mo­żesz ko­rzy­stać na swo­jej stro­nie.
 • Ga­le­ria udo­stęp­nia dwie wer­sje ję­zy­ko­we in­ter­fej­su (pol­skąan­giel­ską) oraz w peł­ni wspo­ma­ga two­rze­nie pre­zen­ta­cji w tych ję­zy­kach.
 • Ga­le­ria jest kom­pa­ty­bil­na ze wszyst­ki­mi ak­tual­nie uży­wa­ny­mi przeg­lą­dar­ka­mi (w tym z: IE 11, MS Ed­ge, Fi­re­fox (od wer­sji 47), Chro­me (od wer­sji 49), Ope­ra (od wer­sji 12.1), na­ty­wną przeg­lą­dar­ką An­droi­da (od wer­sji 4.4)).
 • Galeria jest przy­sto­so­wa­na do pra­cy w sie­ci, ale mo­że rów­nież pra­co­wać lo­kal­nie, na kom­pu­te­rze nie pod­łą­czo­nym do In­ter­ne­tu.
 • Slaj­da­mi w ga­le­rii mo­gą być: zdję­cia, fil­my oraz stro­ny in­ter­ne­to­we (któ­re w ga­le­rii za­cho­wu­ją peł­ną fun­kcjo­nal­ność, tzn. nie są pre­zen­to­wa­ne ja­ko zrzu­ty (ob­ra­zy), ale po­zo­sta­ją in­te­rak­ty­we).
 • Op­ty­ma­li­za­cja pro­ce­su ła­do­wa­nia po­szcze­gól­nych slaj­dów umoż­li­wia spra­wną ob­słu­gę du­żej li­czby slaj­dów.
 • Moż­li­wość oży­wie­nia sta­tycz­ne­go po­ka­zu slaj­dów po­przez roz­bu­do­wa­ne ani­ma­cje (przy­kład 1, przy­kład 2).
 • Ob­słu­ga tła mu­zycz­ne­go.
 • Ob­słu­ga try­bu peł­ne­go ekra­nu.
 • Roz­bu­do­wa­na ob­słu­ga opi­sów slaj­dów oraz moż­li­wość ich od­czy­ty­wa­nia syn­te­tycz­nym gło­sem*.
 • Ga­le­rie mo­gą być two­rzo­ne na dwa spo­so­by, tj.: z uży­ciem de­dy­ko­wa­ne­go pro­gra­mu (Krea­to­ra Ga­le­rii) oraz przez rę­czną edy­cję pli­ków kon­fi­gu­ra­cyj­nych.
 • In­ter­fejs API umoż­li­wia peł­ną in­te­gra­cję wi­try­ny in­ter­ne­to­wej z osa­dzo­ną ga­le­rią.
 • Peł­na do­ku­men­ta­cja tech­nicz­na wraz z wie­lo­ma prak­tycz­ny­mi przy­kła­da­mi.

*) Fun­kcja pra­cu­je tyl­ko w przeg­lą­dar­kach ob­słu­gu­ją­cych tę fun­kcjo­nal­ność.


Za­war­tość pa­kie­tu

Pa­kiet skła­da się z dwóch mo­du­łów:
 • Na­pi­sa­nej w ję­zy­ku Ja­vaS­cript Ga­le­rii Slaj­dów, któ­ra wy­ko­nu­je po­le­ce­nia utwo­rzo­ne przez opi­sa­ny ni­żej Krea­tor. Ga­le­ria wy­ko­rzy­stu­je tech­no­lo­gię Ja­vaS­cript i mo­że pra­co­wać w każ­dym śro­do­wis­ku, któ­re tę tech­no­lo­gię ob­słu­gu­je.
 • Na­pi­sa­ne­go w ję­zy­ku C Krea­to­ra Ga­le­rii. Ten mo­duł jest na­pi­sa­ny dla śro­do­wis­ka Win­dows i tyl­ko w tym śro­do­wis­ku mo­że być uru­cha­mia­ny.

Do­stęp­ne wer­sje

Pa­kiet do­stęp­ny jest w dwóch wer­sjach:
 • W wer­sji de­mon­stra­cyj­nej, któ­ra po­sia­da peł­ną fun­kcjo­nal­ność, ale nie mo­że być wy­ko­rzy­sty­wa­na w ce­lach ko­mer­cyj­nych. Po­nad­to w wer­sji de­mon­stra­cyj­nej wy­stę­pu­ją rek­la­my pro­wa­dzą­ce do stron pro­du­cen­ta (tu zo­ba­czysz jak wy­glą­da przy­kła­do­wa ga­le­ria w tej wer­sji – zwróć uwa­gę na do­dat­ko­we przy­cis­ki w gór­nym me­nu oraz na do­dat­ko­wy slajd na dru­giej po­zy­cji),
 • W wer­sji ko­mer­cyj­nej, w któ­rej nie ma ża­dnych ogra­ni­czeń co do wy­ko­rzy­sty­wa­nia pro­gra­mu do do­wol­nych ce­lów oraz ża­dnych ogra­ni­czeń co do fun­kcjo­nal­no­ści pro­gra­mu (tu mo­żesz ku­pić, a tu spraw­dzić li­cen­cję).

Dla ko­go?

 • Je­śli pro­wa­dzisz blog, włas­ną pry­wat­ną stro­nę in­ter­ne­to­wą, itp., mo­żesz po­brać wer­sję de­mon­stra­cyj­ną i swo­bo­dnie z niej ko­rzy­stać.
 • Je­śli je­steś web­de­ve­lo­pe­rem, two­rzysz ko­mer­cyj­ne ser­wi­sy, to ten pa­kiet jest dla Cie­bie. Za­o­szczę­dzisz czas i ener­gię po­trzeb­ną na sa­mo­dziel­ne stwo­rze­nie ta­kie­go mo­du­łu, a do­stęp­na do­ku­men­ta­cja i na­sza po­moc tech­nicz­na po­mo­że Ci szyb­ko i efek­ty­wnie opa­no­wać peł­ną in­te­gra­cję pa­kie­tu z Two­i­mi pro­jek­ta­mi.

W